prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

jednostka: Wydział Zarządzania i Finansów
stanowisko: profesor nadzwyczajny
prowadzone przedmioty: Koncepcje zarządzania, Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami, Nauka o organizacji, Organizacyjne i społeczne aspekty zarządzania procesami, Organizational Theory, Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Process management, Seminarium magisterskie, Zarządzanie procesami, Zarządzanie zmianą

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-10-07 Doktor habilitowany Politechnika Częstochowska Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu
2004-11-23 Doktor Politechnika Warszawska Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu

Granty

Data projektu: 2008-09-25 - 2010-03-24
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Bitkowska
Celem projektu było zdiagnozowanie znaczenia innowacyjności (rozwiązań innowacyjnych) w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w procesach kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz pokazanie możliwości zaimplementowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególnie istotnym elementem była identyfikacja występujących w tym zakresie różnic między przedsiębiorstwami polskimi a zagranicznymi.

W kontekście zachodzących na polskim rynku przemian związanych z szybkim rozwojem gospodarki wolnorynkowej w ostatnich latach, zauważalna jest dominacja podmiotów zagranicznych, które wykorzystując swój potencjał organizacyjny, finansowy i marketingowy opanowują nasz rynek. Na tym tle uwidacznia się słabsza pozycja rodzimych przedsiębiorstw, które tracą dystans do zagranicznych konkurentów ze względu na niższą konkurencyjność. Źródła tej niższej konkurencyjności tkwią m. in. w niewielkiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Procesy kreowania, absorpcji i wdrażania innowacji w różnych obszarach zarządzania firmą są w przypadku większości przedsiębiorstw niedostatecznie rozwinięte lub mało efektywne.

Tradycyjne koncepcje innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw sprowadzają te kwestie do problematyki zmian w sferach produktu (innowacje produktowe) i technologii (innowacje w zakresie stosowanych technologii wytwarzania). W dzisiejszych czasach zyskują na znaczeniu również rozwiązania innowacyjne stosowane w innych obszarach zarządzania. Rozwój konkurencji na rynku, zacieranie się różnic między produktami i transfer technologii wymuszają niejako poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w innowacyjności funkcji zarządzania uznawanych w tradycyjnym łańcuchu wartości dodanej za wspomagające. Szczególnego znaczenia nabierają w tym układzie zarządzanie marketingiem, finansami, personelem, wiedzą, które z jednej strony dają szerokie możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a z drugiej wymagają wzajemnej korelacji: optymalne zarządzanie marketingiem wymaga bowiem wsparcia ze strony odpowiedniej polityki finansowej, zaangażowania i kreatywności pracowników oraz wdrażania najnowszych osiągnięć wiedzy. W konsekwencji sformułowano hipotezę, iż jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest mała innowacyjność ich procesów zarządzania w wymienionych obszarach. Hipoteza ta została zweryfikowana w rezultacie realizacji projektu.

W tym celu w projekcie zarysowane zostały następujące problemy badawcze:
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat konkurencyjności, jej uwarunkowań, stymulatorów i barier;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w roli różnych obszarów zarządzania w kształtowaniu konkurencyjności;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat innowacji, jej wyznaczników, stymulatorów, barier i możliwości wykorzystania w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem;
• zdiagnozowanie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na tle ich zagranicznych konkurentów i identyfikacja czynników ją kształtujących wraz z określeniem znaczenia innowacji wśród tych czynników;
• identyfikacja zachowań innowacyjnych zachodzących w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i ich ocena z punktu widzenia wpływu na poziom konkurencyjności;
• identyfikacja barier uniemożliwiających wdrażanie innowacji w procesach zarządczych, jako narzędzia kształtowania konkurencyjności;
• ocena możliwości i perspektyw wdrażania rozwiązań innowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w najbliższych latach.

Za realizacją tego projektu badawczego przemawiały zarówno zmiany zachodzące na rynku w sferze całej gospodarki (wzrost znaczenia innowacji, jako czynnika wspierającego rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw), jak i uznanie innowacji za jeden z priorytetów polityki gospodarczej. Istotną przesłanką przemawiającą za oryginalnością projektu jest wąski zakres dotychczasowych prac badawczych w tym zakresie, z reguły ograniczających się do prezentacji teoretycznych koncepcji wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, głównie w sferze technologii lub rozwoju nowych produktów. Problematyka wykorzystania innowacji w innych dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem i ich wpływu na przebieg procesów konkurencji na rynku, czy też kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw jest praktycznie nie rozpoznana od strony empirycznej.

Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego przeprowadzona została na podstawie analizy dostępnych danych wtórnych pochodzących z różnych instytucji zajmujących się problematyką zarządzania, innowacyjności i konkurencyjności, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, oraz badań pierwotnych o charakterze ogólnopolskim przeprowadzanych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych). Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach zarządzania firmą. Na tej podstawie zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach krajowych, jako czynnika kształtującego ich konkurencyjność, zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla całego rynku europejskiego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w monografii „Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, będącej podsumowaniem całego projektu, monografii „Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wydanej w trakcie jego realizacji, a także upowszechniane były w formie licznych artykułów przygotowywanych przez wykonawców projektu.
Data projektu: 2009-01-01 - 2009-09-01
Kierownik: Agnieszka Bitkowska
Wykonawcy: Agnieszka Bitkowska
Koncepcja zarządzania procesami umożliwia przedsiębiorstwom kreowanie przewagi konkurencyjnej oraz szybkie dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. Przedsiębiorstwo może poszukiwać takiej przewagi poprzez lepszą realizację poszczególnych procesów podstawowych i wspomagających wyodrębnionych w łańcuchu wartości. Zarządzanie procesami biznesowymi poprzez odpowiednie sterowanie procesami i ich kontrolę umożliwia zwiększenie elastyczności organizacji. Każda bowiem organizacja jest zbiorem procesów, wzajemnie się przeplatających, nawet jeżeli świadomość realizowanych w przedsiębiorstwie procesów nie jest obecna. Orientacja procesowa w przeciwieństwie do orientacji funkcjonalnej zaleca całościowe myślenie o procesach, jako powiązanych ze sobą czynnościach w organizacji.
Sprawne procesy biznesowe przedsiębiorstwa są kluczem do sprawowania skutecznej kontroli i są niezbędne w działalności przedsiębiorstwa. Obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw jest zainteresowana wdrażaniem zarządzania procesami, lecz brak dostatecznej wiedzy i doświadczenia oraz natychmiastowych korzyści uniemożliwią podjęcie właściwych działań.
Podstawowym celem projektu jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi oraz zaprezentowanie możliwości wdrożenia tego rozwiązania.
W związku z powyższym za wymagające pogłębionej analizy i diagnozy zostały uznane następujące zagadnienia:
Jakie są podstawowe przesłanki implementacji zarządzania procesami biznesowymi w przed-siębiorstwie? Jakie korzyści osiągają przedsiębiorstwa wdrażające zarządzanie procesami oraz jakie napotykają ograniczenia? W jakich nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania obecna jest orientacja procesowa? W jaki sposób realizowane są kolejne etapy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie? W jaki sposób oraz w jakim zakresie systemy informatyczne wspierają zarządzanie procesami biznesowymi? Jakie aspekty społeczno-organizacyjne warunkują właściwą implementację zarządzania procesami biznesowymi?
Za podjęciem realizacji proponowanego tematu przemawiało wiele przesłanek. Jedną z najważniejszych był fakt ogromnego znaczenia nowoczesnych koncepcji, a szczególnie zarządzania procesami, która może stanowić o rozwoju przedsiębiorstw i kształtowaniu ich pozycji konkurencyjnej. Ta interesująca i zróżnicowana problematyka nie doczekała się jeszcze szerszego zainteresowania wśród badaczy. Niewiele pozycji polskojęzycznych w szerszym i bardziej szczegółowym zakresie prezentuje problematykę badanej koncepcji. Istniejące publikacje odnoszą się przede wszystkim do samych procesów. Warto zatem podjąć wysiłek, który pozwoli ogarnąć problematykę zarządzania procesami w szerszej i kompleksowej perspektywie. W konsekwencji rezultaty pracy w postaci monografii mogą stać się przewodnikiem dla kadry zarządzającej, menadżerów oraz specjalistów z zakresu zarządzania, jak również podstawą prowadzenia dalszych prac naukowo-badawczych dla środowisk naukowych z różnych ośrodków.
Prowadzone są analizy w zakresie dostępnych informacji i materiałów na temat zarządzania procesami, czynników społeczno-organizacyjnych je kształtujących.
Badania te obejmują zarówno analizy dostępnych danych wtórnych, jak i pozyskiwanie danych w wybranych przedsiębiorstwach. Takie podejście umożliwi dogłębną analizę problematyki znaczenia wdrażania koncepcji zarządzania procesami biznesowymi jako kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz możliwości ich wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na rynku polskim. Umożliwi to zrealizowanie celów projektu oraz znalezienie odpowiedzi na postawione pytania i problemy badawcze.

Artykuły

 • Agnieszka Bitkowska, Business processes modelling in knowledge management perspective, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - Teoria i Praktyka" 2017, nr 2, 7-16;
 • Agnieszka Bitkowska, Knowledge management in Polish enterprises, "IUP Journal of Knowledge Management" 2017, vol 15, nr 3, 7-22;
 • Agnieszka Bitkowska, Knowledge management in production enterprises, "Production Engineering Archives" 2017, vol 15, nr 2, 23-26;
 • Agnieszka Bitkowska, Przedsiębiorstwa rodzinne w procesie zmian, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, vol 18, nr 6 (cz. 2), 533-546;
 • Krystyna Kołodko, Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Sabina Kauf, Krystyna Leszczewska, Success factors of Polish family businesses, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2017, vol 16, nr 1-2, 128-149;
 • Agnieszka Bitkowska, Implementacja systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2016, nr 11, 55-65;
 • Agnieszka Bitkowska, Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 9, 4-11;
 • Agnieszka Bitkowska, Intermodal transport as an integral part of logistics system, "Production Engineering Archives" 2016, vol 11, nr 2, 31-35;
 • Agnieszka Bitkowska, Knowledge management vs business process management in contemporary enterprises, "Ekonomia i Zarządzanie" 2016, vol 8, nr 2, 32-38;
 • Agnieszka Bitkowska, Ocena dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelami CMMI, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2016, nr 10, 3-12;
 • Agnieszka Bitkowska, Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji" 2015, nr 8, 22-27;
 • Agnieszka Bitkowska, The Orientation of Business Process Management toward the Creation of Knowledge in Enterprises, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries" 2015, vol 25, nr 1, 43-57;
 • Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2014, nr 2, 203-212;
 • Krystyna Leszczewska, Agnieszka Bitkowska, Family Entrepreneurship in the SME Sector, "Public Administration & Regional Studies" 2010, nr 2, 106-124;
 • Krystyna Leszczewska, Agnieszka Bitkowska, Innovation activities in Poland, "Public Administration & Regional Studies" 2010, nr 1, 58-86;
 • Agnieszka Bitkowska, Krystyna Leszczewska, Privatization of enterprises in Poland, "Public Administration & Regional Studies" 2010, nr 1, 7-22;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 12, 34-43;
 • Agnieszka Bitkowska, Dorota Łyżwińska-Wiejak, Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 12, 77-86;
 • Agnieszka Bitkowska, Zdzisław Piątkowski, Wojciech Żebrowski, Controlling procesów biznesowych, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2008, nr 1, 103-106;
 • Agnieszka Bitkowska, Identification and modeling of business processes at the enterprises, "Amfiteatru Economic" 2008, Nr Specjalny, 167-176;
 • Agnieszka Bitkowska, Podejście procesowe w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 5, 63-70;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Korombel, Agnieszka Bitkowska, Joanna M. Moczydłowska, Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem - apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2013;
 • Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Grażyna Wójcik, Katarzyna Wójcik, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Zdzisław Piątkowski, Anna Mazur, Lidia Zys, Wojciech Żebrowski, Agnieszka Bitkowska, Anna Kułakowska, Procesy innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Agnieszka Bitkowska, Building a Business Proces Management Center of Excellence (w:) The Quality aspects of materials, technology and management, red. Robert Ulewicz, Petr Kawulok, Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji, 2017;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie wiedzą w organizacjach procesowych (w:) Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, red. Leszek Kiełtyka, Paweł Kobis, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017;
 • Agnieszka Bitkowska, Doskonalenie jakości procesu kształcenia akademickiego w wyższych uczelniach funkcjonujących w Polsce (w:) Dyskusje o zarządzaniu. Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzania, red. Wiesław Kowalczewski, Bolesław R. Kuc, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Kultura zarządzania w organizacji procesowej (w:) Dyskusje o zarządzaniu. Kultura zarządzania, red. Wiesław Kowalczewski, Bolesław R. Kuc, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Dorota Najorczyk, Przesłanki implementacji zarządzania procesowego w organizacjach (w:) Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Rafał Tyszkiewicz, Aldermen and their role in acquiring eu funds for road transport (w:) Resources - Organization - Efficiency: Monography, red. Piotr Tomski, Luminita Parv, Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Osiągnięcia i perspektywy zarządzania procesowego (w:) Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Wykorzystanie systemów informatycznych w organizacjach procesowych z perspektywy zarządzania wiedzą (w:) Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, red. Anna Brzozowska, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Iwona Ewa Bogucka, Dojrzałość procesowa jednostek samorządu terytorialnego (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Wiesława Kaim, Zarządzanie ryzykiem w obszarze płynności finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Jacek Domoń, Zarządzanie procesami i projektami we współczesnych organizacjach (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Marcin Sawczuk, Metodyka SCRUM w realizacji projektów informatycznych (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Społeczne wymiary zarządzania procesowego w organizacjach (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Podejście procesowe w placówkach służby zdrowia (w:) Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Agnieszka Bitkowska, Kształtowanie się nowego paradygmatu współczesnego przywództwa (w:) Dyskusje o zarządzaniu. Menedżer. Przedsiębiorca. Przywódca, red. Wiesław Kowalczewski, Bolesław R. Kuc, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Izabella Michalska, Joanna Ratajska-Żyła, Outsourcing procesów we współczesnych organizacjach (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Adam Jakubowicz, Proces wdrażania innowacji na przykładzie firmy ubezpieczeniowej (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Iwona Ewa Bogucka, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego - ujęcie procesualne (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Nurt procesowy we współczesnych metodach i koncepcjach zarządzania (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego (w:) Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Inżynieria finansowa przedsięwzięć w jednostkach samorządu terytorialnego (w:) Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Elaboracja modelowania procesu pozyskiwania środków unijnych (w:) Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Miękkie aspekty zarządzania procesowego (w:) Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami, red. Agnieszka Kowalczewska, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Paradygmat procesowości w naukach o zarządzaniu (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Zarządzanie procesowe w międzynarodowym przedsiębiorstwie elektronicznym (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Magdalena Buczkowska, Zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klienta (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Iwona Ewa Bogucka, Rola audytu wewnętrznego w doskonaleniu procesów instytucji publicznych (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Grażyna Paulina Wójcik, Rola doskonalenia procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Bożena Kłos, Kształtowanie kultury procesowej na przykładzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (w:) Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Agnieszka Bitkowska, Sustainability a kształtowanie konkurencyjności organizacji procesowych (w:) Dla przyszłości, red. Irena K. Hejduk, Andrzej Herman, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Wyszczuplone zarządzanie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (w:) Metoda Bost podstawą oceny funkcjonowania systemów produkcyjnych, red. Stanisław Borkowski, Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji, 2014;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Rola właściciela procesu postrzegana przez pryzmat przywództwa (w:) Metoda Bost podstawą oceny funkcjonowania systemów produkcyjnych, red. Stanisław Borkowski, Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji, 2014;
 • Agnieszka Bitkowska, Knowledge in business process management (w:) Business Development Opportunities, red. Jarosław Stanisław Kardas, Jolanta Brodowska-Szewczuk, Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2013;
 • Agnieszka Bitkowska, Knowledge management and competitiveness of enterprises (w:) Enterprise - new challenges. Theory and practice, red. Elżbieta Weiss, Marcin Pawęska, Los Angeles: York University, 2013;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Knowledge management in the contemporary enterprises (w:) Toyotarity. Management of Intellectual Values, red. Stanisław Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka, Alba Iulia: Aeternitas Publishing House, 2013;
 • Agnieszka Bitkowska, Business Process Management in Enterprises in Poland (w:) Contemporary Issues in Business, Management and Education'2012, red. Jelena Stankevičienė, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2012;
 • Agnieszka Bitkowska, Robert Nowacki, Aleksandra Zaleśna, Innovation and Knowledge, as Sources of Competitive Advantage of Enterprises (w:) Efficiency in Business, red. Jarosław Stanisław Kardas, Jolanta Brodowska-Szewczuk, Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012;
 • Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Process approach in selected management concepts (w:) Selected Issues in Organization and Management of Enterprise. Theory and Practice, red. Wojciech Słomski, Anna Suchodolska, Elżbieta Weiss, Iveta Vozňákova, Los Angeles: York University, 2012;
 • Agnieszka Bitkowska, Aleksandra Zaleśna, A process organization in small and medium sized enterprises (w:) Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets - external environmental factors, red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Process restructuring of enterprises (w:) Developmental challenges of contemporary economies. Management - Finance - Restructuring, red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Kraków: Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Aleksandra Zaleśna, Fuzje i przejęcia w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (w:) Procesy zarządzania w czasach przemian gospodarczych, red. Kazimierz Doktór, Zdzisław Sirojć, Marek Żukowski, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Podejście procesowe jako przełomowa koncepcja w zarządzaniu (w:) Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, red. Ryszard Borowiecki, Leszek Kiełtyka, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Podejście procesowe w organizacji - aspekty praktyczne (w:) Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji, red. Walery Nowikow, Jozef Polačko, Zdzisław Sirojć, Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Społeczne aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie (w:) Súčasné problémy riadenia. Współczesne problemy zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Jozef Polačko, Zdzisław Sirojć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 2011;
 • Agnieszka Bitkowska, Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Innowacje w zarządzaniu wiedzą w sektorze MSP (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Aleksandra Zaleśna, Knowledge management in microenterprises (w:) Post-globalization Era? New Visions and New Challenges. The polices and management instruments of corporations. Selected Determinants, red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, Siedlce: University of Podlasie, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Przesłanki procesów restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstw (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Wpływ technologii na proces restrukturyzacji przedsiębiorstw (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Przebieg procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Rola kapitału ludzkiego w procesie restrukturyzacji (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Grażyna Wójcik, Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Grażyna Wójcik, Krzysztof Kolterman, Koncepcje rstrukturyzacji przedsiębiorstw (w:) Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Agnieszka Bitkowska, Agnieszka Zaleśna, Creation of entrepreneurship of employees in an organization orientated on processes (w:) Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world. Selected aspects, red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, Siedlce: University of Podlasie, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Zmiana postaw i zachowań pracowniczych w wyniku wdrożenia zarządzania procesami w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Aleksandra Zaleśna, Zarządzanie wiedzą a zrządzanie procesami biznesowymi (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesami a zarządzanie zasobami ludzkimi (w:) Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Agnieszka Bitkowska, The selected aspects of the application of the process approach at the enterprises (w:) "Proceedings - The Second International Conference on Commerce", Academy of Economic Studies Bucharest, Faculty of Commerce, April 7-8, 2008, red. Constantin Bob, Doru Plesa, Gabriela Tigu, Bogdan Onete, Mirela Sirbu, Bukareszt: Academy of Economic Studies Bucharest, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Identification and modeling of business process in the enterprise (w:) "Proceedings - The Second International Conference on Commerce", Academy of Economic Studies Bucharest, Faculty of Commerce, April 7-8, 2009, red. Constantin Bob, Doru Plesa, Gabriela Tigu, Bogdan Onete, Mirela Sirbu, Bukareszt: Academy of Economic Studies Bucharest, 2008;
 • Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Conditions and structure of business process management (w:) New Trends & Challanges in Management. Concepts of Management, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Aleksandra Zaleśna, Rola kadry kierowniczej w budowaniu organizacji procesowej (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Outsourcing i offshoring procesów biznesowych (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie procesowe (w:) Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Przygotowanie struktur organizacyjnych (w:) Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Risk Management process at the enterprise (w:) Uncertainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Selected problems, red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, Siedlce: University of Podlasie, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Отдельные проблемы управления знанием (w:) Современная семья и проблемы семейного воспитанииа. Материалы Международной науцно-практической конференции 19-20 марта 2008 года. Т. 1, red. -brak-, Могилев: Могилевский Государственный Университет им. А.А. Кулешова, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Инструменты управления знанием на предприятии (w:) Социология: Традиции и современность. Сборник материалов Международной науцно-практицеской конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Э. Дюркгейма. Брест, 18-19 апреля 2008 года, red. Е. В. Скакун, Брест: Брестский Государственный Университет имиени А. С. Пушкина, 2008;
 • Agnieszka Bitkowska, Podejście procesowe (w:) Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania. Materiały konferencyjne, red. -brak-, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, 2007;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie wiedzą w organizacji procesowej (w:) Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania. Materiały konferencyjne, red. -brak-, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, 2007;
 • Agnieszka Bitkowska, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Agnieszka Bitkowska, Zarządzanie wiedzą w firmach telekomunikacyjnych (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Perspektywy rozwoju podejścia procesowego. Szanse i zagrożenia, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • New Trends & Challanges in Management. Concepts of Management, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;