Studenci

Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków, studiujących w trybie dziennym i zaocznym (za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • są obywatelami każdego kraju świata uprawnionego do udziału w Programie Erasmus+;
  • uzyskali średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3.5 - wyjazd na praktyki; 4,0 – wyjazd na studia
  • znają język angielski i/lub język kraju goszczącego w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki zagranicznej lub części studiów w uczelni zagranicznej (w przypadku studiów wymagany jest poziom minimum B2).
  • nie ciąży na nich w momencie kwalifikowania na wyjazd i wyjazdu kara dyscyplinarna, ani nie jest prowadzone wobec nich postępowanie dyscyplinarne,
  • zaliczyli pozytywnie wszystkie dotychczasowe okresy studiów,
  • w trakcie mobilności nie będą przebywali na urlopie dziekańskim.

Pracownicy

Oferta skierowana jest do pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W roku akademickim 2016/2017 Uczelnia może dofinansować 1 wyjazd pracowników w celach dydaktycznych (STA) oraz jeden wyjazd w celach szkoleniowych (STT).

Szczegóły TUTAJ