dr Agnieszka Łukaszczuk

ORCID: 0000-0002-5350-3272
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo konstytucyjne, Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP, Prawo urzędnicze, Prawo zawodów prawniczych, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2012-06-25 Doktor Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo konstytucyjne

Artykuły

 • Agnieszka Łukaszczuk, Recenzja: Andrzej Kulig (red. naukowy), Jacek Czajowski, Marian Grzybowski, Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, "Przegląd Sejmowy" 2016, nr. 3, 118-121;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Służba cywilna po zmianach z 2015 r., "Państwo i Prawo" 2016, nr. 11, 55-67;
 • Sylwia Jarosz-Żukowska, Agnieszka Łukaszczuk, Jubileusz z okazji 80. urodzin Profesora Kazimierza Działochy nt.: „Prawo w służbie państwu i społeczeństwu”, Wrocław 30 stycznia 2012 r., (sprawozdanie), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012, nr. 2, 250-254;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Służba cywilna w II Rzeczypospolitej, "Przegląd Prawa i Administracji" 2010, nr. 83, 233-261;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Agnieszka Łukaszczuk, Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Agnieszka Łukaszczuk, Kształtowanie pozycji ustrojowej Senatu w II Rzeczypospolitej (w:) Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian, red. Paweł Kuczma, Michał Bartoszewicz, Andrzej Bisztyga, Toruń: TNOiK, 2020;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Zagadnienie kontroli konstytucyjności prawa w pracach nad zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. w latach 1930-1935 (w:) Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmita, red. Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło, Marcin Michał Wiszowaty, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Konstytucja RP z 1997 r.w pracach Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (w:) Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny, red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Kontrola zgodności prawa z konstytucją w projektach Konstytucji II Rzeczypospolitej (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Agnieszka Łukaszczuk, O początkach sądownictwa konstytucyjnego w polskiej myśli prawnej (w:) Dwie dekady konstytucji. Doświadczenia i wyzwania, red. Monika Haczkowska, Hanna Duszka-Jakimko, Opole: Politechnika Opolska, 2018;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Prawo do udziału w zgromadzeniach i stowarzyszania się osób zatrudnionych w służbie publicznej na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w:) Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej, red. Bronisław Sitek, Iwona Florek, Fernando Parente, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Zgromadzenia spontaniczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ich wpływ na polską regulację prawną (w:) Wolność zgromadzeń, red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Prawo dostępu do służby publicznej w Polsce w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka T. 1, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Rola aktów prawa miejscowego w dziedzinie regulacji praw i wolności jednostki w świetle orzecznictwa sądowego (w:) Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP”. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, W obawie o przyszłość zamkniętego systemu źródeł prawa (w:) Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 82 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 83 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 84 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 85 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 86 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Podejście procesowe do naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (w:) Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Dylematy konstytucyjnej regulacji obowiązków jednostki w Konstytucji RP (w:) Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, red. Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Prawo dostępu do służby publicznej (w:) Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. Mariusz Jabłoński, Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014;
 • Agnieszka Łukaszczuk, Konstytucyjne zasady ustroju służby cywilnej (art. 153 Konstytucji RP) (w:) Prawo w służbie państwu i społeczeństwu, red. Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Polska droga do służby cywilnej (w:) Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, red. Karol Kiczka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Prawo konstytucyjne na przestrzeni lat. Wybór publikacji Profesora Kazimierza Działochy z okazji Jubileuszu 85 urodzin i 60-lecia pracy naukowej, red. Agnieszka Łukaszczuk, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018;