prof. AEH dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska

ORCID: 0000-0003-2667-329X
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Psychologia sądowo-penitencjarna, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Wprowadzenie w problematykę patologii społecznej i przestępczości

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1999-05-21 Doktor habilitowany Polska Akademia Nauk Dziedzina nauk prawnych Prawo kryminologia
1977-11-18 Doktor Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Artykuły

 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Dystans społeczny wobec osób karanych deklarowany przez studentów kilku polskich uczelni, "RESOCJALIZACJA POLSKA" 2019, nr. 18, 249-262;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Wyzwania wobec działań penitencjarnych i postpenitencjarnych w świetle zmian demograficznych uwięzionych, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, nr. 90, 5-21;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Stosunek Polaków do wybranych czynów nagannych moralnie i kontrowersyjnych godzących w rodzinę, "Społeczeństwo i Rodzina" 2012, nr. 1, 8-23;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Komentarz do Rekomendacji 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 169-173;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Komentarz do Rekomendacji Nr R (97) 12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 389-396;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Emocje przeżywane przez Polaków w okresie transformacji ustrojowej, "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji" 2010, nr. 16, 119-147;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Polacy wobec czynów przeciw rodzinie, "Niebieska Linia" 2009, nr. 3, 23-26;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji" 2009, nr. 14, 183-204;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, vol. 11, nr. 1, 105-123;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Polacy wobec przestępstw i karania, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Nieletni wczoraj i dziś w świetle wyników badań kryminologicznych i danych statystycznych (w:) Po co nam Kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, red. Witold Klaus , Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2019;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Time perception in late adulthood (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 2. Manifestation and Diagnoses of Health Conditions, red. Krzysztof Kiełkiewicz, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Psychologowie w więziennictwie (w:) Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności. Księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, red. Piotr Stępniak, Tomasz Kalisz, Wojciech Zalewski, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Stosunek funkcjonariuszy służby więziennej do przestępstw i kar wymierzanych ich sprawcom. Porównania do wyników badań ogólnopolskich (w:) Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, red. Janina Czapska, Michalina Szafrańska, Daria Wójcik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Stosunek społeczeństwa polskiego do wybranych zachowań kontrowersyjnych i nagannych moralnie w świetle wyników badań (w:) Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Teodora Szymanowskiego, red. Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Czy resocjalizacja w więzieniu jest możliwa? (w:) Wiedza - Doświadczenie - Praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, red. Monika Marczak, Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa (w:) Bezpieczeństwo jako wartość, red. Izabela Pabisz-Zarębska, Jacek Szewczyk, Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2010;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Stosunek młodzieży do zachowań naruszających normę uczciwości (w:) Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, red. Sylwester Bębas, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Czynniki utrudniające readaptacje społeczną w świetle badań katamnestycznych (w:) Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. Franciszek Kozaczuk, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Kim są single - psychologiczna charakterystyka osób samotnie żyjących (w:) Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, red. Barbara Kałdon, Jerzy Kahlan, Anna Fidelus, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Recydywa byłych skazanych na karę pozbawienia wolności i czynniki ją warunkujące (w:) X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, red. Stefan Lelental, Grażyna B. Szczygieł, Białystok: Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Grzegorz Korwin Szymanowski, Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych (w:) Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. Franciszek Kozaczuk, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów (w:) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, red. Henryk Machel, Monika Paliwoda, Małgorzata Spryszyńska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Przemiany polskiego prawa karnego w latach 1986-2016, red. Aleksandra Korwin-Szymanowska, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018;