dr Andrzej Tarłowski

ORCID: 0000-0002-5625-2341
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
academia edu: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Metodologia badań psychologicznych, Metody ilościowe - statystyka, Procesy poznawcze, Proseminarium, Seminarium magisterskie, Specyfika nauczania i wychowania na różnych etapach edukacyjnych, Specyfika wychowania i nauczania, Statystyka, Umiejętności akademickie, Umięjętności akademickie, Wspomaganie komputerowe - statystyka

Aktywność pozanaukowa

Jestem adiunktem na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuję się w rozwoju poznawczym. Szczególnie interesuje mnie wpływ wczesnych doświadczeń z przyrodą na rozwój wiedzy biologicznej a także rola esencjalizmu w myśleniu o istotach żywych. W 2005 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Psychologii UW pod kierunkiem Macieja Hamana. W ramach pracy doktorskiej porównywałem różne aspekty myślenia o istotach żywych u dzieci wychowujących się w miastach i w parkach narodowych. W latach 2005-2007 odbyłem staż podoktorski na Northwestern University pod kierunkiem Douga Medina i Sandry Waxman. Obiektem moich badań była rola kultury i doświadczeń w rozwoju wiedzy biologicznej a także rola motywacji moralnej w podejmowaniu decyzji. W latach 2007-2010 w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Kraju Basków w grupie badawczej Itziar Laki zajmowałem się badaniami nad dwujęzycznością. Prywatnie jestem mężem prześlicznej wiolonczelistki, Oli, dumnym ojcem Józia i najlepszym przyjacielem Mysi. Gdy nie muszę się zajmować rozwojem wiedzy biologicznej zapuszczam się w Beskid Niski. ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Tartowski Koło naukowe Człowiek i Przyroda http://czlowiek-i-przyroda.blogspot.com/ Materiały pomocnicze - metodologia i statystyka http://zemstapawia.blogspot.com/

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2005-06-21 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Granty

Data projektu: 2011-11-01 - 2014-06-01
Kierownik: Andrzej Tarłowski
Wykonawcy: Andrzej Tarłowski
Ogólnym celem projektu jest testowanie modelu, w którym rozwój reprezentacji kategorii istot żywych uwarunkowany jest trzema podstawowymi czynnikami: 1) wrodzoną strukturą systemu poznawczego, której kluczowym elementem jest esencjalizm psychologiczny, 2) strukturą kategorii językowych i 3) doświadczeniami ze światem przyrody mającymi charakter bezpośredniej interakcji i przekazu kulturowego. Model zakłada, że esencjalizm psychologiczny stanowi czynnik stabilizujący system kategorii istot żywych w trzech wymiarach: 1) wnioskowanie indukcyjnego: jednorodność cech członków kategorii, 2) rozumienie dziedziczenia: międzypokoleniowa stabilność cech, 3) stabilność cech organizmów w obliczu czynników zewnętrznych.
Projekt wpisuje się we współczesną debatę między natywizmem a empiryzmem. Opierając się na dotychczasowych badaniach własnych i analizie najnowszej literatury argumentuję za tym, że na wczesnym etapie rozwoju dzieci dysponują specyficznymi dla dziedziny biologii mechanizmami wyjaśniającymi, które wspomagają rozwój reprezentacji wiedzy przypominających teorie. Zaplanowane badania mają dostarczyć danych empirycznych falsyfikujących twierdzenie, że rozwój dziedzin poznawczych można wyjaśnić odwołując się wyłącznie do ogólnych mechanizmów uczenia się opartych na statystycznym przetwarzaniu relacji między sekwencjami wrażeń percepcyjnych.
Projekt należy do nowej fali badań, w której w analizie wiedzy biologicznej brane są pod uwagę czynniki języka, bezpośredniego doświadczenia ze światem przyrody a także przekazu kulturowego. Z punktu widzenia zastosowań praktycznych projekt wpisuje się w nowy, ważny nurt badań nad nieformalnymi źródłami wiedzy naukowej. Centralnym punktem projektu jest esencjalizm psychologiczny. Tendencje esencjalistyczne obserwowane są w dziedzinie psychologii społecznej a także w edukacji biologii. Wiele wskazuje na to, że pojawiają się one wcześnie w rozwoju i mają uniwersalny charakter.
Projekt obejmuje badania testujące rolę przekonań o predyktywnej wartości kategorii istot żywych we wnioskowaniu indukcyjnym małych dzieci za pośrednictwem zadania uczenia się indukcyjnego z informacją zwrotną. Projekt zawiera także porównanie wzorców wnioskowania indukcyjnego między dziećmi wywodzącymi się ze środowisk wiejskich i miejskich oraz dzieci posługujących się językami, które różnią się sposobem nazywania kategorii biologicznych. Ponadto projekt ma na celu zbadanie roli esencjalizmu gatunkowego w myśleniu dzieci na temat dziedziczenia cech, co zostanie zrealizowane za pomocą zmodyfikowanego paradygmatu adopcyjnego. Ponadto, projekt przewiduje weryfikację hipotezy esencjalistycznej, hipotezy minimalistycznej Strevensa i hipotezy homeostazy przyczynowej Boyda jako alternatywnych opisów reprezentacji istot żywych. Ostatnim elementem projektu będzie badanie porównujące opisy istot żywych i interakcje rodzic-dziecko w sytuacjach poznawania przyrody w rodzinach wiejskich i miejskich. Celem tego eksploracyjnego badania będzie zdobycie głębszej wiedzy na temat podłoża różnic w we wnioskowaniu indukcyjnym na temat kategorii istot żywych, które zaobserwowane zostały we wcześniejszych badaniach.

Artykuły

  • Andrzej Tarłowski, Parent-Child Conversations About Biological Kinds as a Potential Contributor to the Variability in Biological Knowledge, "Psychology of Language and Communication" 2019, vol. 23, nr. 1, 238-276;
  • Andrzej Tarłowski, Ontological constraints in children’s inductive inferences: Evidence from a comparison of inferences within animals and vehicles, "Frontiers in Psychology" 2018, vol. 9, nr. 520, 1-17;
  • Andrzej Tarłowski, The reliance on inclusive living thing in inductive inference among 5-year-olds: the role of access to nature and the size of receptive vocabulary, "Psychology of Language and Communication" 2017, vol. 21, nr. 1, 109-132;
  • Urszula Poziomek, Andrzej Tarłowski, Dominik Marszał, Elżbieta Barbara Ostrowska, Edukacja przyrodnicza małych dzieci - opis przyrody czy jej badanie?, "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015, nr. 4, 48-61;
  • Andrzej Tarłowski, Anna Marzecová, Zofia Wodniecka, Language Switching in the Production of Phrases, "Journal of Psycholinguistic Research" 2013, vol. 42, nr. 2, 103-118;
  • Andrzej Tarłowski, Naming patterns and inductive inference: The case of birds, "Journal of Cognition and Culture" 2011, vol. 11, nr. 1-2, 189-216;
  • Andrzej Tarłowski, If it’s an animal it has axons: Experience and culture inpreschool children’s reasoning about animates, "Cognitive Development" 2006, vol. 21, nr. 3, 249-265;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Andrzej Tarłowski, Children's essentialist reasoning about living kinds: Why some designs fail to detect it (w:) Studies in the Psychology of Language and Communication, red. Barbara Bokus, Warszawa: Matrix, 2010;
  • Andrzej Tarłowski, Horizontal variability in biological knowledge (w:) Aspects du développement conceptuel el langagier, red. Gérard Chasseigne, Paris: Publibook University Editions, 2008;