dr Aneta Kłopocka

ORCID: 0000-0002-7940-5910
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Banking, Bankowość, Bankowość detaliczna, Marketing bankowy, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Zarządzanie instytucjami finansowymi

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2002-10-28 Doktor Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2011-12-01 - 2014-11-01
Kierownik: Aneta Kłopocka
Wykonawcy: Aneta Kłopocka
Głównym celem naukowym projektu jest identyfikacja dotychczasowych i projekcja przyszłych kierunków zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach świata.
Uwzględniając główny cel badawczy przyjęto do realizacji następujące cele szczegółowe:
- przegląd teorii dotyczących oszczędności i procesów oszczędzania gospodarstw domowych,
- diagnoza głównych tendencji w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce i wybranych krajach świata,
- empiryczna weryfikacja korelacji cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych ze stopą oszczędzania gospodarstw domowych,
- empiryczna weryfikacja korelacji cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych oraz wybranych aspektów sytuacji i przekonań członków gospodarstw domowych z postawami wobec oszczędzania, w szczególności ze skłonnością do oszczędzania, motywami oszczędzania oraz zachowaniami na rynku finansowym (z uwzględnieniem wartości i form posiadanych oszczędności),
- empiryczna weryfikacja wpływu określonych na podstawie studiów literaturowych czynników egzogenicznych (m.in. polityki kredytowej banków, zmian rynkowych stóp procentowych, koniunktury gospodarczej w kraju, stopy bezrobocia i niepewności dochodów, rozwiązań podatkowych, zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego) na postawy gospodarstw domowych w Polsce wobec oszczędzania,
- identyfikacja kanałów transmisji współczesnego kryzysu finansowo-gospodarczego na procesy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce,
- projekcja kierunków zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych,
- sformułowanie wniosków dotyczących możliwych działań kształtujących zachowania gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania.
Projekt stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na zjawisko oszczędzania przez gospodarstwa domowe. Oszczędności sektora gospodarstw domowych niewątpliwie mają istotne znaczenie w ujęciu mikroekonomicznym (dla optymalizacji procesów zarządzania finansami osobistymi) oraz w ujęciu makroekonomicznym (z perspektywy procesów wzrostu gospodarczego). Ponadto w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce w ostatnich latach nastąpiły zasadnicze przeobrażenia. Wynika to z faktu istotnej, gwałtownej zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarki oraz jest skutkiem obecnego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego.
W pełni uzasadnione jest zatem podjęcie trudu badawczego zmierzającego do dokładnego, wnikliwego i kompleksowego rozpoznania przemian w procesach oszczędzania polskich gospodarstw domowych, w tym gruntownego określenia kanałów transmisji współczesnego kryzysu na postawy gospodarstw domowych wobec oszczędzania.
Do podjęcia problemu badawczego skłania również niedostateczne rozpoznanie determinant procesów oszczędzania przez gospodarstwa domowe w Polsce oraz szczątkowy zakres polskiego piśmiennictwa poświęconego procesom oszczędzania przez gospodarstwa domowe na świecie.
Projekt badawczy stawia sobie za cel wypełnienie luki w piśmiennictwie w zakresie diagnozy dotychczasowych oraz projekcji dalszych zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce i ich oceny na tle zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w wybranych krajach świata, a także identyfikacji determinant zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych z uwzględnieniem kontekstu współczesnego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz przemian demograficznych.
Nowatorski charakter badań wynika po części z samej natury podejmowanego problemu, jako że problem oceny skutków i siły oddziaływania obecnego kryzysu na procesy oszczędzania gospodarstw domowych jest nowy i nie doczekał się jeszcze wyczerpującego potraktowania. Co więcej, także inne aspekty współczesnych procesów oszczędzania przez polskie gospodarstwa domowe nie zostały dostatecznie szeroko rozpoznane w piśmiennictwie, a lepsze zrozumienie procesów oszczędzania przez gospodarstwa domowe w Polsce wymaga dalszych prac badawczych.
Zgodnie z założeniami niniejszego projektu wskazane jest:
- poszerzenie badania zmian w procesach oszczędzania o działanie efektu kohorty (ang. cohort effects),
- rozwinięcie badań czynników determinujących procesy oszczędzania gospodarstw domowych m.in. przez zastosowanie analizy w ujęciu dynamicznym, w tym z wykorzystaniem metody tzw. sztucznych paneli,
- uzupełnienie analizy zachowań gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania o aspekt poznawczy i emotywny postaw,
- uwzględnienie kwestii wpływu współczesnego kryzysu finansowo-gospodarczego na postawy gospodarstw domowych wobec oszczędzania,
- odniesienie zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce do zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w wybranych krajach świata (USA, Japonia, Niemcy).
Efektem końcowym pracy badawczej będzie:
- diagnoza zmian w postawach członków gospodarstw domowych wobec oszczędzania z uwzględnieniem aspektów: poznawczego, emotywnego i behawioralnego postaw, w tym diagnoza zmian w poziomie i strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach świata;
- identyfikacja determinant zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach świata;
- ocena wpływu współczesnego kryzysu na procesy oszczędzania gospodarstw domowych;
- określenie kierunków zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych;
- sformułowanie zaleceń co do kształtowania zachowań gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania.
Wyniki pracy badawczej będą stanowiły pożądany wkład w rozwój finansów gospodarstw domowych.
Wnioski wynikające z wnikliwej, interdyscyplinarnej analizy determinant zmian w procesach oszczędzania mogą posłużyć do opracowania mechanizmów stymulujących oszczędzanie przez gospodarstwa domowe oraz do optymalizacji polityki fiskalnej w zakresie opodatkowania dochodów gospodarstw domowych. Lepsze rozpoznanie uwarunkowań demograficznych procesów oszczędzania będzie mieć zasadnicze znaczenie dla prognozowania przyszłych tendencji w procesach oszczędzania warunkowanych przewidywanym starzeniem się społeczeństwa oraz da możliwość podjęcia działań przeciwdziałających powstaniu ewentualnej destabilizacji rynków finansowych na skutek starzenia się społeczeństwa. Wyniki projektu mogą również zostać praktycznie wykorzystane przez instytucje finansowe w procesach zarządzania strategicznego.

Artykuły

 • Aneta Kłopocka, Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania a wiedza finansowa, "Bank i Kredyt" 2018, nr. 5, 461-492;
 • Aneta Kłopocka, Does Consumer Confidence Forecast Household Saving and Borrowing Behavior? Evidence for Poland, "Social Indicators Research" 2017, vol. 133, nr. 2, 693-717;
 • Aneta Kłopocka, Household Saving Behavior and Demographics, "Perspectives - Journal on Economic Issues" 2017, nr. 2, 41-50;
 • Aneta Kłopocka, Wybrane społeczno-ekonomiczne uwarunkowania dywersyfikacji portfela aktywów finansowych gospodarstw domowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr. 239, 94-104;
 • Aneta Kłopocka, Zarządzanie oszczędnościami w gospodarstwach domowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2015, nr. 9, 103-114;
 • Aneta Kłopocka, Tomasz Kopczyński, Grażyna Lenicka-Bajer, Financial situation and attitudes towards saving in polish society: Evidence from micro data, "Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series" 2014, , 476-486;
 • Aneta Kłopocka, Kierunki zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Japonii, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2014, nr. 1 (299), 225-234;
 • Aneta Kłopocka, Consumer Confidence as a Determinant of Household Propensity to Save, "Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series" 2013, nr. 6, 13-20;
 • Aneta Kłopocka, Procesy oszczędzania gospodarstw domowych - fakty, trendy, detrminanty, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, nr. 2 (1), 283-294;
 • Grażyna Rytelewska, Aneta Kłopocka, Oszczędzanie a transfery międzypokoleniowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 171, 515-523;
 • Aneta Kłopocka, Depozyty bankowe gospodarstw domowych - zmiany wartości i struktury w Polsce w latach 1996-2009, "Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2010, nr. 140, 291-302;
 • Grażyna Rytelewska, Aneta Kłopocka, Ryzyko banku a ryzyko klienta w działalności detalicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2010, nr. 29, 117-126;
 • Grażyna Rytelewska, Aneta Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2010, nr. 1, 57-80;
 • Aneta Kłopocka, Wpływ kryzysu na zmiany w procesach oszczędzania gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr. 548, 38, 453-462;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Aneta Kłopocka, The Family 500+ Programm and Functioning of Polish Household (w:) Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, red. Iwona Kowalska, Anna Wasilewska, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2019;
 • Aneta Kłopocka, Does the buffer stock model expl ain the household saving rate i n Poland? (w:) Poland Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective, red. Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz, Łódź: Lodz University of Technology Press, 2018;
 • Aneta Kłopocka, Does Consumer Confidence Forecast Household Saving and Borrowing Behavior? Evidence for Poland (w:) 6th International Conference "Economic Challenges in Enlarged Europe", red. Aaro Hazak, Tallinn: Tallinn University of Technology, 2014;
 • Aneta Kłopocka, Household Saving Behavior and Demographics: An Empirical Analysis (w:) EuroConference 2014 "The International Conference on Emerging Markets Business, Economics, and Finance", red. Gábor Bóta, Mihály Ormos, Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Finance, 2014;
 • Aneta Kłopocka, Household saving and consumer confidence (w:) Proceedings of The International Scientific Conference Eco-Trend, Xth Edition, November 22-23, 2013, Târgu Jiu, Romania, red. Ana Gabriela Babucea, Cecilia Irina Răbonțu, Târgu Jiu: "Constantin Brancusi" University of Târgu Jiu, Romania, 2013;
 • Aneta Kłopocka, Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 2) (w:) Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, Warszawa: CeDeWu, 2012;
 • Aneta Kłopocka, Trends in the liabilities of banks towards households in Poland between 1996 and 2011 (w:) Riešenie vybraných ekonomických, manažérskych a marketingových problémov ovplyvňujúcich domáci a medzinárodný trh, red. Daniela Marcinčáková, Prešov: Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania v Prešove, 2011;
 • Grażyna Rytelewska, Aneta Kłopocka, Koncepcja badania zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Aneta Kłopocka, Popytowe uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej (w:) Współczesna bankowość detaliczna, red. Anna Szelągowska, Warszawa: CeDeWu, 2010;
 • Grażyna Rytelewska, Aneta Kłopocka, Wpływ czynników społeczno-demograficznych na strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce (w:) Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, red. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009;
 • Aneta Kłopocka, Edukacyjne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej polskiego społeczeństwa na rynku finansowym (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Danuta Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008;
 • Aneta Kłopocka, System wartości młodych Polaków a ich skłonność do oszczędzania (w:) Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Andrzej Bogus, Mirosłaław Wypych, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007;