brak zdjęcia

ORCID: 0000-0001-6112-8743
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Etyka w administracji, Klinika prawa, Kompetencje komunikacyjne, Regulacje prawne działalności organizacji pozarządowych i pożytku publicznego, Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Socjologia prawa, System ochrony praw człowieka, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Teoria i filozofia prawa, Wstęp do prawoznawstwa

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-06-24 Doktor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dziedzina nauk prawnych Prawo

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Pawlak, Ewa Kosowska-Korniak, Inspektor ochrony danych (DPO), Lublin: Fundacja VCC, 2018;
 • Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Komunikacja w dyskursie sądowego stosowania prawa, Iwano-Frankivsk: Petrash K. T., 2015;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Anna Pawlak, Kształtowanie świadomości moralno-prawnej społeczeństwa (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Anna Pawlak, Rola edukacji klinicznej w osiąganiu wymaganych efektów kształcenia na studiach prawniczych w Polsce (w:) Problemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej: wybrane aspekty badań, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, : Aspra JR, 2020;
 • Anna Pawlak, Communication skills of a judge and the right to a fair trial (w:) Współczesne problemy praw człowieka : wybrane aspekty, red. Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa: UKSW, 2019;
 • Anna Pawlak, Socjalizacja prawna w dobie XXI wieku (w:) Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania., red. Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Beata Skwarek, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2019;
 • Anna Pawlak, Praworządność w etyce urzędnika (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Anna Pawlak, Konstytucyjne podstawy wolności i praw dziecka w Polsce. Zagadnienia wybrane (w:) Wokół rodziny i dziecka Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. Ewa Dybowska, Marta Prucnal-Wójcik, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017;
 • Anna Pawlak, Ochrona dzieci przed cyberprzestępczością w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (w:) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , 2017;
 • Anna Pawlak, Socjalizacja prawna - różne podejścia (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Anna Pawlak, Dziecko w procedurze cywilnej i karnej - wysłuchanie, przesłuchanie (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015;
 • Anna Pawlak, Human right to good administration (w:) Collective human rights in the first half of the 21st century, red. Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Anna Pawlak, Udział organizacji pozarządowych w ochronie praw dziecka (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015;
 • Anna Pawlak, Udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zagdnienia wybrane (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. Piotr Zamelski, Opole: Politechnika Opolska, 2015;

Redakcje prac zbiorowych

 • Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania., red. Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Beata Skwarek, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2019;
 • Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;