dr Arkadiusz Cudak

ORCID: 0000-0001-8051-0059
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Prawo administracyjne, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1998-01-30 Doktor Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Arkadiusz Cudak, Legitymacja oraz termin do zgłoszenia żądania wyłączenia spod egzekucji, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2018, nr. 1, 42-56;
 • Arkadiusz Cudak, Przedmiot skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, "Finanse Komunalne" 2018, nr. 3, 17-29;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Skuteczność referendów lokalnych w sprawie odwołania organów gminy w kontekście propozycji legislacyjnych dotyczących frekwencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2014, nr. 1 (26), 214-230;
 • Arkadiusz Cudak, Weryfikacja rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2014, , 8-14;
 • Arkadiusz Cudak, Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, nr. 5, 22-35;
 • Arkadiusz Cudak, Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012, nr. 6, 37-51;
 • Arkadiusz Cudak, Podmioty legitymowane do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009, nr. 4, 18-30;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Nowe regulacje prawne, Warszawa: Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie, 2020;
 • Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Piotr Pietrasz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Arkadiusz Cudak, Analiza prawna orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie uregulowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (w:) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. Piotr Benedykt Zientarski, Elżbieta Mreńca, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierające apale i stanowiska (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Arkadiusz Cudak, Uchwały rady gminy upoważniające do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (w:) Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Arkadiusz Cudak, Zmiany w przepisach o skardze na czynności komornika obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (w:) Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. , Sopot: Currenda, 2018;
 • Arkadiusz Cudak, Bezstronność sędziego sądu administracyjnego (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Gwarancja prawa do bezstronnego sądu, polegająca na wyłączeniu sędziego sądu administracyjnego, którego bezstronność może budzić wątpliwości (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Kontrola sądowa czynności nadzorczych Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w stosunku do komorników sądowych (w:) Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, red. Zbigniew Szczurek, Grzegorz Sikorski, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika a środki nadzoru judykacyjnego stosowane z urzędu (w:) Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, red. Joanna Misztal-Konecka, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2017;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729 (wyd. 7), red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Przesłuchanie stron (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1-366, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Skład sądu polubownego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. Art. 1096–1217, red. Andrzej Marciniak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Zeznania świadków (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1-366, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016;
 • Arkadiusz Cudak, Art. 767. Skarga na czynności komornika. Art. 768. Zaskarżenie grzywny (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730-1088, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika w systemie środków nadzoru judykacyjnego (w:) Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. Monika Michalska-Marciniak, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Środki zaskarżenia (w:) Metodyka pracy komornika sądowego, red. Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Sopot: Wydawnictwo Currenda, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Wady regulacji prawnych dotyczących właściwości organu wykonawczego gminy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (w:) Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz. Art. 367-729, red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Arkadiusz Cudak, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości prawa administracyjnego (w:) Kryzys prawa administracyjnego? T. 1: Jakość prawa administracyjnego, red. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012;

Redakcje prac zbiorowych

 • Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;