dr Barbara Sypniewska

ORCID: 0000-0001-8846-1183
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Anomia pracownicza, Koncepcje zarządzania, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Nauka o organizacji, Podstawy zarządzania, Rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, Relacje pracownik-pracodawca, Relacje pracownik/pracodawca, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, System motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników, Systemy motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników, Teoria organizacji i zarządzania, Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu, Zarządzanie Godnościowe przez Wartości, Zarządzanie organizacjami, Zarządzanie zasobami ludzkimi

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2010-01-28 Doktor Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu

Artykuły

 • Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran, The Impact of Management Methods on Employee Engagement, "Sustainability" 2020, vol. 12, nr. 1, 1-15;
 • Tomasz Gigol, Barbara Sypniewska, Interpersonal Conflicts in the Workplace and Authentic Leadership – Evidence from Poland, "Journal of East European Management Studies" 2019, , 37-62;
 • Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran, Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2019, vol. 126, nr. 1, 131-136;
 • Barbara Sypniewska, Zbigniew Żurek, Pracodawcy i pracownicy. Zbieżne poglądy – zbieżne interesy?, "Personel Plus" 2019, nr. 3, 64-67;
 • Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran, The Influence of Mentoring on Work Engagement and the Relationship with the Superior in Organizations in Poland, "Przegląd Organizacji" 2019, nr. 6, 52-59;
 • Barbara Sypniewska, Zarządzanie godnościowe jako odpowiedź na anomię w pracy i sytuację upokorzenia, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2019, vol. 53, nr. 3, 103-114;
 • Barbara Sypniewska, Adaptacja pracowników w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Humanizacja Pracy" 2018, vol. 51, nr. 1, 95-111;
 • Barbara Sypniewska, Analiza i charakterystyka czynników wpływających na satysfakcję z pracy, "Humanizacja Pracy" 2018, nr. 4, 13-29;
 • Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran, Mentoring jako narzędzie niwelowania ryzyka wystąpienia anomii, "Organizacja i Kierowanie" 2018, nr. 2, 189-203;
 • Barbara Sypniewska, Zależność między prowadzoną działalnością szkoleniową a rodzajem kapitału i formy prawnej organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2018, nr. 3-4, 109-127;
 • Tomasz Gigol, Barbara Sypniewska, Nieetyczne zachowania proorganizacyjne, "Nauki Ekonomiczne" 2017, nr. 25, 323-336;
 • Tomasz Gigol, Barbara Sypniewska, Przywództwo autentyczne a zaangażowanie w pracę - porównanie sektora publicznego z sektorem prywatnym, "e-mentor" 2017, nr. 5, 59-66;
 • Barbara Sypniewska, Andrzej Jagodziński, Rola i znaczenie protekcji w procesie poszukiwania pracy w świetle badań, "Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2017, nr. 9, 77-89;
 • Barbara Sypniewska, Rola satysfakcji z pracy w kształtowaniu relacji z wewnętrznymi interesariuszami, "Nauki Ekonomiczne" 2017, nr. 26, 389-403;
 • Małgorzata Baran, Barbara Sypniewska, The Significance of People-Oriented Management and Participation for Mentoring in Organizations, "Journal of Positive Management" 2017, vol. 8, nr. 4, 14-33;
 • Barbara Sypniewska, Work Anomie in an Organisation, "International Journal of Contemporary Management" 2017, vol. 16, nr. 2, 235-265;
 • Barbara Sypniewska, Cechy i postawy przedsiębiorcze szansą własnej działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr. 422, 210-221;
 • Barbara Sypniewska, Andrzej Jagodziński, Okresy zatrudnienia pracowników, a opinie na temat poszukiwania pracy, "Nauki Ekonomiczne" 2016, nr. 24, 237-246;
 • Barbara Sypniewska, Działania przedsiębiorcze a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Humanizacja Pracy" 2015, nr. 4, 85-102;
 • Barbara Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji, "Nauki Ekonomiczne" 2015, nr. 21, 65-78;
 • Agnieszka Krzętowska, Barbara Sypniewska, Andrzej Jagodziński, Metody poszukiwania pracy, "Humanizacja Pracy" 2015, nr. 3, 217-232;
 • Barbara Sypniewska, Olga Rawa-Siarkowska, Regionalny rynek pracy w opinii mieszkańców wsi i miast, "Nauki Ekonomiczne" 2015, nr. 22, 289-298;
 • Barbara Sypniewska, Evaluation of Factors Influencing Job Satisfaction, "Contemporary Economics" 2014, vol. 8, nr. 1, 57-72;
 • Barbara Sypniewska, Kultura organizacyjna. Analiza porównawcza - biznes a organizacja publiczna, "Nauki Ekonomiczne" 2014, nr. 20, 145-164;
 • Barbara Sypniewska, Examination of the Individual Competencies that Differentiate Results in Direct Sales, "Contemporary Economics" 2013, vol. 7, nr. 1, 83-100;
 • Barbara Sypniewska, Marketing wielopoziomowy - szansa czy zagrożenie, "Nauki Ekonomiczne" 2013, nr. 17, 54-72;
 • Barbara Sypniewska, Rola i znaczenie komunikacji w organizacji - raport z badań, "Nauki Ekonomiczne" 2013, nr. 18, 81-101;
 • Barbara Sypniewska, Kompetencje a kwalifikacje i umiejętności, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2009, nr. 2, 83-89;
 • Barbara Sypniewska, Z badań nad wpływem kompetencji indywidualnych na efekty działania w sprzedaży bezpośredniej, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2009, vol. 3, nr. 4, 171-182;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Antczak-Barzan, Barbara Sypniewska, Cross-Cultural Personal Selling. Agents’ competences in international personal selling of services, London: Palgrave Macmillan, 2017;
 • Barbara Sypniewska, Kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2013;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran, Różnorodność w miejscu pracy a występowanie konfliktów (w:) Problemy różnorodności w zarządzaniu, red. Małgorzata Striker, Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017;
 • Barbara Sypniewska, Satysfakcja z pracy jako czynnik wzmocnienia relacji wewnątrzorganizacyjnych w firmach MSP (w:) Organizacja w sieci relacji, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Łódź: Politechnika Łódzka, 2017;
 • Barbara Sypniewska, Andrzej Jagodziński, Forma zatrudnienia a metody poszukiwania pracy (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Barbara Sypniewska, Godnościowa satysfakcja pracownicza (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Barbara Sypniewska, Katarzyna Kolasa, Satysfakcja z pracy i komunikowanie się w organizacji. Analiza i zależności (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Olga Rawa-Siarkowska, Barbara Sypniewska, Rola kompetencji miękkich w kształtowaniu procesu motywacji pracowników zróżnicowanych pokoleniowo (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Barbara Sypniewska, Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński, Perception of conflicts within the organization - research report (w:) Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності, red. Ю. О. Нестерчук, Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014;
 • Barbara Sypniewska, Psychologiczne i społeczne konsekwencje bezrobocia - raport z badań (w:) Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014;
 • Barbara Sypniewska, Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński, Small and Medium Size Enterprises Employees’ Trainings as the Main Factor of the Organization's Human Capital Development (w:) Стaн тa перспективи розвитку ekoнomiки україни в глобалізаџії: теоріа тa практика. Колективнa моногрaфія. T. 2, red. O. O. Hепочaтенко, Умань: Уmaнcьkий нaцioнaльний унiвepcиtet caдiвницtвa, 2014;
 • Barbara Sypniewska, Dominujące kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej (w:) Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України. Колективна монографія, red. O. O. Hепочaтенко, Умань: Уmaнcьkий нaцioнaльний унiвepcиtet caдiвницtвa, 2013;
 • Barbara Sypniewska, Problematyka konfliktów w organizacji - raport z badań (w:) Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013;
 • Barbara Sypniewska, Andrzej Jagodziński, Dominujące kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej - komunikat z badań (w:) Maтеріали IV Всeукpаїнcькой зaочної нaукової конфереицїї: „Аktуaльнi пиtaння cучacнoḮ ekoнomiки”, 24 грудня 2012, red. O. O. Hепочaтенко, Умань: Уmaнcьkий нaцioнaльний унiвepcиtet caдiвницtвa, 2012;

Redakcje prac zbiorowych

 • Humanizacja Pracy 1/2019, red. Barbara Sypniewska, Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2019;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;