Zapraszamy na wykład otwarty online Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorza Wrony: Czy prawo jest potrzebne lekarzom? Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej.

Błąd medyczny ma wiele definicji. Zarówno medycyna, jak i prawo nie przewiduje jednej sprecyzowanej wersji, zatem czym jest błąd lekarski? Co prawnie uznaje się za błąd w sztuce lekarskiej? Jakie rodzaje błędów wyróżnia polskie prawo i jak rozpoznaje się winę? Jaką odpowiedzialność ponosi lekarz za błędy w sztuce lekarskiej?
Na wszystkie pytania odpowiedzi już wkrótce. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.
Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godzinie 15:00 i stanowić będzie cykl wydarzeń w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Ochrony Własności Intelektualnego, prowadzonego przez prof. Jacka Sobczaka.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu poprzez kliknięcie w poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxZWFmMzItMTZiNS00ZjkzLWFiMDktYjc0NWYwYmI4MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fe7a824-f641-487b-a3bc-dcdb7ad5df5f%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d58512-ac95-4c9f-bd0a-20afe315c7bf%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Źródło fotografii: https://www.szpitalswwojciecha.pl/nasz-zespol/lek-grzegorz-wrona/.