prof. AEH dr hab. Dariusz Makiłła

ORCID: 0000-0003-0775-4617
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Doktryny polityczno-prawne, Historia ustroju i prawa w Polsce, Nauka o państwie, prawie i polityce, Nauka o polityce, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Powszechna historia ustroju i prawa, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2013-01-07 Doktor habilitowany Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dziedzina nauk humanistycznych Historia historia
1991-10-29 Doktor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Dariusz Makiłła, Sprawa pruska w pokoju oliwskim z 3 maja 1660 r. Cz. 2. Rokowania w Oliwie i zawarcie pokoju, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2018, nr. 2, 238-252;
 • Dariusz Makiłła, Sprawa pruska w pokoju oliwskim z 3 maja 1660 r. Cz. 3. Uznanie a zwyczaj prawnomiędzynarodowy w praktyce politycznej dotyczącej Prus Książęcych w drugiej połowie XVII w., "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2018, nr. 3, 462-480;
 • Dariusz Makiłła, Sprawa pruska w traktacie oliwskim z 3 maja 1960 roku. Cz. 1. Zakończenie działań wojennych i brandenburskie przygotowania do rokowań pokojowych (1657–1659/1660), "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2018, nr. 1, 57-76;
 • Dariusz Makiłła, Król Rzeczypospolitej jako zwierzchnik lenny, "Studia Elbląskie" 2017, nr. 18, 101-112;
 • Dariusz Makiłła, Moc prawna aktu 5 listopada 1916 roku, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr. 1, 59-77;
 • Dariusz Makiłła, Nietrafiony projekt? Skutki prawno-polityczne aktu 5 listopada 1916 r., "Miscellanea Historico-Archivistica" 2017, nr. 24, 103-115;
 • Dariusz Makiłła, Rzeczpospolita zdywersyfikowanego prawa (uwagi o porządku prawnym Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.), "Państwo i Prawo" 2017, nr. 3, 91-102;
 • Dariusz Makiłła, Ustanowienie lenna pruskiego w 1525 r. Odstępstwo od traktatu toruńskiego czy jego kontynuacja?, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2017, vol. 2, 265-277;
 • Dariusz Makiłła, Koncepcja przekopania Mierzei Wiślanej a sprawa elbląska podczas rokowań oliwskich w 1660 r., "Studia Elbląskie" 2016, nr. 17, 71-78;
 • Dariusz Makiłła, Pole manipulacji czy walka o egzystencję? Realizacja prerogatywy królewskiej wobec sejmików w drugiej połowie XVI i na początku XVII w., "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2016, vol. 14, nr. 3, 45-58;
 • Dariusz Makiłła, Próba reformy sądownictwa powszechnego z czasów bezkrólewia po ucieczce króla Henryka Walezego (1574), "Miscellanea Historico-Iuridica" 2016, vol. 14, nr. 2, 45-55;
 • Dariusz Makiłła, Wojna północna (1655–1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki, "Studia Maritima" 2016, nr. 29, 83-113;
 • Dariusz Makiłła, Zniesienie hołdu pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych z podległości lennej wobec Rzeczypospolitej w latach 1657-1658, "Miscellanea Historico-Archivistica" 2016, nr. 23, 139-152;
 • Dariusz Makiłła, The Forgotten Proto-parliament: The Kingdom of Poland's Council of State in 1918 and its Activity during the First World War, "Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica" 2015, vol. 12, 179-188;
 • Dariusz Makiłła, Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 475, "Samorząd Terytorialny" 2014, nr. 3, 88-91;
 • Dariusz Makiłła, O pierwszej polskiej ustawie zasadniczej. W odpowiedzi recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu i Zbigniewowi Naworskiemu, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2014, vol. 66, nr. 1, 349-366;
 • Dariusz Makiłła, O powstaniu pierwszej ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej z lat 1573-1576. Na temat pożytków płynących z pisania recenzji, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2014, vol. 12, nr. 3, 181-188;
 • Dariusz Makiłła, Kontrola decyzji administracyjnych marszałka województwa przewidziana w prawie ochrony środowiska, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie" 2013, vol. 7, nr. 1-4, 81-92;
 • Dariusz Makiłła, Raz jeszcze o szwedzkim absolutyzmie, "Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich" 2003, vol. 68, nr. 1, 129-139;
 • Dariusz Makiłła, O wojnie i polityce na terenie Prus Królewskich i Książęcych w latach 1655-1657. Uwagi w związku z książką Józefa Włodarskiego, ‘Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach 1640-1660’, Gdańsk 2000, "Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich" 2001, vol. 66, nr. 4, 147-164;
 • Dariusz Makiłła, Jurysprudencja szwedzka XVII w.,, "Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich" 1990, vol. 55, nr. 4, 85-99;
 • Dariusz Makiłła, Idea umowy społecznej w myśli politycznej Johna Locke’a, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne" 1986, nr. 16, 3-8;
 • Dariusz Makiłła, Koniec Prus. Uwagi w związku z książką G. A. Craiga, The End of Prussia, Madison 1984, "Kwartalnik Historyczny" 1986, nr. 2, 473-480;
 • Dariusz Makiłła, Wokół roku 1814 (Szkic historyczno-prawny z dziejów politycznych krajów skandynawskich), "Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" 1983, vol. 19, nr. 34, 45-63;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Dariusz Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza - Obowiązywanie - Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Dariusz Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008;
 • Dariusz Makiłła, Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej. Od połowy XVII w. do 1763 r. Studium historyczno-prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003;
 • Dariusz Makiłła, Zbigniew Naworski, Historia prawa na ziemiach polskich: zarys wykładu. Polska pod zaborami, "II Rzeczpospolita", Toruń: Towarzystwo Wspierania Nauki Glob, 2000;
 • Dariusz Makiłła, Zbigniew Naworski, Historia prawa na ziemiach polskich. Polska przedrozbiorowa. Zarys wykładu, Toruń: Towarzystwo Wspierania Nauki Glob, 2000;
 • Dariusz Makiłła, Między Welawą a Królewcem 1657-1701. Geneza Królestwa w Prusach (Königtum in Preußen). Studium Historyczno-Prawne, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1998;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Dariusz Makiłła, Koncepcje ładu moralnego w średniowiecznej Polsce (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Dariusz Makiłła, Domknięcie się Odrodzonej. Walka o kształt granic Rzeczypospolitej 1918-1923/1939 (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Dariusz Makiłła, Dualizm władzy w procesie kształtowania ogólnopaństwowych zgromadzeń i reprezentacji stanowych w Europie (XIII-XVI wiek) (w:) Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe, red. , Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2019;
 • Dariusz Makiłła, Angelika Wojtan, Konstytucyjny obowiązek służby wojskowej w Ustawie Zasadniczej Niemiec (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Dariusz Makiłła, O doktrynalnych źródłach konstytucjonalizmu w XVI-wiecznej Polsce (w:) Retoryka, polityka, religia w pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia, red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019;
 • Dariusz Makiłła, Powołanie Rady Stanu Królestwa Polskiego w 1918 roku (w:) Drogi do niepodległości. Polska odrodzona, red. Dariusz Makiłła, Jerzy Gaul, Wojciech Morawski, Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2019;
 • Dariusz Makiłła, Bouche de lois. Monteskiusz o sądach, sędziachi władzy sądzenia (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Dualizm władzy w Prusach Książęcych w XVI-XVII wieku. Uwagi prawno-ustrojowe dotyczące modelu państwa stanowego (w:) Z dziejów ziem pruskich w XV-XVIII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura. Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Januszowi Małłkowi w osiemdziesiątą Rocznicę Urodzin, red. Dariusz Makiłła, Grzegorz Mrowiński, Działdowo: Urząd Miasta Działdowo, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Idea powstania sądownictwa administracyjnego w Europie (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Landesherr i jego Landeskirche. Stosunki prawne i religijne w Prusach Książęcych w XVI-XVII wieku (w:) Państwo i Kościół wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych we wczesnonowożytniej Europie, red. Zbigniew Hundert, Dariusz Milewski, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Normative and doctrinal origins of fundamental rights in early modern times (w:) From human rights to essential rights, red. Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2018;
 • Iwona Małgorzata Szkotnicka, Dariusz Makiłła, Petycje do organów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Prawnoustrojowa i polityczna pozycja Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w latach 1917–1918. (w:) Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918., red. Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Prawo patronatu kościelnego w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w. (w:) Dysydenci czy decydencji? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. Wojciech Zawadzki, Elbląg: Biskup elbląski, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Prymas Polski interreksem Rzeczypospolitej (w:) Urząd prymasa w Polsce. Geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Leszek Zygner, Warszawa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Rzeczpospolita praworządna. Z zasad funkcjonowania prawa konstytucyjnego dawnej Polski w XVI-XVII w (w:) Między Barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie, red. Jerzy Kiełbik, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Olsztyn: Ośrodek Badań Nakowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Rzeczpospolita samorządna. Kilka uwag o decentralizacji suwerenności państwa szlacheckiego w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku (w:) Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno prawnym. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Iwona Małgorzata Szkotnicka, Dariusz Makiłła, Zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska w ustawie o samorządzie gminnym (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Dariusz Makiłła, Bezpośredniość i pośredniość udziału społeczeństwa we władzy i zarządzaniu w dawnej Rzeczypospolitej (w:) Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu pierwszej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), red. Dariusz Makiłła, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Dariusz Makiłła, Nauczanie prawa na książęcym uniwersytecie Albertina w Królewcu (1544/60-1657) (w:) Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2017;
 • Dariusz Makiłła, Przepisy kompetencyjne w Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae Jakuba Przyłuskiego (1551) (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Dariusz Makiłła, Reformacja i powstanie kościoła ewangelickiego w Inflantach w XVI wieku (w:) Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. Joanna Krochmal, Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2017;
 • Dariusz Makiłła, Status prawno-polityczny Prus Krzyżackich wobec Korony po 1466 r. (w:) Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.). Skutki i znaczenie dla ziem pruskich, red. Dariusz Makiłła, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Dariusz Makiłła, Mazowsze w polityce Zakonu krzyżackiego (w:) Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2016;
 • Dariusz Makiłła, Religijność ustanowiona ustawą. Z dziejów Kościoła w księstwie pruskim za rządów księcia Albrechta (1525-1568) (w:) Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, red. Jerzy Kiełbik, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 2016;
 • Dariusz Makiłła, Sejmy w bezkrólewiu. Instytucja władzy najwyższej w Rzeczypospolitej (w:) Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm, red. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Jerzy Kiełbik, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 2016;
 • Dariusz Makiłła, Działania wojenne w Prusach Wschodnich w latach 1914-1915 oraz ich wpływ na stosunki polityczne i ustrojowe w Królestwie Polskim (1915-1918) (w:) 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej : materiały pokonferencyjne, Nidzica 2014, red. Ewelina Solarek, Hubert Domański, Hubert Wajs, Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2015;
 • Dariusz Makiłła, Pacta sunt servada - grocjuszowski koncept prawnonaturalnego ładu w społeczeństwie (w:) Pacta sunt servada - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków: AT Wydawnictwo, 2015;
 • Dariusz Makiłła, Prawo ludności pruskiej w państwie zakonnym w Prusach (XIII-XV w.) (w:) Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, red. Jerzy Kiełbik, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 2015;
 • Dariusz Makiłła, Zabójstwo Andrzeja Wapowskiego, kasztelana przemyskiego, przez Samuela Zborowskiego na sejmie koronacyjnym króla Henryka Walezego w 1574 r. Z zasad stosowania spraw postępku sądowego w sprawach karnych w dawnej Polsce (w:) Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. Ewa Kozierska, Marek Maciejewski, Piotr Stec, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015;
 • Dariusz Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Zakres wprowadzanych zmian w ustroju Rzeczypospolitej oraz ich ocena (w:) Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 440 lat, red. Jan Dzięgielewski, Krzysztof Koehler, Dorota Muszytowska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014;
 • Dariusz Makiłła, Die Kirchenordnungen Herzog Albrechts von Preuβen (1525-1568) (w:) Preussen und Livland im Zeichen der Reformation, red. Arno Mentzel-Reuters, Klaus Neitmann, Osnabrück: Fibre Verlag, 2014;
 • Dariusz Makiłła, Epistola de tolerantia Johna Locke'a oraz jej związek z kształtowaniem się idei tolerancji religijnej jako zasady konstytucyjnej ustroju nowożytnej Anglii (w:) Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. Piotr Jaskółka, Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014;
 • Dariusz Makiłła, Prawo neminem captivabimus nisi iure victum (1430-1433). Zasada polityczna czy gwarancja procesowa? (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Grzegorz Jędrejek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014;
 • Dariusz Makiłła, Dla króla i Rzeczypospolitej. Articuli henriciani z 1573 r. (w:) Wobec Króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Kraków: Avalon, 2013;
 • Dariusz Makiłła, Prerogatywa królewska wobec sejmików w polskim prawie ustrojowym drugiej połowy XVI w. (w:) Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr hab. Jana Dzięgielewskiego, red. Dariusz Kuźmina, Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013;
 • Dariusz Makiłła, Procedura reupeandae possesionis w sprawach dóbr publicznych uchwalona na sejmie konwokacyjnym warszawskim (1574) podczas drugiego bezkrólewia (1574-1576) (w:) Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej, red. Andrzej Gaca, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013;
 • Dariusz Makiłła, Prawo natury w szesnastowiecznej koncepcji prawa polskiego (w:) Nam hoc natura aequum est... Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Andrzej Madeja, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012;
 • Dariusz Makiłła, Artykuły wojskowe hetmana Jana Zamoyskiego (1580) (w:) Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura - urzędy - prawo - finanse, red. Karol Łopatecki, Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2011;
 • Dariusz Makiłła, Fundacje staropolskie. Aspekty prawne ich powoływania oraz istnienia (w:) Fundator i mecenas: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie "Trans Humana", 2011;
 • Dariusz Makiłła, Idea jedności a koncepcja rozdziału władz w teorii i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej na przełomie XVI-XVII w. (w:) W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: InterLeones, 2010;
 • Dariusz Makiłła, Zum Problem der Exekutive in der Adelsrepublik von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1763 (w:) Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit : integration und Herrschaft. Liber memorialis Jan Pirożyński, red. Adam Perłakowski, Robert Bartczak, Anton Schindling, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009;
 • Dariusz Makiłła, Die Gewaltentrennung in den Praxis. Die Staatsorganisation der Adelsrepublik Polen von der Mitte des 17. Jhs bis zur Mitte des 18. Jhs im Spannungsfeld zwischen Recht und Not (w:) Separation of Powers and Parliamentarism. The past and the Present. Law, doctrine, practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505. 56th Conference of International Commission for the History of Represantative and Parliamentary, red. K. Baran, Wacław Uruszczak, Anna Karabowicz, Warszawa: Sygnatura - Agencja Wydawnicza, 2007;
 • Dariusz Makiłła, Die Gründung des Obersten Gerichtshofs des polnischen Königreichs (1578). Verlust oder Rationalisierung einer königlichen Prärogative? (w:) Höchstgerichte im Europa. Bausteine frühneuzeitlicher Rechtsordnungen, red. Leopold Auer, Werner Ogris, Eva Ortlieb, Köln: Boehlau Verlag, 2007;
 • Dariusz Makiłła, Król w prawie ustrojowym Rzeczypospolitej po 1573 r. Próba systematyki (w:) Nad społeczeństwem staropolskim. T. 1. Kultura-Instytucje-Gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, red. , Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2007;
 • Dariusz Makiłła, "Dwór" i "patronat". Dwa historycznosocjologiczne pojęcia w historycznoprawnym naświetleniu (w:) Dwór i Patron. Z dziejów magnaterii polskiej XVI-XVIII w., red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2006;
 • Dariusz Makiłła, Der erste moderne Parlament oder die letzte ständische Repräsentation? Der Sejm der Adelsrepublik Polen auf dem Weg zur moderne (1768-1793) (w:) Frühparlamentarismus zwischen altständischer Ordnung und modernem Konstitutionalismus: Schlesien im europäischen Vergleich (1750-1850), red. , Köln: Böhlau Verlag, 2005;
 • Dariusz Makiłła, Die herrschaftliche und staatliche Unterstützung der Migration und Integration im herzoglichen Preußen (1525-1701) (w:) Migration und Integration in der preußische Geschichte, red. Klaus Militzer, Marburg: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, 2005;
 • Dariusz Makiłła, Prusy Książęce a Korona Polska po 1525 r. Prowincja czy protektorat? (w:) Prusy i Inflanty. Między średniowieczem i nowożytnością. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. Bogusław Dybaś, Dariusz Makiłła, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003;
 • Dariusz Makiłła, Regulacje prawne w Polsce dotyczace gospodarki turystycznej w obliczu przystapienia do Unii Europejskiej. Aktualny stan prawny (w:) Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej, red. Krzysztof Sikora, Dariusz Makiłła, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, 2003;
 • Dariusz Makiłła, Zachować pozycję w Prusach - ale jak? „Polska polityka” Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma po drugiej wojnie polnocnej 1657-1668 (w:) Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, T. 2, red. Jarosław Dumanowski, Bogusław Dybaś, Krzysztof Mikulski, Jarosław Poraziński, Stanisław Roszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003;
 • Dariusz Makiłła, Friedliche Nachbarschaft’. Das Bild des Reiches in der Polnischen Geschichtsschreibung (w:) Imperium Romanum- irregulare corpus- Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, red. Matthias Schnettger, Mainz: Philipp von Zabern Verlag, 2002;
 • Dariusz Makiłła, Kwestia pruska w polityce polskiej XVI-XVIII. Próba bilansu (w:) Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. Jacek Staszewski, Krzysztof Mikulski, Jarosław Dumanowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002;
 • Dariusz Makiłła, Traktat welawski z 19 IX 1657 r.- dzieło pomyłki czy zdrady? Uwagi na tle historii dyplomacji polskiej w czasach Drugiej Wojny Północnej (1654-1667) (w:) Historia Integra. Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Prof. Stanisława Salmonowicza, red. Danuta Janicka, Ryszard Łaszewski, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001;

Redakcje prac zbiorowych

 • Polska i Niemcy. Od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922-1926/1934, red. Dariusz Makiłła, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Drogi do niepodległości. Polska odrodzona, red. Dariusz Makiłła, Jerzy Gaul, Wojciech Morawski, Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2019;
 • Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918., red. Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Z dziejów ziem pruskich w XV-XVIII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura. Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Januszowi Małłkowi w osiemdziesiątą Rocznicę Urodzin, red. Dariusz Makiłła, Grzegorz Mrowiński, Działdowo: Urząd Miasta Działdowo, 2018;
 • Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.). Skutki i znaczenie dla ziem pruskich, red. Dariusz Makiłła, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu pierwszej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), red. Dariusz Makiłła, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: InterLeones, 2010;
 • Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej, red. Krzysztof Sikora, Dariusz Makiłła, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, 2003;
 • Prusy i Inflanty. Między średniowieczem i nowożytnością. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. Bogusław Dybaś, Dariusz Makiłła, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003;