dr Dawid Stadniczeńko

ORCID: 0000-0001-6826-3366
prowadzone przedmioty: Międzynarodowe prawo administracyjne, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Prawo humanitarne, Prawo międzynarodowe publiczne, Proseminarium, Regulacje prawne uchodźstwa i migracji, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Uwarunkowania formalno-prawne rynku energii, Wykładnia prawa i argumentacja

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2018-06-22 Doktor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

  • Anatol Francuz, Dawid Stadniczeńko, Idea integracji europejskiej jako narzędzie pokoju i stabilizacji wśród narodów, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 20-27;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Dawid Stadniczeńko, Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Dawid Stadniczeńko, Zagadnienia gwarancji prawnych w służbie demokracji - standardy ochrony rzetelnego procesu w Europie (w:) Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Adam Marszałek, 2020;
  • Dawid Stadniczeńko, Dzieci migrujące w ujęciu Komentarza Ogólnego Komitetu Praw Dziecka ONZ (w:) Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019;
  • Dawid Stadniczeńko, Justification of court decisions as a form of communication with public (w:) Contemporary problems of human rights: selected aspects, red. Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2019;
  • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Zwyczaje maoryskie jako element systemu wymiaru sprawiedliwości w Nowej Zelandii (w:) Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii. Tom 2, red. Kamil Spryszak, Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018;
  • Justyna Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Inspirujące znaczenie katalogu praw dziecka zawartego w Konwencji o prawach dziecka dla regionalnego systemu ochrony praw dziecka (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka T. 1, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
  • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Troska rodziców o dziecko w aspekcie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych (w:) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , 2017;