Dział Projektów Europejskich jest jednostką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizowanych projektów tworzymy nowoczesne programy nauczania zgodne z wymogami rynku pracy, kształtujemy proinnowacyjną i proprzedsiębiorczą postawę studentów, promujemy przedsiębiorczość i samozatrudnienie zapobiegając bezrobociu oraz wykluczeniu zawodowemu i społecznemu. Wspieramy aktywność zawodową kobiet, w tym kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci, osoby niepełnosprawne , osoby bezrobotne, osoby powyżej 45 r.ż. Dzięki naszym projektom na Mazowszu powstało już 125 nowych firm.

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego.Stwarzamy przyjazne środowisko sprzyjające współpracy nauki z biznesem i rozwojowi innowacji.

                                                                                        

Dział Projektów Europejskich obecnie jest w trakcie realizacji projektów:

1. „Uczelnia bliżej biznesu - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie” - projekt realizowany od 3 września 2018 do 30 sierpnia 2022 r. Dzięki niemu podniosą się kompetencje oraz umiejętności studentów kierunku administracja, politologia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość, a także zostanie wdrożony i zmoderniozowany informatyczny system zarządzania uczelnią. Wsparciem objęci zostaną także pracownicy dydatktyczni oraz administracyjni uczelni. 

Projekty zakończone, realizowane w latach 2009 - 2018:

1. „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe" - projekt zrealizowany od 1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu przeprowadzono 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej, w szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego, zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych.

2. „Zaplanuj karierę z Vizją!” - projekt zrealizowany od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r. Dzięki niemu 480 studentów ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia studiów na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, psychologia, prawo objętych zostało wsparciem w formie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz w zakresie przedsiębiorczości. Działania te poprzedziły utworzenie Bilansu kompetencji.

3. "Informatycy w biznesie - progr„am rozwoju uczelni WSTI". Udział w projekcie mogą wziąć studenci I, II lub III roku kierunku informatyka z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Projekt realizowany w latach 2013-2015. http://www.informatycywbiznesie.vizja.net/

4. „GRADYS – oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze u osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych”, finansowany ze środków Programu „Innowacje Społeczne”, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

5. „Menadżer projektów badawczych” - 50 wybitnych naukowców zdobyło unikatową wiedzę z zakresu komercjalizacji badań, współpracy z biznesem, zarządzania projektami;  zdobyło międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation; www.naukaibiznes.vizja.pl

6. „IT w Polsce i na świecie-osiągnięcia i wyzwania”- 180 studentów wzięło udział w sympozjach naukowych z zakresu wykorzystania IT w biznesie, sympozja z udziałem wybitnych ekspertów zagranicznych, praktyków, przedstawicieli firm; www.itwpolsce.vizja.pl

7. „Profesjonalizm dźwignią handlu”- 50 osób-pracowników i pracowniczek sektora handlu zdobyło wiedzę z technik sprzedaży, negocjacji handlowych, zarządzania projektami , otrzymało międzynarodowy certyfikat PRINCE2Foundation;  www.profeskonalnyhandel.vizja.pl

8. „Uczę informatyki z pasją” - 60 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje do nauczania informatyki i technik informacyjnych, studia z j. angielskim, nowoczesnymi metodami; informatykazpasja.vizja.pl

9. ” Ja jestem kobieta pracująca” - powstało 20 firm założonych przez  kobiety, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; www.supermama.vizja.pl

10. „Zostań w Polsce swoim szefem” - powstały 23 firmy założone przez osoby, które powróciły z emigracji zarobkowej z zagranicy; projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem st. Warszawa. www.zostanszefem.vizja.pl

11. „Przedsiębiorcze Mazowsze” -  powstały 42 firmy założone przez: osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 45 r.ż., osoby bezrobotne, kobiety, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka; Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem st. Warszawa. www.przedsiebiorczemazowsze.vizja.pl

12.  „Bez barier do własnej firmy” - powstało 15 nowych firm założonych przez osoby niepełnosprawne i bezrobotne. www.bezbarier.vizja.pl

13. "Start dla innowacyjnych firm II" - 180 studentów weźmie udział w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości, w tym zasad zakładania i prowadzenia innowacyjnej firmy spinn off/out.  http://www.innowacyjnefirmy.vizja.pl/pl/dostajesz

14. „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą”. Projekt skierowany do 120 studentów/absolwentów. W programie: szkolenia wyjazdowe, treningi kreatywności, zajęcia z business english, certyfikowane szkolenia PRINCE2, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy typu spin off/out. http://kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl/projekt/formula

 

Pracownicy Działu Projektów Europejskich:

Sylwia Jabłońska-Kempny: Dyrektor Działu Projektów Europejskich
Aleksandra Głowacka - Z-ca Dyrektora Działu Projektów Europejskich
Dominika Brodacka-Sak - Koordynatorka projektów
Agnieszka Drang - Koordynatorka ds. rozliczeń finansowych projektów
Paulina Górczyńska - Koordynatorka projektów
Hanna Polakowska-Szulawska - Koordynatorka projektów
Wiktoria Zawadzka - Koordynatorka projektów
Sylwia Paśnicka – Kierownik Działu Projektów Europejskich
Krzysztof Kanty – Główny specjalista ds. rozwoju projektów
Tomasz Michalak - Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów

  

 • Start dla innowacyjnych firm II

  Start dla innowacyjnych firm II

  Innowacyjny projekt szkoleniowo - doradczy realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w partnerstwie z firmą ATFIN Sp. z o.o.Projekt ma na celu przygotowanie studentów i studentek do założenia i prowadzenia innowacyjnej firmy typu spin off/out.

  więcej...

 • Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

  Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

  Do udziału w projekcie zapraszamy studentów i studentki uczelni WSTI, WSFIZ oraz innych mazowieckich uczelni zainteresowanych tematyką innowacyjnej przedsiębiorczości. W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, dla których zapewnione zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie.

  więcej...

 • Innowacyjne studia dla nauczycieli

  Innowacyjne studia dla nauczycieli

  Głównym celem projektu jest przygotowanie 40 przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim.

  więcej...

 • Bez barier do własnej do firmy

  Bez barier do własnej do firmy

  Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz osób planujących założenie własnej firmy. W szczególności skierowany jest do osob niepełnosprawnych, matek wracających na rynek pracy oraz pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

  więcej...

 • Uczę informatyki z pasją

  Uczę informatyki z pasją

  Projekt zakłada realizacje nowoczesnych studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bogaty i ciekawy program studiów zapewni nauczycielom i nauczycielkom podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również zagwarantuje satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu.

  więcej...

 • Przedsiębiorcze Mazowsze

  Przedsiębiorcze Mazowsze

  Projekt skierowany do osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. WSFiZ przyznała 43 dotacje w wys. 40 000 zł, dzięki którym w województwie mazowieckiem powstały 43 nowe firmy!!!

  więcej...

 • Menadżer projektów badawczych

  Menadżer projektów badawczych

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w maju 2011 r. zakończyła realizację projektu pt. "Menadżer projektów badawczych" w ramach Działania 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym", Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  więcej...

 • Zostań w Polsce - swoim szefem!

  Zostań w Polsce - swoim szefem!

  Głównym celem projektu "Zostań w Polsce - swoim szefem!" było przygotowanie uczestników/czki projektu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

  więcej...

 • Ja jestem kobieta pracująca

  Ja jestem kobieta pracująca

  Projekt "Ja jestem kobieta pracująca" dedykowany nieaktywnym zawodowo kobietom chętnym do założenia własnego biznesu. Najbardziej przedsiębiorczym supermamom zagwarantowaliśmy wsparcie merytoryczne i pieniądze na start własnej firmy - nawet 40 tysięcy złotych!

  więcej...

 • Profesjonalizm dźwignią handlu

  Profesjonalizm dźwignią handlu

  Projekt "Profesjonalizm dźwignią handlu" zakłada realizację bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla 60 osób zatrudnionych w mazowieckim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, w szczególności do kobiet oraz osób po 45 r.ż.

  więcej...