dr Elżbieta Mreńca

ORCID: 0000-0002-5677-4385
prowadzone przedmioty: Legislacja administracyjna, Nauka o administracji, Nauka o legislacji, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo miejscowe - techniki legislacyjne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo ochrony informacji, Prawo zawodów prawniczych, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-11-17 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo konstytucyjne

Artykuły

 • Elżbieta Mreńca, Podsumowanie konferencji naukowej „Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa”, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" 2015, nr. 4, 118-126;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Elżbieta Mreńca, Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w Trzeciej Rzeczpospolitej, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Elżbieta Mreńca, Aksjomaty krajowego prawa kosmicznego - polska perspektywa (w:) Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2019;
 • Elżbieta Mreńca, Członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej jako element awansu cywilizacyjnego Polski (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Czynniki wpływające na jakość aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (w:) Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Elżbieta Mreńca, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców w świetle konstytucyjnej zasady subsydiarności (w:) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. Piotr Benedykt Zientarski, Elżbieta Mreńca, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Kompetencja prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współkształtowania powszechnie obowiązującego prawa (w:) Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Koncepcja "aktu ustawodawczego" w ustawie konstytucyjnej z dnia 23.04.1935 r. (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Piotr Benedykt Zientarski, Elżbieta Mreńca, Koncepcje eksperckiego organu do spraw legislacji w II Rzeczypospolitej (w:) Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno prawnym. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Elżbieta Mreńca, Koncepcje powołania niezależnego organu ds. legislacji (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Rola Naczelnika Państwa i jego Kancelarii Cywilnej w procesie tworzenia prawa (w:) Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno prawnym. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;

Redakcje prac zbiorowych

 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2020;
 • Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2019;
 • Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno prawnym. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. Piotr Benedykt Zientarski, Elżbieta Mreńca, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;