prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova

ORCID: 0000-0003-4935-7417
Google Scholar: zobacz profil
strona domowa: www.ekristanova.pl
prowadzone przedmioty: Komunikowanie z otoczeniem, Podstawy public relations, Prawne aspekty public relations, Public relations, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2018-02-28 Doktor habilitowany Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Nauki o mediach
2003-06-25 Doktor Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk humanistycznych Bibliologia i informatologia

Artykuły

 • Evelina Kristanova, Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii, "Zeszyty Prasoznawcze" 2018, vol. 61, nr. 4 (236), 807-824;
 • Evelina Kristanova, Biographies of Saint Pope John Paul II – Selected Book Editions in Poland between 2005-2014, "World Scientific News" 2017, nr. 72, 256-272;
 • Evelina Kristanova, Rola Biblioteki Narodowej w Sofii, jej dyrektorzy i działalność w latach 1878-1944, "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" 2017, nr. 11, 173-192;
 • Evelina Kristanova, "Tygodnik Powszechny” (1945-1953). W kręgu zagadnień prozy literackiej, "Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2013, vol. 16, nr. 2 (32), 81-99;
 • Evelina Kristanova, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (1989-2009) – ogólna charakterystyka wydawnictwa, "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2011, nr. 2, 69-84;
 • Evelina Kristanova, Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz., "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2010, nr. 16, 27-34;
 • Evelina Kristanova, Biblioteka Narodowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofii. Historia i współczesność, "Przegląd Biblioteczny" 2009, nr. 1, 54-66;
 • Evelina Kristanova, Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2009, nr. 15, 239-260;
 • Evelina Kristanova, Reklama książki na łamach „Rodziny Polskiej” (1927-1939), "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2009, nr. 2, 27-47;
 • Evelina Kristanova, „Tygodnik Warszawski” (1945-1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej, "Łódzkie Studia Teologiczne" 2008, nr. 17, 247-255;
 • Evelina Kristanova, Polskie pisma kobiece okresu dwudziestolecia międzywojennego (na przykładzie „Bluszczu”, „Kobiety Współczesnej” i „Pani”), "Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych" 2008, nr. 15, 5-7;
 • Evelina Kristanova, Książka bułgarska w okresie transformacji, "Transformacje. Pismo interdyscyplinarne" 2007, nr. 51/57, 455-473;
 • Evelina Kristanova, Promocja książki na łamach „Tęczy” (1927-1939), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2007, nr. 14, 45-52;
 • Evelina Kristanova, Media w komunikacji społecznej i mechanizmy manipulacji w nich, "Transformacje. Pismo interdyscyplinarne" 2006, nr. 1/4(47/50), 121-131;
 • Evelina Kristanova, Problematyka książki i bibliotek na łamach „Tęczy” (1927-1939), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2005, nr. 12, 35-49;
 • Evelina Kristanova, Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki „Tęcza” (1927-1931). Wprowadzenie do monografii, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2002, nr. 11, 115-126;
 • Evelina Kristanova, Reklama książki na łamach poznańskiej „Kultury” (1936-1939), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2001, nr. 10, 107-118;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Evelina Kristanova, On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016;
 • Evelina Kristanova, W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego”, Warszawa: Aspra, 2016;
 • Evelina Kristanova, Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2012;
 • Evelina Kristanova, Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź: Ibidem, 2006;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Evelina Kristanova, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Magazyn Familia” (2008-2011) jako przykład pisma familijnego (w:) Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, red. Bernadeta Iwańska-Cieślik, Elżbieta Pokrzyńska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017;
 • Evelina Kristanova, Przepuszczone przez cenzurę. Zagadnienia literackie w „Tygodniku Powszechnym” (1945–1953) jako wyraz starcia światopoglądowego środowiska katolików z obozem marksistowskim (w:) Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak, Warszawa: Aspra JR, 2017;
 • Evelina Kristanova, Warsztat naukowy bibliologa w interdyscyplinarnych badaniach książki i literatury na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w XX i XXI w. (w:) Wybrane aspekty badawcze. Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych. Cz. 3, red. Joanna Nowakowska-Grunt, Judyta Kabus, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016;
 • Evelina Kristanova, Wybrane zagadnienia literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego w świetle publikacji kwartalnika "Verbum" (1934-1939) (w:) Region i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej, red. Ewa Andrysiak, Elżbieta Steczek-Czerniawska, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, 2016;
 • Evelina Kristanova, Wybrane edycje książek św. Jana Pawła II w Polsce w latach 2005-2014 (w:) Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX i XXI wieku, red. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz, Warszawa: Aspra-JR, 2015;
 • Evelina Kristanova, Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych I połowy XX wieku (w:) Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014;
 • Evelina Kristanova, Problematyka stosunków Kościół katolicki - państwo komunistyczne w publicystyce "Tygodnika Powszechnego" (1945-1953) (w:) Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. Dorota Degen, Marcin Żynda, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012;
 • Evelina Kristanova, Promocja książki w prasie - lepsza czy gorsza niż przed laty? (rozważania na przykładzie "Tygodnika Powszechnego" w latach 1945-1953 i współcześnie (w:) 350 lat prasy polskiej, red. Marek Jabłonowski, Urszula Jakubowska, Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa: Instytut Badań Literackich; Instytut PAN, 2012;
 • Evelina Kristanova, Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalny i literacki „Rodzina Polska” (1927-1939). Ogólna charakterystyka pisma (w:) Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne, red. Ewa Andrysiak, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Ibidem, 2011;
 • Evelina Kristanova, Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953) w świetle reklamy wydawniczej (w:) Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, red. Halina Kosętka, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011;
 • Evelina Kristanova, „Tygodnik Warszawski” (1945-1948) a władza komunistyczna (w:) Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. Dorota Degen, Jacek Gzella, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010;
 • Evelina Kristanova, Formy współczesnej książki (w:) Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, red. Jacek Ladorucki, Magdalena Rzadkowolska, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2009;
 • Evelina Kristanova, Informacja o współczesnej książce w Bułgarii (w:) Przestrzeń informacyjna książki, red. Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska, Hanna Tadeusiewicz, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2009;
 • Evelina Kristanova, Nauka społeczna w książkach Jana Pawła II (w:) Jan Paweł II - w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, red. Marian Wilk, Łukasz Donaj, Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2009;
 • Evelina Kristanova, Prasa tradycyjna a elektroniczna - próba porównania typologii (w:) Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009;
 • Evelina Kristanova, Reklama książki na łamach "Tygodnika Warszawskiego (1945-1948)" (w:) Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej, red. Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009;
 • Evelina Kristanova, Książka elektroniczna a drukowana - preferencje czytelnicze na podstawie badań (w:) Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Międzyzdroje, 20-22 września 2007, red. Radosław Gaziński, Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2008;
 • Evelina Kristanova, Usługi bibliotek bułgarskich na podstawie stron WWW - pierwszy krok do sukcesu użytkownika (w:) Seria III. ePublikacje Insytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, red. Maria Kocójowa, Kraków: Instytutut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008;
 • Evelina Kristanova, Ankieta "Tęczy" (1931) na tle zagadnień czytelnictwa okresu II Rzeczpospolitej (w:) Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych, red. Jadwiga Konieczna, Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2007;
 • Evelina Kristanova, Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem analizy zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego "Tęcza" (1927-1939) (w:) Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych, red. Dariusz Kuźmina, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007;