prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski

ORCID: 0000-0001-8127-713X
Google Scholar: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
researcher id: zobacz profil
academia edu: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Analiza finansowa, Audyt wewnętrzny, Finanse ogólne i publiczne, Podstawy finansów prywatnych i publicznych, Praca dyplomowa, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Współczesne koncepcje finansów

Aktywność pozanaukowa

Lubię podróżować i czytać kryminały. Czynnie zajmuję się genealogią i interesuję się historią, fotografuję, jestem aktywnym wikipedystą, pielęgnuję ogród, gram w tenisa. W styczniu 2018 wydałem debiutancką powieść pt. "Cień przeszłości". Kolejną jest "Dziedzictwo".

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2012-04-26 Doktor habilitowany Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Finanse finanse
2000-10-23 Doktor Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2008-09-25 - 2010-03-24
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Bitkowska
Celem projektu było zdiagnozowanie znaczenia innowacyjności (rozwiązań innowacyjnych) w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w procesach kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz pokazanie możliwości zaimplementowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególnie istotnym elementem była identyfikacja występujących w tym zakresie różnic między przedsiębiorstwami polskimi a zagranicznymi.

W kontekście zachodzących na polskim rynku przemian związanych z szybkim rozwojem gospodarki wolnorynkowej w ostatnich latach, zauważalna jest dominacja podmiotów zagranicznych, które wykorzystując swój potencjał organizacyjny, finansowy i marketingowy opanowują nasz rynek. Na tym tle uwidacznia się słabsza pozycja rodzimych przedsiębiorstw, które tracą dystans do zagranicznych konkurentów ze względu na niższą konkurencyjność. Źródła tej niższej konkurencyjności tkwią m. in. w niewielkiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Procesy kreowania, absorpcji i wdrażania innowacji w różnych obszarach zarządzania firmą są w przypadku większości przedsiębiorstw niedostatecznie rozwinięte lub mało efektywne.

Tradycyjne koncepcje innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw sprowadzają te kwestie do problematyki zmian w sferach produktu (innowacje produktowe) i technologii (innowacje w zakresie stosowanych technologii wytwarzania). W dzisiejszych czasach zyskują na znaczeniu również rozwiązania innowacyjne stosowane w innych obszarach zarządzania. Rozwój konkurencji na rynku, zacieranie się różnic między produktami i transfer technologii wymuszają niejako poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w innowacyjności funkcji zarządzania uznawanych w tradycyjnym łańcuchu wartości dodanej za wspomagające. Szczególnego znaczenia nabierają w tym układzie zarządzanie marketingiem, finansami, personelem, wiedzą, które z jednej strony dają szerokie możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a z drugiej wymagają wzajemnej korelacji: optymalne zarządzanie marketingiem wymaga bowiem wsparcia ze strony odpowiedniej polityki finansowej, zaangażowania i kreatywności pracowników oraz wdrażania najnowszych osiągnięć wiedzy. W konsekwencji sformułowano hipotezę, iż jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest mała innowacyjność ich procesów zarządzania w wymienionych obszarach. Hipoteza ta została zweryfikowana w rezultacie realizacji projektu.

W tym celu w projekcie zarysowane zostały następujące problemy badawcze:
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat konkurencyjności, jej uwarunkowań, stymulatorów i barier;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w roli różnych obszarów zarządzania w kształtowaniu konkurencyjności;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat innowacji, jej wyznaczników, stymulatorów, barier i możliwości wykorzystania w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem;
• zdiagnozowanie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na tle ich zagranicznych konkurentów i identyfikacja czynników ją kształtujących wraz z określeniem znaczenia innowacji wśród tych czynników;
• identyfikacja zachowań innowacyjnych zachodzących w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i ich ocena z punktu widzenia wpływu na poziom konkurencyjności;
• identyfikacja barier uniemożliwiających wdrażanie innowacji w procesach zarządczych, jako narzędzia kształtowania konkurencyjności;
• ocena możliwości i perspektyw wdrażania rozwiązań innowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w najbliższych latach.

Za realizacją tego projektu badawczego przemawiały zarówno zmiany zachodzące na rynku w sferze całej gospodarki (wzrost znaczenia innowacji, jako czynnika wspierającego rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw), jak i uznanie innowacji za jeden z priorytetów polityki gospodarczej. Istotną przesłanką przemawiającą za oryginalnością projektu jest wąski zakres dotychczasowych prac badawczych w tym zakresie, z reguły ograniczających się do prezentacji teoretycznych koncepcji wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, głównie w sferze technologii lub rozwoju nowych produktów. Problematyka wykorzystania innowacji w innych dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem i ich wpływu na przebieg procesów konkurencji na rynku, czy też kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw jest praktycznie nie rozpoznana od strony empirycznej.

Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego przeprowadzona została na podstawie analizy dostępnych danych wtórnych pochodzących z różnych instytucji zajmujących się problematyką zarządzania, innowacyjności i konkurencyjności, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, oraz badań pierwotnych o charakterze ogólnopolskim przeprowadzanych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych). Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach zarządzania firmą. Na tej podstawie zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach krajowych, jako czynnika kształtującego ich konkurencyjność, zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla całego rynku europejskiego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w monografii „Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, będącej podsumowaniem całego projektu, monografii „Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wydanej w trakcie jego realizacji, a także upowszechniane były w formie licznych artykułów przygotowywanych przez wykonawców projektu.

Artykuły

 • Piotr Russel, Grzegorz Gołębiowski, Winding up of open pension funds (OFE-s) in the context of Poland’s fiscal situation, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2020, nr. 3, 30-40;
 • Grzegorz Gołębiowski, Elżbieta Królikowska, Wskaźniki rentowności jako miary efektywności gospodarowania w spółkach węglowych w latach 2014–2018, "Inżynieria Mineralna" 2020, nr. 1, 99-104;
 • Paweł Felis, Grzegorz Gołębiowski, Wojciech Stiller, Powierzchniowe a wartościowe opodatkowanie nieruchomości na przykładzie Polski i Niemiec, "Analizy i Studia CASP" 2019, vol. 8, nr. 2, 51-69;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2018, nr. 358, 81-92;
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Pląsek, Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży turystycznej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2018, nr. 164, 9-24;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Determinanty i rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle wybranych państw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2017, nr. 75, 115-126;
 • Grzegorz Gołębiowski, Powszechny dochód podstawowy - argumenty za i przeciw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr. 334, 33-45;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr. 273, 97-108;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Dorota Wiśniewska, Financialization and Income Inequality in Selected European Countries, 2004-2013, "e-Finanse" 2016, vol. 12, nr. 4, 20-32;
 • Grzegorz Gołębiowski, Recenzja książki pt. Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje pod red. Róży Milic-Czerniak,Difin, Warszawa 2016, "Studia BAS" 2016, nr. 1, 187-190;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, vol. 77, nr. 4, 197-215;
 • Grzegorz Gołębiowski, Recenzja: Rafała Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, vol. 3, nr. 2, 220-222;
 • Grzegorz Gołębiowski, Robert Nowacki, Innovative management of finance and marketing at enterprises in Poland, "Journal of Governance and Regulation" 2014, vol. 3, nr. 3, 22-33;
 • Grzegorz Gołębiowski, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, "Studia BAS" 2014, nr. 1, 9-25;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Audyt i kontrola w koncepcji New Public Management - rozwiązania organizacyjne w administracji rządowej, "Kontrola Państwowa" 2013, nr. 2, 18-30;
 • Grzegorz Gołębiowski, Grzegorz Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2013, nr. 4, 77-79;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Niezależna instytucja (rada) fiskalna - międzynarodowe modele instytucjonalne. Wnioski dla Polski, "Analizy BAS" 2013, nr. 2, 1-5;
 • Grzegorz Gołębiowski, Anna Melon, Tendencje upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie" 2013, nr. 98, 73-92;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce na tle wybranych państw UE, "Analizy BAS" 2012, nr. 12, 1-5;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Régimen de buen gobierno de la Agencia de Gestión de la Deuda Pública en una seleccion de paises miembros de la OCDE, "Revista de las Cortes Generales" 2012, nr. 85, 145-174;
 • Grzegorz Gołębiowski, Łukasz K. Kozłowski, Dług ukryty w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr. 4, 25-47;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Governance of public debt management agency in OECD countries, "Holistica - Journal of Business and Public Administration" 2011, nr. 2, 1-25;
 • Grzegorz Gołębiowski, Robert Nowacki, Innowacyjne zarządzanie finansami i marketingiem w przedsiębiorstwach w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr. 1, 179-198;
 • Grzegorz Gołębiowski, Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, nr. 3, 53-62;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Wiśniewski, Business environments versus corporate survival in Estonia and Poland in 2001-2009, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 97-114;
 • Grzegorz Gołębiowski, Outsourcing audytu wewnętrznego, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 2, 175-183;
 • Grzegorz Gołębiowski, Audyt wewnętrzny - nowe rozwiązania, "Przed pierwszym czytaniem" 2009, nr. 4, 25-29;
 • Grzegorz Gołębiowski, Małgorzata Skibińska, Struktura kapitału na przykładzie wybranych małych i średnich przedsiębiorstw rynku NewConnect, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2009, vol. 3, nr. 4, 31-52;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;
 • Grzegorz Gołębiowski, Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Analiza przedwstępna (przygotowawcza) (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Analiza rozszerzona (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Analiza wstępna sprawozdań finansowych (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Ocena wykreowanej wartości (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Grzegorz Gołębiowski, Finansyzacja życia codziennego (w:) Złota Księga dla Profesora Jana Konstantego Szczepańskiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, red. Janina Ickiewicz, Janusz Ostaszewski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2017;
 • Grzegorz Gołębiowski, Audyt wewnętrzny (w:) Leksykon budżetowy, red. Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Business Dynamics in Poland in Comparison to Selected Countries (w:) Enterprises in Unstable Economy, red. Błażej Prusak, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2015;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kontrola zarządcza (w:) Leksykon budżetowy, red. Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015;
 • Grzegorz Gołębiowski, Najwyższa Izba Kontroli (w:) Leksykon budżetowy, red. Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015;
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Analiza przedwstępna (przygotowawcza) (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Analiza rozszerzona (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Analiza wstępna sprawozdań finansowych (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kontrowersje wokół roli małych i dużych przedsiębiorstw w gospodarce (w:) Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Ocena wykreowanej wartości (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Pojęcia, klasyfikacje i metody analizy (w:) Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel, Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków (w:) Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014;
 • Grzegorz Gołębiowski, Konrad Raczkowski, Poland (w:) Organized Crime and the Financial Crisis. Recent trends in the Baltic sea region, red. Walter Kegö, Erik Leijonmarck, Alexandru Molcean, Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011;
 • Grzegorz Gołębiowski, Innowacyjność w zarządzaniu finansami (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Grzegorz Gołębiowski, Innowacyjność w zarządzaniu finansami - charakterystyka pojęcia i próba identyfikacji w przedsiębiorstwach w Polsce (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Grzegorz Gołębiowski, Miary poziomu płynności finansowej oparte na przepływach pieniężnych (w:) Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. Tomasz Cicirko, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010;
 • Grzegorz Gołębiowski, Zmiany w przedsiębiorstwach (w:) Transformacja systemowa w Polsce, red. Katarzyna Żukrowska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Biznesplan - analiza części finansowej (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Jak skutecznie planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto? (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Kryzys finansowy a dług publiczny (w:) Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, red. Jolanta Adamiec, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Nośniki wartości firmy - ocena (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Opcje realne w ocenie projektów inwestycyjnych (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski (w:) Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Warszawa: CeDeWu, 2008;

Redakcje prac zbiorowych

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Difin, 2020;
 • Leksykon budżetowy, red. Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015;
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, red. Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2014;
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. Henryk Dzwonkowski, Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014;
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, red. Grzegorz Gołębiowski, Monika Korolewska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013;
 • Finanse Unii Europejskiej, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2012;
 • Polityki unijne: przewodnik poselski, red. Grzegorz Gołębiowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011;
 • Zadłużenie Polski, red. Grzegorz Gołębiowski, Zofia Szpringer, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011;