I Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania” dotyczy ważnej społecznie problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci oraz młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku.

Konferencja obejmuje szeroki zakres tematyczny. Wśród problematyki odnoszącej się do prawnych aspektów w procesie wychowania znajdą się zagadnienia pedagogiki prawa, socjalizacji prawnej, odpowiedniego zabezpieczenia praw dziecka, regulacji prawnych gwarantujących bezpieczeństwo dziecka, odpowiedni byt socjalny. Społeczny aspekt zagadnienia obejmuje głównie zagrożenia dla wychowania dziecka związane z intensywnymi zmianami społecznymi oraz działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, natomiast filozoficzno-prawny kontekst dotyczy wychowania do wartości tak niezbędnych dla prawidłowego rozwoju społecznego.

 

PANELE TEMATYCZNE

 

I. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania.

II.  Wychowanie do sprawiedliwości i praworządności, wychowanie do pokoju.

III.  Sfera bezpieczeństwa i dobrobytu.

IV. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego.

V. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży.

VI. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie.

 

Współczesne zjawiska takie jak: postępująca globalizacja, nowoczesne technologie, masowy przepływ ludności, komercjalizacja itd., dają nowe możliwości rozwoju młodego człowieka, stanowiąc jednocześnie olbrzymie zagrożenie bezpiecznego wzrastania w wartościach moralnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wrażliwy młody człowiek jest szczególnie podatny na wpływ środowiska, dlatego też w globalizującym się świecie, istotne jest odpowiednie wychowanie, które pozwoli na kształtowanie właściwych postaw od najmłodszych lat. Istotną rolę w tym zakresie winno spełniać państwo jako szczególna wspólnota ludzi, organizacja służebna, uniwersalna. Zagrożeń dzisiejszego świata dotyczy panel I konferencji.

W procesie wychowania niezwykle ważnym jest przekazanie wartości moralnych niezbędnych w życiu społecznym. Współcześnie coraz częściej zauważana i podejmowana jest problematyka konieczności wychowania do pokoju, które musi przybrać formę integralnego wychowania człowieka, wychowania do sprawiedliwości, a więc w przekonaniu, że prawa człowieka wiążą się z jego obowiązkami i wręcz z nich wynikają, a także uczenia szacunku do prawa. Zagadnienia te obejmuje panel II konferencji.

Regulacje prawne winny zabezpieczać możliwości prowadzenia efektywnego i wartościowego procesu wychowania. Prawa człowieka, w tym prawa dziecka winny być gwarantowane i przestrzegane, a bezpieczeństwo zarówno wewnątrzkrajowe jak i międzynarodowe zapewnione. Dla pełnego rozwoju niezbędny jest także odpowiedni poziom życia i względny dobrobyt. Dopiero bowiem po zapewnieniu podstawowych potrzeb człowieka możemy mówić o jego rozwoju. Sfera bezpieczeństwa i dobrobytu stanowi problematykę III panelu.

Zagadnienie „przestrzeni” odnosi się do kategorii życia rodzinnego, przestrzeni rówieśniczej, szkolnej i pozaszkolnej, czasu wolnego, wirtualnej (medialnej) oraz między przestrzeniami (dla dzieci z różnego rodzaju problemami w funkcjonowaniu). Zagadnienia obejmujące dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego stanowią problematykę panelu IV.

Odpowiedzialność za wychowanie nowych pokoleń, zapewnienie spokoju i stanu niezagrożenia, spoczywa na każdym państwie oraz działających w jego obrębie instytucjach. Podejmowane inicjatywy, pomimo widocznych działań oraz kreowanych programów, są często niewystarczające, dlatego wsparcie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jest w tym zakresie nieocenione. Wieloprofilowe działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży omówione zostaną w panelu V.

Ostatni panel VI przewiduje debatę studentów nad wychowaniem i bezpieczeństwem. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania interesujących rezultatów badań, przedstawienia propozycji i własnych dociekań w poruszanych kwestiach. Studenci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w ramach działających na uczelniach kół naukowych, co może w przyszłości zaowocować realizacją wspólnych projektów badawczych i naukowych.

 

CELE KONFERENCJI

 

Celem konferencji jest zainicjowanie w kontekście międzynarodowym refleksji wynikającej z potrzeby głębszego zinterpretowania obszaru dotyczącego problematyki wychowania (w aspekcie prawnym oraz społecznym) z uwzględnieniem zagrożeń dla prawidłowego procesu wzrastania płynących ze zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku oraz nowych wyzwań w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Rozważania nad zagadnieniami określonymi w problematyce konferencji, winny przyczynić się do odpowiedzi na niektóre pytania stojące przed wychowawcami, rodzicami, podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie i wdrażanie regulacji prawnych, wreszcie przed społeczeństwem lokalnym oraz międzynarodowym, dotyczące procesu wychowania w dzisiejszym, trudnym środowisku wzrastania dziecka.

Zróżnicowana tematycznie problematyka podjęta podczas dyskusji w obradach plenarnych, jak i w sesjach dyskusyjnych, stworzy szansę na wymianę informacji, upowszechnienie wyników badań oraz wielowymiarową współpracę pomiędzy krajowymi i zagranicznymi pracownikami naukowymi.

Konferencja będzie miała interdyscyplinarny charakter. Zaproszenie do udziału w niej kierujemy do wszystkich zainteresowanych badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy podejmują trud wychowania nowych pokoleń oraz ich edukację i angażują się w działania kreujące w społeczeństwie poruszane zagadnienia. Wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona również swoich odbiorców wśród decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki oświatowo-wychowawczej i bezpieczeństwa oraz studentów wielu kierunków. Spotkanie ludzi świata nauki i praktyki oraz osób reprezentujących pokolenie dojrzałe, bogate w doświadczenia zawodowe z młodzieżą stojącą u progu wyboru drogi życiowej i zawodowej, stworzy płaszczyznę do wspólnej dyskusji, pogłębienia i upowszechnienia wiedzy wśród uczestników na temat zagrożeń i sposobów udzielania pomocy a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom prowadzącym do poczucia braku bezpieczeństwa w różnych aspektach oraz promowania pozytywnych wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE NA KONFERENCJI: polski, angielski,niemiecki, ukraiński. Podczaswystąpień plenarnych będzie możliwość korzystania z tłumaczenia symultanicznego.

 

Języki publikacji naukowych: polski, angielski,  niemiecki, rosyjski.

 

Miejsce konferencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, CentrumKonferencyjno-Widowiskowe, ul. Sejmowa 5A, sala E 2

 

OPŁATA KONFERENCJI:

 

Opłata konferencyjna wynosi:

Aktywne uczestnictwo (wygłoszenie  referatu, opublikowanie artykułu) –350 PLN/85 Eu

Zniżka dla doktorantów –150 PLN/36 Eu

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację referatów w monografii lub czasopiśmie naukowym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), certyfikat uczestnictwa w konferencji, poczęstunek podczas przerw, obiadokolację.

Wystąpienie z referatem bez publikacji artykułu –250 PLN/60 Eu

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa w konferencji, poczęstunek podczas przerw, obiadokolację (w przypadku dwudniowego pobytu).

Uczestnictwo (bierne) bez wystąpienia i artykułu –80 PLN/18 Eu

Opłata obejmuje certyfikat uczestnictwa w konferencji, poczęstunek podczas przerw.

Publikacja rozdziału w monografii bez wystąpienia –400 PLN/96 Eu

Studenci studiów stacjonarnych nie ponoszą odpłatności za udział w konferencji. Koszty przyjazdu na konferencję oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 31 sierpnia 2018 roku na następujący rachunek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, Nr 77 1090 2066 0000 0001 1802 0347, wpisując imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem I MKN„Prawno-społeczne aspekty wychowania …”.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Zgłoszenie  prosimy   przesyłać  drogą   elektroniczną: konferencje.wnsh@pwsz.legnica.edu.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5, 59-220 Legnica, z dopiskiem na kopercie: Konferencja „Prawno-społeczne aspekty wychowania”. Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. (Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączeniu)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

dr Beata Skwarek – przewodnicząca komitetu

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko

dr Paweł Kobes

dr Anna Pawlak

dr Justyna Stadniczeńko

dr Jan Wojtaś

mgr Dariusz Stefaniak

 

Prosimy o przekazanie informacji współpracownikom i innym osobom zainteresowanym planowaną Konferencją. Kartę zgłoszenia i wymogi edytorskie zamieszczamy w załączniku do informacji o konferencji.

 

INFORMACJI O KONFERENCJI UDZIELAJĄ:

 

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko – e-mail: konferencje.wnsh@pwsz.legnica.edu.pl

dr Anna Pawlak – e-mail: a.pawlak@vizja.pl

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

 

Pierwszy dzień konferencji

 

08:15-09:00

Rejestracja uczestników

09:00-09:30

Inauguracja konferencji

09:30-12:30

Obrady plenarne I

12:30-13:00

Przerwa kawowa

13:00-16:00

Obrady plenarne II

16:00-16:30

Przerwa kawowa

16:30-17:30

Podsumowanie obrad plenarnych

17:30-19:30

Zwiedzanie Legnicy

20:00-22:00

Spotkanie integracyjne

Drugi dzień konferencji

08:15-09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

Obrady w sekcjach

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:30

Obrady w sekcjach

13:30-14:30

Przerwa kawowa

14:30-16:00

Podsumowanie konferencji, dyskusja i postulaty