W dniu 5 września 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Polska a Unia Bankowa", której tematem będzie sektor bankowy po wielkim kryzysie finansowym.

Wydział Prawa i Administracji

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Zaprasza do udziału w

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Polska a Unia Bankowa”

Tegoroczny temat - „sektor bankowy po wielkim kryzysie finansowym”

 

Polska a Unia Bankowa

Termin: 5 września 2015

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55, aula nr 406 (piętro IV).

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

 

Patronat honorowy:

                   Komisja Europejska                                                    Komisja Nadzoru Finansowego

 

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim

 

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajowych systemów prawnych.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Program:

9.00-9.30 - rejestracja uczestników

9.30-10.00 - Otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas - Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko - Prodziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz - Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski - Wydział Prawa I Administracji Uniwersytet Łódzki

 

10.00-12.00 - I Sesja plenarna

Dr Paweł Sitek, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Trzy filary unii bankowej jako odpowiedź na kryzys finansowy

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski,  [temat w przygotowaniu]

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Sura, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski, [temat w przygotowaniu]

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kryzys finansowy a zmiana mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń sędziów oraz ich "zamrożenie"

Dr Paweł Chodak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w świetle działań podejmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, Kryzys finansowy jako przesłanka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Miejsce sektora bankowego w sferze bezpieczeństwa finansowego państwa

Dr Wacław Brzęk, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Związek Banków Polskich jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE

 

12.00-12.30 - Przerwa kawowa

 

12.30-14.00 - II sesja plenarna

Dr Jarosław Sozański, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Unia bankowa jako element polityk gospodarczych UE; dyscyplina a  indywidualne i unijne tendencje pragmatyczne

Dr Jarosław Galicki, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Rodzaje pomocy finansowej udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dr Katarzyna Dunaj, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Pozycja ustrojowa Prezesa NBP w świetle Konstytucji RP z 1997 r.

Mgr Artur Banaszak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Prawne, kryminologiczne oraz praktyczne aspekty działalności pozabankowych podmiotów pożyczkowych

Mgr Izabella Bojarska (adwokat) Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Bankowy tytuł egzekucyjny w świetle aktualnego orzecznictwa

Mgr Małgorzata Lewandowska doktorantka Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych, Atrakcyjność Unii Bankowej dla Polski

Mgr Martyna Sawicka, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Prawne aspekty udziału Polski w Unii Bankowej

Mgr Anita Niemczyk-Wójcik, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Realia funkcjonowania sektora MŚP po wielkim kryzysie finansowym

Mgr Ewa Wesołowska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Rola depozytów w utrzymaniu bezpieczeństwa sektora bankowego

Mgr Tomasz Knepka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, Program bezwarunkowych transakcji monetarnych Europejskiego Banku Centralnego a zasada proporcjonalności w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Gauweiler i in.

Trwa jeszcze przyjmowanie zgłoszeń.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas - Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko - Prodziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz - Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski WSFiZ - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Sura - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu - dr Paweł Sitek

Członek komitetu - dr Sylwia Naszydłowska

Członek komitetu - dr Katarzyna Dunaj

Członek komitetu - mgr Artur Banaszak

Członek komitetu - mgr Martyna Sawicka

Członek Komitetu - mgr Anita Niemczyk

Członek komitetu - mgr Ewa Wesołowska

  

Ważne terminy:

15 sierpnia - termin zgłoszenia [imię i nazwisko autora, temat, słowa klucze, abstrakt]

5 września - ostateczna wersja tekstu do druku

 

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po konferencji zostanie wydana monografia pokonferencyjna.

Każdy uczestnik (autor który zgłosi swój temat) otrzyma certyfikat z konferencji.

 

Kontakt:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

z dr Pawłem Sitek: uniabankowa@vizja.pl