Po uzyskaniu pisemnej zgody promotora pracy doktorskiej Doktorant przygotowuje 5 egz. oprawionej rozprawy doktorskiej

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH w formie maszynopisu książki - W WERSJI DRUKOWANEJ:

 1. kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w formacie A-4, (kartki trwale złączone oprawą nie bindowane), w tym:
  • 1 egzemplarz do akt przewodu w miękkiej okładce - zawierający CD-R lub DVD z nagraną w formacie PDF oraz docx rozprawą doktorską. Płytę w kopercie, przeznaczonej do tego typu nośników, należy przykleić do wewnętrznej strony okładki rozprawy.
  • 1 egzemplarz przeznaczony dla biblioteki - w miękkiej okładce
  • 2   egzemplarze przeznaczone dla recenzentów - okładka twarda
  • 1 egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora - okładka twarda
 1. rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona rozprawy musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej - tytułowej).
 2. strona tytułowa drukowana jest jednostronnie bez numeracji >>druk do pobrania
 3. kolejnymi stronami numerowanymi od "2" są:
  • oświadczenie autora rozprawy i promotora >>druk do pobrania
  • słowa kluczowe w języku angielskim i polskim
  • streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim.
  • spis treści i dalej cała merytoryczna zawartość rozprawy.

Pozostałe wymagania edytorskie (np. typ i rozmiar czcionki, marginesy, liczba wierszy/znaków na stronie itd.) oraz wymagania merytoryczne, dotyczące przygotowania rozprawy, kandydat ustala z promotorem.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada osobno do akt przewodu doktorskiego oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH w wersji ELEKTRONICZNEJ:

 1. zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) zapisuje się w jednym pliku na nośniku elektronicznym CD-R w formacie PDF oraz docx.

Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.

Doktorant składa w Dziekanacie

 • 5 egz. oprawionej pracy doktorskiej zgodnie z powyższymi wytycznymi
 • Streszczenia pracy doktorskiej w wersji papierowej (dołączone do pracy doktorskiej) i elektronicznej, w języku polskim i angielskim . Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczone zostanie na stronie internetowej  w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej .
 • Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w systemie uczelni oraz systemie antyplagiatowym >>druk do pobrania
 • Aktualny życiorys, wraz z wykazem swoich publikacji
 • Aktualne ksero dowodu osobistego
 • Pismo promotora do Dziekana Wydziału zawierające opinię o pracy doktorskiej >>druk do pobrania oraz wniosek o powołanie Recenzentów >>druk do pobrania
 • Zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych – jeśli jest wymagana