prof. dr hab. Izabella Kudrycka

ORCID: 0000-0001-7819-5432
prowadzone przedmioty: Ekonometria, Rozwój regionalny, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1990-09-12 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1985-03-26 Doktor habilitowany SGPiS Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonometria

Granty

Data projektu: 2007-12-01 - 2009-12-01
Kierownik: Izabella Kudrycka
Wykonawcy: Izabella Kudrycka
Przedmiotem badań realizowanych w ra¬mach projektu będzie analiza oddziaływania wpły¬wu funduszy unijnych na rozwój społeczno-go¬spodarczy województw. Zakres analizy obejmuje zarówno określenie ilościowego wpływu funduszy unijnych pozyskanych przez poszczególne regiony na wielkość inwestycji i PKB oraz na rozwój spo¬łeczno-gospodarczy w ujęciu wielowymiarowym (zbiór wskaźników i syntetyczna miara rozwoju). Istotną częścią projektu będzie weryfikacja hipo¬tezy odnoszącej się do występowania konwergencji w rozwoju regionalnym Polski. Oszacowane para¬metry modeli ekonometrycznych umożliwią okre¬ślenie ilościowego wpływu wielu wielkości ekono¬micznych, a przede wszystkim funduszy unijnych na wzrost PKB i rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Na tej podstawie można było dokonać predykcji wielkości inwestycji, PKB oraz zweryfi¬kować występowanie procesu konwergencji w roz¬woju regionów.
Wymiernym efektem projektu będą referaty prezentowane na seminariach i konferencjach kra-jowych i zagranicznych (seminarium Econometric Society) oraz publikacja książkowa. Jednocześnie zostaną opracowane wnioski aplikacyjne dla Mi¬nisterstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Artykuły

 • Izabella Kudrycka, Małgorzata Radziukiewicz, The economic aspects of contradiction between generations in Poland, "Statistics in Transition" 2010, vol. 11, nr. 1, 161-175;
 • Izabella Kudrycka, Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie konwergencji rozwoju regionalnego, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr. 4-5, 67-78;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Izabella Kudrycka, Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Izabella Kudrycka, Możliwości kompleksowej oceny procesu rozwoju regionalnego Polski w latach 2005-2013 (w:) Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Izabella Kudrycka, Wykorzystanie funduszy unijnych i analiza rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2004-2007 (w:) Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. Barbara Pawełek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011;
 • Izabella Kudrycka, Wykorzystanie miar podobieństwa w analizie konwergencji rozwoju regionów w Polsce (w:) Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, red. Agnieszka Siedlecka, Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2011;
 • Izabella Kudrycka, Prognozy wzrostu PKB i analiza konwergencji rozwoju regionów z uwzględnieniem wpływu funduszy europejskich (w:) Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno - gospodarczych, red. Józef Pociecha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010;
 • Izabella Kudrycka, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój w latach 2004-2006 (w:) Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. Józef Pociecha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009;
 • Izabella Kudrycka, Małgorzata Radziukiewicz, Socio-Economic Effects of the Demographic Ageing in Poland (w:) Hilfe für die junge Generation. Statistik und Planung in der Großstadt. Ergebnisse der Internationalen Fachtagung „Statistik und Jugendhilfeplanung in der Großstadt“ 17. - 19. März 2008 im VER.DI Bildungs- und Begegnungszentrum „Clara Stahlberg“ in Berlin, red. Eckart Elsner, Harald Michel, Berlin: IFAD Berlin, 2009;
 • Izabella Kudrycka, Analiza rozwoju regionalnego Polski w latach 2004–2009 (w:) Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. Józef Pociecha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008;
 • Izabella Kudrycka, The role of management in the absorption of European Funds by the regions of Poland (w:) New Trends & Challanges in Management. Concepts of Management, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Izabella Kudrycka, Wpływ funduszy europejskich na wzrost gospodarczy i rozwój regionów (w:) Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. Józef Pociecha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008;
 • Izabella Kudrycka, Inequality and poverty in Poland at the beginning of XXI century (w:) Toward quality of live improvement, red. Walenty Ostasiewicz, Wrocław: Wrocław University of Economics, 2006;