Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2004-06-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Jan Jeżewski, Franciszek Longchamps de Berier. Życie i twórczość, "Państwo i Prawo" 2019, vol. 879, nr. 5, 10-21;
 • Jan Jeżewski, Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji, "Przegląd Prawa i Administracji" 2018, nr. 114, 303-310;
 • Jan Jeżewski, Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, vol. 77, nr. 3, 65-78;
 • Frans Jorna, Pieter Wagenaar, Enny Das, Jan Jeżewski, Public-Private Partnership in Poland. A Cosmological Journey, "Administration & Society" 2010, vol. 42, nr. 6, 668-693;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Jan Jeżewski, Status ustrojowy francuskich zamorskich samorządów terytorialnych w świetle Konstytucji Republiki (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Jan Jeżewski, Terror większości w poglądach Alexisa de Tocqueville (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Jan Jeżewski, Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego (w:) O prawie administracyjnym i administracji - refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl, red. Barbara Jaworowska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, Piotr Korzeniowski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017;
 • Jan Jeżewski, Uwagi o genezie samorządu terytorialnego we Francji (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Jan Jeżewski, Wartości konstytucyjne jako podstawa stabilizacji ustroju samorządu terytorialnego we Francji (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom 1., red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017;
 • Jan Jeżewski, Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. Jerzy Korczak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016;
 • Jan Jeżewski, Funkcja ochrony wartości zabytku a pozycja ustrojowa organów konserwatorskich (w:) Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja, red. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Anna Budnik, Białystok: Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2016;
 • Jan Jeżewski, Jednoznaczność pojęć dotyczących więzi ustrojowych w administracji rządowej w warunkach niepewności (w:) Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, red. Artur Mezglewski, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016;
 • Jan Jeżewski, Zasada prawna współdziałania organów administracji publicznej w departamencie we Francji (w:) Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy T. 2, red. Arwid Mednis, Wrocław: Presscom, 2016;
 • Jan Jeżewski, Wartość poznawcza dawnych poglądów nauki prawa administracyjnego w projekcji współczesnego sposobu myślenia (w:) Wartości w prawie administracyjnym, red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015;
 • Jan Jeżewski, "Państwo terytorialne" (l'Etat territorial) - francuska koncepcja terytorializacji zadań administracji publicznej (w:) Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red. Jacek Wojnicki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014;
 • Jan Jeżewski, Kierownictwo - wieloznaczne pojęcie w naukach administracyjnych (w:) Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. Jan Łukasiewicz, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014;
 • Jan Jeżewski, Zasada rule of law jako aksjologiczne kryterium działania administracji państw członkowskich Unii Europejskiej (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej T. 1, red. Janusz Sługocki, Wrocław: Uniwersytet Szczeciński, 2014;
 • Jan Jeżewski, 44 hasła leksykonowe (w:) Lexikon des polnischen Rechts, red. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013;
 • Jan Jeżewski, L’administration réelle en tant qu’objet de la Science administrative (w:) Les problèmes théoriques de la science administrative, red. Janusz Niczyporuk, Bruxelles – Paris: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Paryżu, 2012;
 • Jan Jeżewski, Pojęcie władzy publicznej jako kryterium prawa administracyjnego we Francji (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. Jan Łukasiewicz, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012;
 • Jan Jeżewski, Prawo stosowane jako kryterium rozgraniczenia drogi administracyjnej i drogi sądowej (w:) Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. Adam Doliwa, Stanisław Prutis, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012;
 • Jan Jeżewski, Dystans i perspektywa. Podejście porównawcze jako element metody badawczej Jerzego Stefana Langroda (w:) Teoria instytucji prawa administracyjnego, red. Janusz Niczyporuk, Paris: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Paryżu, 2011;
 • Jan Jeżewski, Wybrane aspekty reformy samorządu terytorialnego we Francji (w:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, red. Zbigniew Czarnik, Zygmunt Niewiadomski, Jerzy Posłuszny, Jerzy Stelmasiak, Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, 2011;
 • Jan Jeżewski, Podległość hierarchiczna w administracji. Zarys problematyki (w:) Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, red. Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Aleksandra Wiktorowska, Ewa Stefańska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009;
 • Jan Jeżewski, Polityka administracyjna - przedmiot i metoda (w:) Polityka administracyjna. IV międzynarodowa konferencja naukowa, Stryków, 7-9 września 2008 r., red. Jan Łukasiewicz, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009;
 • Jan Jeżewski, Prawna determinacja aktów planowania przestrzennego w zakresie zadań ochrony środowiska (zagadnienia wstępne) (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, red. Jerzy Supernat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009;
 • Jan Jeżewski, Uwagi o znaczeniu wyników badań porównawczych (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. Jan Boć, Andrzej Chajbowicz, Wrocław: Kolonia Limited, 2009;
 • Jan Jeżewski, Nauka administracji w pracach Tadeusza Bigo i Franciszka Longchamps de Bérier (w:) 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Jan Boć, Wrocław: Kolonia Limited, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;