brak zdjęcia

ORCID: 0000-0001-5447-6950
prowadzone przedmioty: Biojurysprudencja, Klinika prawa, Prawo cywilne I, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2010-09-28 Doktor Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

 • Anatol Francuz, Justyna Stadniczeńko, Ochrona dziecka (dzieciństwa) przed negatywnym wpływem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 27, 5-19;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Komunikacja w dyskursie sądowego stosowania prawa, Iwano-Frankivsk: Petrash K. T., 2015;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Justyna Stadniczeńko, Komunikacja społeczna w dobie kryzysu demokracji liberalnej (wybrane zagadnienia) (w:) Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Adam Marszałek, 2020;
 • Justyna Stadniczeńko, Prawa człowieka w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego (zagadnienia wybrane) (w:) Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Adam Marszałek, 2020;
 • Justyna Stadniczeńko, Prawo dziecka do edukacji w systemie prawa międzynarodowego i polskiego (wybrane zagadnienia) (w:) Problemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej: wybrane aspekty badań, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, : Aspra JR, 2020;
 • Justyna Stadniczeńko, Relatywizm a świat wartości w demokracji (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Justyna Stadniczeńko, Communication in family relationships and parental responsibility (w:) Współczesne problemy praw człowieka : wybrane aspekty, red. Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa: UKSW, 2019;
 • Justyna Stadniczeńko, Instytucja adwokata dziecka w projekcie Kodeksu rodzinnego (w:) O potrzebie nowego Kodeksu Rodzinnego i jego podstaw aksjologicznych. W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka., red. Stanisław Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń: Adam Marszałek, 2019;
 • Justyna Stadniczeńko, Mediacja rówieśnicza i jej znaczenie w wychowaniu do odpowiedzialności (w:) Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania., red. Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Beata Skwarek, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2019;
 • Justyna Stadniczeńko, Etyka w administracji publicznej i jej znaczenie w demokratycznym państwie prawa (w:) Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej, red. Bronisław Sitek, Iwona Florek, Fernando Parente, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018;
 • Justyna Stadniczeńko, Rozwój komunikacji społecznej w XX i XXI wieku (zagadnienia wybrane) (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Justyna Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Inspirujące znaczenie katalogu praw dziecka zawartego w Konwencji o prawach dziecka dla regionalnego systemu ochrony praw dziecka (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka T. 1, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
 • Justyna Stadniczeńko, Komunikacja w rodzinie jako potrzeba w rozwoju dziecka (w:) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , 2017;
 • Justyna Stadniczeńko, Prawo dziecka do ochrony przed przemocą w rodzinie. Wybrane zagadnienia (w:) Wokół rodziny i dziecka Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. Ewa Dybowska, Marta Prucnal-Wójcik, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017;
 • Justyna Stadniczeńko, Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia ogólne (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. Piotr Zamelski, Opole: Politechnika Opolska, 2015;
 • Justyna Stadniczeńko, Prawo dziecka do wypoczynku i rozwoju kulturalnego (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015;

Redakcje prac zbiorowych

 • Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania., red. Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Beata Skwarek, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2019;