prof. dr hab. Karol B. Janowski

ORCID: 0000-0003-3679-0983
strona domowa: http://karol-b-janowski.waw.pl/
prowadzone przedmioty: Marketing polityczny, Seminarium dyplomowe

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2001-01-01 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk społecznych ------ ------
1985-11-25 Doktor habilitowany Akademia Nauk Społecznych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce nauki o polityce

Artykuły

 • Karol B. Janowski, Polityka wschodnia RP. Uwarunkowania i efekty, "Nowa Polityka Wschodnia" 2015, nr. 2, 15-36;
 • Karol B. Janowski, The dilemmas of the Eastern Policy of the Republic of Poland. From dynamic equilibrium to imbalance, "Przegląd Politologiczny" 2014, nr. 3, 119-134;
 • Karol B. Janowski, Media. Miedzy misją a rzecznictwem interesów, "Przegląd Politologiczny" 2013, nr. 4, 7-23;
 • Karol B. Janowski, Czy upadek politologii w Polsce?, "Przegląd Politologiczny" 2012, nr. 3, 171-179;
 • Karol B. Janowski, Książka nie do odłożenia na półkę, "Przegląd Politologiczny" 2012, nr. 3, 181-193;
 • Karol B. Janowski, O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości. W kręgu metodologicznej refleksji historyczno-teoriopolitycznej, "Przegląd Politologiczny" 2012, nr. 1, 7-20;
 • Karol B. Janowski, Ryszard Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2012, nr. 4, 331-341;
 • Karol B. Janowski, Politologii polskiej meandry, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr. 1, 7-23;
 • Karol B. Janowski, Polska wobec kulturowych dylematów i wyzwań "europejskości", "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2010, nr. 3, 5-25;
 • Karol B. Janowski, Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP, "Przegląd Politologiczny" 2009, nr. 3, 7-24;
 • Karol B. Janowski, Stereotypy w polityce polskiej (analiza przypadków), "Przegląd Politologiczny" 2009, nr. 1, 7-23;
 • Karol B. Janowski, Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP, "Przegląd Politologiczny" 2007, nr. 1, 117-134;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Karol B. Janowski, Kultura polityczna Polaków - pomiędzy integracją a konfliktem, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Karol B. Janowski, Kultura polityczna Polaków a "europejskość" (w:) Społeczeństwo i polityka. Doświadczenia i wyzwania. Księga dedykowana Profesorowi Alfredowi Lutrzykowskiemu, red. Mariusz Popławski, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015;
 • Karol B. Janowski, Kultura polityczna Polaków. Refleksje z badań (w:) Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. T. 1, red. Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014;
 • Karol B. Janowski, Media. Między misją a interesem. Analiza przypadków (w:) Odmiany współczesnej nauki o polityce. T. 2, red. Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014;
 • Karol B. Janowski, „Europejskość” a Polaków kultura polityczna (w:) Na obrzeżach polityki. Cz. 9, red. Marceli Kosman, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2013;
 • Karol B. Janowski, O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012;
 • Karol B. Janowski, W kręgu refleksji nad kulturą polityczną (w:) Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, red. Tadeusz Wallas, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2012;
 • Karol B. Janowski, Kulturowe aspekty przywództwa politycznego (w:) Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011;
 • Karol B. Janowski, Politologia w Polsce. O potrzebie refleksji (w:) Władza czy służba. Problem dobra wspólnego w Polityce, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011;
 • Karol B. Janowski, Dwa dwudziestolecia... z PRL-lem w tle. Próba analizy historyczno-teoriopolitycznej (w:) Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo, red. Przemysław Hauser, Witold Mazurczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010;
 • Karol B. Janowski, Konfliktowe „zarządzanie” polityką. Casus polski (w:) My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce Cz. 1, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Miernik, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010;
 • Karol B. Janowski, Kultura polityczna Polaków u progu XXI wieku (w:) Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, red. Karol B. Janowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Karol B. Janowski, Miast wstępu (w:) Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, red. Karol B. Janowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Karol B. Janowski, W kręgu przemyśleń Czesława Mojsiewicza (w:) Czesław Mojsiewicz. Mistrz - Wychowawca - Przyjaciel, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Karol B. Janowski, W kręgu refleksji nad stereotypami w polityce polskiej (w:) Mity i stereotypy w polityce polskiej. Przeszłość i teraźniejszość, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Karol B. Janowski, Wokół refleksji o stereotypach w polityce polskiej (w:) Historia - polityka - dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Maciej Mróz, Elżbieta Stadtmüller, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Karol B. Janowski, Demokracja w Polsce. Szanse i zagrożenia. Próba analizy teoriopolitycznej (w:) Demokracja w Polsce i w świecie, red. Stanisław Zyborowicz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009;
 • Karol B. Janowski, Socjotechniczne aspekty uprawiania polityki w Polsce (w:) Socjotechnika w polityce. Wczoraj i dziś, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Kasowska-Pedrycz, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009;
 • Karol B. Janowski, Demokracji polskiej meandry (w:) Demokracja w dobie globalizacji. T. 2. Aspekty teoretyczne, red. Małgorzata Domagała, Jan Iwanek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008;
 • Karol B. Janowski, Kulturowe aspekty uprawiania polityki. Casus Polski (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych, red. Jerzy Juchnowski, Marian S. Wolański, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008;
 • Karol B. Janowski, Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP (w:) Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu, red. J. Paweł Gieorgica, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Karol B. Janowski, Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 r. U początków zastosowania instrumentów i narzędzi marketingu politycznego w Polsce (w:) Polacy wobec wyborów 2005 roku, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007;
 • Karol B. Janowski, Idea „przełomu” w polskiej polityce (w:) Idee - Instytucje - Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. Lech Rubisz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006;
 • Karol B. Janowski, Kościół katolicki w Polsce a władza. Próba analizy teoriopolitycznej (w:) Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, red. Mirosław Chałubiński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006;
 • Karol B. Janowski, Między integracją a konfliktem. W kręgu refleksji nad kulturą polityczną Polaków (w:) Problemy badawcze i metodologiczne w politologii w Polsce, red. Andrzej J. Chodubski, Marek J. Malinowski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006;
 • Karol B. Janowski, Politologia w Polsce. Refleksje o historii i współczesności (w:) Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, red. Marzena Cichosz, Katarzyna Zamorska, Wrocław: Wydawnictwo "Profil", 2006;
 • Karol B. Janowski, Istota zmiany politycznej (W kręgu refleksji metodologicznej) (w:) Drogi i bezdroża ku demokracji. Przemiany w Europie postkomunistycznej, red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: "Mado", 2005;
 • Karol B. Janowski, Konserwatyzm na polskiej scenie politycznej (w:) Konserwatyzm na Podlasiu, red. J. Paweł Gieorgica, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005;
 • Karol B. Janowski, Kto rządzi? W kręgu refleksji nad paradygmatem władzy (w:) Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005;
 • Karol B. Janowski, Władzy politycznej przemieszczenia kulturowe. Analiza przypadku polskiego (w:) Kultura polityczna w Polsce T. IV, Swoi i obcy Cz. 2, red. Marceli Kosman, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, red. Karol B. Janowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;