prof. dr hab. Kazimierz Działocha

ORCID: 0000-0001-7728-6383
prowadzone przedmioty: Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo konstytucyjne, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1997-01-01 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1968-01-01 Doktor habilitowany - Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Kazimierz Działocha, Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo" 2017, nr. 1, 98-105;
 • Kazimierz Działocha, Recenzja dwóch pierwszych numerów „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, "Przegląd Legislacyjny" 2011, nr. 1, 219-221;
 • Kazimierz Działocha, M. Derlatka, Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009, "Państwo i Prawo" 2010, nr. 5, 114-117;
 • Kazimierz Działocha, Opinia w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr. 2, 121-124;
 • Kazimierz Działocha, Bartosz Skwara, Współczesne dylematy prawotwórstwa egzekutywy w RFN, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr. 6, 91-106;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Konstytucja RP z 1997 r.w pracach Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (w:) Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny, red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018;
 • Kazimierz Działocha, Słowo wstępne (w:) Dwie dekady konstytucji. Doświadczenia i wyzwania, red. Monika Haczkowska, Hanna Duszka-Jakimko, Opole: Politechnika Opolska, 2018;
 • Kazimierz Działocha, Michał Jackowski, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako źródło prawa (w:) Minikomentarz dla makroprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2017;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, W obawie o przyszłość zamkniętego systemu źródeł prawa (w:) Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017;
 • Kazimierz Działocha, Artykuł 4 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz. 1, Wstęp, Art. 1-29, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Artykuł 8 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz. 1, Wstęp, Art. 1-29, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 82 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 83 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 84 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 85 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Artykuł 86 (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Obowiązki (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz 2, Art. 30-86, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Dylematy konstytucyjnej regulacji obowiązków jednostki w Konstytucji RP (w:) Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, red. Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014;
 • Kazimierz Działocha, Sylwia Jarosz-Żukowska, Rola Senatu w wykonywaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (w:) „Droga ku zmianom”. Księga Jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, T. 1, red. Danuta Waniek, Krzysztof Janik, Warszawa: Vi-Press Joanna Świerczyńska, 2014;
 • Kazimierz Działocha, Pojęcie wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (w:) Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, red. Kazimierz Działocha, Sylwia Jarosz-Żukowska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013;
 • Kazimierz Działocha, O pojęciu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (w:) W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. Ryszard Balicki, Małgorzata Masternak-Kubiak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012;
 • Kazimierz Działocha, Grzegorz Kosiorowski, Prezydent RP jako "osoba wezwana" przez komisję śledczą (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012;
 • Kazimierz Działocha, Idee przewodnie wolności i praw jednostki w procesie uchwalania Konstytucji RP (w:) Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. Mariusz Jabłoński, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010;
 • Kazimierz Działocha, Bartosz Skwara, Udział sądu konstytucyjnego w wykonywaniu jego orzeczeń (uwagi de lege ferenda) (w:) Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne, red. Piotr Tuleja, Monika Florczak-Wątor, Sebastian Kubas, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010;
 • Kazimierz Działocha, Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jego znaczenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w:) W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: InterLeones, 2010;
 • Kazimierz Działocha, Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy powołane do stanowienia prawa (w:) Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja, red. Krzysztof Budziło, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2010;
 • Kazimierz Działocha, Tomasz Zalasiński, "Określoność" przepisów prawa jako przedmiot kontroli konstytucyjności prawa w poglądach Trybunału Konstytucyjnego (w:) Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, red. Stanisław Bożyk, Białystok: Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009;
 • Kazimierz Działocha, Sylwia Jarosz-Żukowska, „Wartości konstytucyjne” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w:) Studia z prawa konstytucyjnego, red. Jerzy Posłuszny, Jerzy Buczkowski, Krzysztof Eckhardt, Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, 2009;
 • Kazimierz Działocha, Komentarz do wersetu Wstępu do Konstytucji RP: "...ustanawiamy (...) prawa podstawowe dla państwa oparte na (...) współdziałaniu władz, dialogu społecznym..." (w:) Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. -brak-, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2009;
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Polska droga do służby cywilnej (w:) Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, red. Karol Kiczka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2009;
 • Kazimierz Działocha, Poszukiwanie formuły suwerenności państwa - członka UE w polskiej nauce prawa (w:) Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. Marzena Laskowska, Jan Wawrzyniak, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009;
 • Kazimierz Działocha, Miejsce dorocznych sesji katedr (zakładów) prawa konstytucyjnego w nauce prawa (w:) Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesiąciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, red. Marian Grzybowski, Andrzej Szmyt, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008;

Redakcje prac zbiorowych

 • Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, red. Kazimierz Działocha, Sylwia Jarosz-Żukowska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013;