prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

ORCID: 0000-0002-3227-5979
prowadzone przedmioty: Międzynarodowe prawo gospodarcze, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Podstawy prawa gospodarczego, Polityka wspólnotowa, Prawo gospodarcze publiczne, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VII, Seminarium magisterskie semestr VIII, Transgraniczny przepływ osób i kapitału, Zamówienia publiczne

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2016-04-22 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1994-03-07 Doktor habilitowany Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo administracyjne

Artykuły

 • Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw obywatelskich, "Przegląd Prawa i Administracji" 2018, nr. 114, 637-650;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Innowacyjne zamówienia publiczne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2017, nr. 10, 2-21;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne wobec prawa równości, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2013, vol. 2013, nr. 4, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2011, vol. 2011, nr. 11, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Wolność gospodarcza w świetle konstytucji gospodarczej RP, "STUDIA PRAWNOUSTROJOWE" 2011, vol. 2011, nr. 14, 31-46;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako zasada publicznego prawa gospodarczego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, vol. 2007, nr. 4, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2006, vol. 2006, nr. 4, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Monopol państwowy. Zagadnienia ustrojowe, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, vol. 2003, nr. 3, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prywatyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa publicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, vol. 2003, nr. 12, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Pojęcie przedsiębiorcy publicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, vol. 2002, nr. 12, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Nowe prawo ochrony konkurencji. Uwagi o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, vol. 2000, nr. 9, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Recenzja; J. Grabowski, "Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych", Warszawa 1998 r., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1998, vol. 1998, nr. 6, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Recenzja: K. Sobczak, "Gospodarka a władza publiczna", Warszawa 1998 r., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1998, vol. 1998, nr. 10, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Formy prawne działalności gospodarczej, "Prawo Przedsiębiorcy" 1993, vol. 1993, nr. 3, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Zmiany formy działalności gospodarczej, "Prawo Przedsiębiorcy" 1993, vol. 1993, nr. 5, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Terytorialne planowanie społeczno-gospodarcze. Problemy konstytucjonalne, "Państwo i Prawo" 1985, vol. 1985, nr. 11-12, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Problem charakteru prawnego planów gospodarczych, "Organizacja i Kierowanie" 1984, vol. 1984, nr. 3-4, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Problem ustawowej regulacji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, "Państwo i Prawo" 1984, vol. 1984, nr. 6, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Elementy prawne planowania przedsiębiorstw państwowych, "Państwo i Prawo" 1983, vol. 1983, nr. 11, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Zagadnienie stawowej regulacji planowania gospodarczego, "Państwo i Prawo" 1982, vol. 1982, nr. 1-2, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Niektóre zagadnienia prawne stosowania tzw. ekonomicznych metod zarządzania gospodarką narodową, "Organizacja i Kierowanie" 1981, vol. 1981, nr. 3-4, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Nadzór nad terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, "Organizacja, Metody, Technika: czasopismo poświęcone zagadnieniom pracy administracyjnej" 1978, vol. 1978, nr. 5, 0-0;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Planowanie problemowe. Zagadnienia prawne, "Organizacja, Metody, Technika: czasopismo poświęcone zagadnieniom pracy administracyjnej" 1978, vol. 1978, nr. 8-9, 0-0;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne. Problemy prawne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. VI (dodr.), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. VI, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. V, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. II, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. III, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Irena Lipowicz, Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Podstawowe problemy planowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Cezary Banasiński, Prawo administracji gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwa IAiZ, 1989;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Administracyjno-prawne instytucje planowania, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo regulacji. Miejsce w systemie prawa. Od prawa państwa świadczącego do prawa państwa gwarancyjnego (w:) Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, red. Maria Królikowska-Olczak, Warszawa: C.H. Beck, 2018;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Problematyka konstytucji gospodarczej w dyskursie o stosunku konstytucji do gospodarki (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne wobec prawa konkurencji Unii Europejskiej (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Dychotomia systemu prawnego a model prawa przyszłości (w:) Przyszłość prawa. Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. Brunon Hołyst, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2017;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Prawa podstawowe wobec publicznej działalności gospodarczej (w:) 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe, red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2013;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o europeizacji konstytucji gospodarczej RP (w:) Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej (w:) Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, red. Bożena Popowska, Katarzyna Kokocińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa (w:) Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. Cezary Kosikowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne jako instytucja prawna (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego: księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. Iwona Niżnik-Dobosz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Likwidacja RSW "Prasa-Książka-Ruch" (w:) Polskie media w okresie przemian, red. Jerzy Olędzki, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, 1991;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo państwowe. Studium prawne (w:) Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, red. Ludwik Bar, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Interes lokalny w terenowym planowaniu społeczno-gospodarczym (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. Michał Kulesza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Planowanie terytorialne w nowym modelu władzy lokalnej (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. Michał Kulesza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Nadzór ministrów nad organizacjami gospodarczymi (w:) Realizacja funkcji nadzoru przez naczelne organy administracji państwowej PRL : praca zbiorowa, red. Bogusław Bielecki, Warszawa: Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, 1979;
 • Kazimierz Strzyczkowski, Nadzór nad terenowymi organami administracji państwowej (w:) Realizacja funkcji nadzoru przez naczelne organy administracji państwowej PRL : praca zbiorowa, red. Bogusław Bielecki, Warszawa: Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, 1979;