Przy Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania działa koło naukowe LEGISLACJA

Studenckie Koło naukowe „LEGISLACJA” działa na Wydziale Prawa i Administracji WSFiZ w Warszawie od 2015 r.

Zasadniczym zadaniem Koła  jest pogłębianie wiedzy w dziedzinie nauki tworzenia prawa, w tym procedury legislacyjnej oraz technik legislacyjnych. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizację spotkań z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami, naukowcami, prawnikami legislatorami;
  • organizację i uczestnictwo w konferencjach naukowych, warsztatach, prelekcjach;
  • przygotowywanie publikacji naukowych;
  • współpracę z innymi kołami naukowymi i uczelnianymi, organizacjami studenckimi działającymi na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz poza Uczelnią, a także z organizacjami pozarządowymi.     

W ramach Koła organizowane są spotkania, co najmniej, raz w miesiącu. W ich trakcie studenci zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym oraz zasadami techniki prawodawczej.

W ramach zajęć członkowie Koła sporządzają i opiniują projekty aktów normatywnych (projekty ustaw, projekty aktów wykonawczych, projekty aktów prawa miejscowego). Ponadto w trakcie spotkań analizowanie są bieżące problemy społeczne, a także sporządzane są założenia do projektów aktów normatywnych związanych z omawianą problematyką.  W obecnym roku akademickim działalność Koła jest w szczególności nakierowana na poprawę sytuacji osób głuchych i głuchoniewidomych. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, między innymi Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym,  członkowie Koła opracowują konkretne rozwiązania prawne w postaci projektów ustaw nowelizujących z zamiarem wspólnego przekazania ich podmiotom dysponującym prawem inicjatywy ustawodawczej.

Opiekunem naukowym koła jest dr Elżbieta Mreńca, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z legislacją (w tym z rządową, parlamentarną i samorządową) oraz jest członkiem prestiżowych towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Legislacji oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Parlamentaryzmu.

Osoby, które chciałaby podjąć współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym "LEGISLACJA" zapraszamy do kontaktu z Panem Piotrem Kiszką, Przewodniczącym Zarządu.

Kontakt:

Piotr Kiszka – Przewodniczący Zarządu Koła

piotr.kiszka@imid.med.pl