Przy Wydziale Nauk Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie od 2015 roku działa studenckie koło naukowe Politolog.

Celem koła naukowego jest pogłębienie wiedzy własnej studentów z zakresu nauk politycznych, popularyzacja wiedzy z zakresu politologii a także rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą i samokształceniową w środowisku akademickim.. Cele są realizowane poprzez seminaria wewnętrzne, konferencje naukowe, współpracę z różnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi oraz wizyty studyjne w siedzibach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce.

Zwiedzaniu Sejmu, Senatu oraz Urzędu Rady Ministrów RP towarzyszą rozmowy z wiodącymi polskimi politykami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Opiekunem naukowym koła naukowego Politologii jest dr Karol Kostrzębski. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Przewodniczący Koła - Pan Iwan Samoiliuk

e-mail: uanyukk@gmail.com

Wiceprzewodniczący Koła - Pani Solomiia Kasheba

e-mail: solomia.54@mail.ru