16 października 2017 r. w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”.

Sesja została zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Instytutem Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Głównym celem konferencji było przedstawienie i omówienie teoretyczonoprawnych zagadnień dotyczących cech aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Naukowcy i praktycy dyskutowali o rodzajach i cechach aktów prawa miejscowego, podkreślając, że problem stanowi przede wszystkim właściwa ocena, co jest prawem miejscowym, a co nie. Ich zdaniem bardzo potrzebne będzie uchwalenie ustawy o tworzeniu prawa napisanej przystępnym i jednoznacznym językiem. Przedmiotem rozważań był także temat niejednoznaczności definicji aktu prawa miejscowego, co często jest podstawą do kwestionowania legalności takich aktów i zmusza do niemal każdorazowego ustalania, czy akt wydany przez organ stanowiący samorządu terytorialnego jest, czy też nie aktem prawa miejscowego.  Dyskutowano także zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej, form komunikacji społecznej, kontroli sądowej oraz lokalnego charakteru aktów prawa miejscowego. Senator Piotr Zientarski, który dokonywał podsumowania konferencji, podkreślił jej merytoryczny charakter oraz szerokie spektrum poruszanych tematów oraz zapowiedział kontynuowanie takich spotkań przez Komisję Senatu Rzeczypospolitej.

Pełen program konferencji prezentował się następująco:

10.30 – Otwarcie konferencji

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski

dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

prof. dr hab. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa, Wydział Prawa,

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Marian Kallas, dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

10.45 – dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu

Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

Konstytucyjna koncepcja aktów prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz

11.00 – prof. dr hab. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa, Wydział Prawa,

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Szczególny charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jako aktu prawa miejscowego

11.15 – prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,

 wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi

Charakterystyka uchwałodawczej działalności organu stanowiącego

na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzi

11.30 – prof. dr hab. Adam Bosiacki, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Władztwo terytorialne jako źródło aktów prawa miejscowego: doświadczenie polskie

11.45 – prof. nadzw. dr hab. Igor Zachariasz, kierownik Katedry Nauki o Administracji,

Uczelnia Łazarskiego

Akty prawa miejscowego – zagadnienia teoretyczne i praktyka ich stanowienia

12.00 – Przerwa

12.30 – dr Elżbieta Mreńca, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Warszawie

Zasady techniki prawodawczej w zakresie sporządzania projektów aktów prawa

miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

12.45 – dr Inga Oleksiuk, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Warszawie

Formy komunikacji społecznej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

13.00 – dr Arkadiusz Cudak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Kontrola sądowa uchwał rady gminy upoważniających do załatwienia

indywidualnych spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13.15 – Tomasz Czuczak, sekretarz Miasta Koszalina

Lokalny charakter aktów prawa miejscowego na przykładzie uchwał

Rady Miejskiej w Koszalinie

13.30 – mgr Karolina Borecka, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Warszawie

Charakterystyka aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy powiatu – wybrane problemy

13.45 – Dyskusja

14.20 – Podsumowanie

dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

14.30 – Zakończenie konferencji