Zapraszamy do uczestnictwa w I edycji konkursu „#INAUGURACJA”! Trzy nagrody główne w tym, aparat Fujifilm, Instax Mini 9, otrzymają uczestnicy, którzy w terminie do 30 października 2019 roku opublikują na swoim profilu w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia prezentującego Uczestnika Konkursu z logo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej lub innymi identyfikującymi ją atrybutami. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem: #aehwarsaw i oznaczone profilem @uehs_warsaw. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

I EDYCJI KONKURSU „#INAUGURACJA”

 

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w I edycji konkursu #INAUGURACJA (dalej: „Konkurs”) na oficjalnym profilu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w portalu społecznościowym Instagram (@uehs_warsaw).
 2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą przy ul. Okopowej 59 w Warszawie (01-043) (zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.).
 3. Konkurs trwa w dniach od 11.10.2019 r. (od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego konkurs na profilu na Instagramie @uehs_warsaw) do 30.10.2019 r. do godziny 23:59).
 4. Organizator Konkursu oświadcza, że konkurs nie jest sponsorowany ani organizowany przez portal społecznościowy Instagram.
 5. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora Konkursu, a nie do portalu Instagram.

 

§ 2

Uczestnicy konkursu i zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a)      posiada status Studenta Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,

b)      jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

c)      nie jest pracownikiem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ani nie jest powiązana z pracownikiem, będącym członkiem Komisji,

d)      posiada profil w serwisie Instagram (zgodny z regulaminem portalu Instagram),

e)      obserwuje profil @uehs_warsaw

f)       poprawnie wykona zadanie konkursowe o którym mowa w §3 niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

 

§ 3

Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe każdego Uczestnika polega na opublikowaniu na swoim profilu w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia prezentującego Uczestnika Konkursu z logo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej lub innymi identyfikującymi ją atrybutami.
 2. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 musi być opisane hashtagiem: #aehwarsaw i oznaczone profilem @uehs_warsaw. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
 3. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania zdjęć, które:

a)      są obraźliwe;

b)      nawołują do agresji;

c)      obrażają osoby trzecie;

d)      zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

e)      obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

f)       są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

g)      naruszają prawa autorskie osób trzecich;

h)      propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

i)        propagują spożywanie alkoholu;

j)        zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

k)      w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

 1. Nagrody w konkursie - 3 nagrody:

I miejsce: Fujifilm, Instax Mini 9 niebieski

II miejsce: Bon/kupon/karta podarunkowa

III miejsce: Bon/kupon/karta podarunkowa

 

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane 3 osobom, których zdjęcia zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze, najbardziej kreatywne. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć.
 3. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w dniu 03 listopada 2019 roku. W tym samym dniu 3 wygrane osoby zostaną o tym poinformowane w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.
 4. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest do dnia 15 listopada 2019 roku w prywatniej wiadomości podać: imię i nazwisko, numer albumu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 6. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 30 listopada 2019 roku.
 7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 

§ 5

Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

a)      Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

b)      Zadanie Konkursowe przedstawiające wyłącznie osobę Uczestnika wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem.

c)      W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

d)      Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu na Instagramie Organizatora Konkursu w celu przedstawienia osób wygranych oraz, że może być dalej wykorzystywane w ramach działań promocyjnych kolejnej edycji Konkursu,

e)      Korzystanie przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

f)       Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilach Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w mediach społecznościowych, to jest: Instagram oraz Facebook.

g)      Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy Akademii Ekonomiczno-Humanistyczno w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

h)      Uczestnik udziela Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

i)        Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.

j)        Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

- niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

- niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

- zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

-  naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 6

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, NIP 525-22-08-719.
 2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 7

 Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: rektorat@vizja.pl  

§ 8

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.