dr Leszek Borowiec

ORCID: 0000-0001-8180-2125
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Badanie sprawozdań finansowych, Podstawy rachunkowości, Rachunek kosztów, Rachunkowość banku, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość grup kapitałowych, Rachunkowość zarządcza, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2006-11-16 Doktor Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Leszek Borowiec, Regulacje sektorowe a sprawozdawczość w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2018, nr. 165, 141-154;
 • Leszek Borowiec, The place of regulatory accounting in the accounting system, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr. 515, 136-146;
 • Leszek Borowiec, Wartości poznawcze sprawozdawczości regulacyjnej podmiotu świadczącego powszechne usługi pocztowe, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości" 2018, vol. 152, nr. 96, 27-42;
 • Leszek Borowiec, Dysfunkcje rachunku kosztów działań pomiotu świadczącego usługi powszechne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr. 472, 32-40;
 • Leszek Borowiec, Fundusz kompensacyjny jako metoda finansowania powszechnych usług pocztowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia" 2017, vol. 51, nr. 5, 41-49;
 • Leszek Borowiec, Podatek VAT jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka" 2017, vol. 21, nr. 3, 39-46;
 • Leszek Borowiec, Analiza porównawcza rentowności podmiotów sektora paliwowego w latach 2011-2015, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka" 2016, nr. 2, 3-10;
 • Leszek Borowiec, Marzena Kuśmierek, Kapitał żelazny w finansowaniu organizacji non-profit w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr. 306, 24-36;
 • Leszek Borowiec, Joanna Włoch, Rola cash poolingu w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr. 61, 387-401;
 • Leszek Borowiec, Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2013, nr. 129, 53-68;
 • Leszek Borowiec, Szacowanie kosztu netto usługi powszechnej na wybranym przykładzie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr. 289, 91-101;
 • Leszek Borowiec, Koncepcja kosztu netto usług komunalnych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr. 252, 42-53;
 • Leszek Borowiec, Jan Kata, Lities of using the model public service value in the self-government sector, "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" 2012, vol. 30, nr. 3, 47-53;
 • Leszek Borowiec, Koncepcja kalkulacji kosztu netto usług powszechnych, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2011, nr. 1, t. 2, 7-17;
 • Leszek Borowiec, Metoda weryfikacji kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 181, 44-54;
 • Leszek Borowiec, Ocena jakości kształcenia na specjalności: Rachunkowość i Controlling w świetle badań ankietowych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria: Oeconomica" 2011, nr. 63, 7-22;
 • Leszek Borowiec, Płynność finansowa i rentowność przychodów podmiotów sektora publicznego i prywatnego za lata 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, nr. 88, 209-217;
 • Leszek Borowiec, Zbilansowana Karta Dokonań jako instrument controllingu w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, "Rynek Energii" 2011, nr. 5, 80-86;
 • Leszek Borowiec, Zintegrowany model bankassurance na polskim rynku finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 158, 920-928;
 • Leszek Borowiec, Budżetowe podejście do zarządzania projektami metodą Percentage of Completion, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 2, 141-159;
 • Leszek Borowiec, Ewaluacja rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w okresie kryzysu lat 2008-2009, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 4, 87-105;
 • Leszek Borowiec, Informatycznie wspomaganie rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami jednostek oświatowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr. 82, 61-73;
 • Leszek Borowiec, Kontraktowanie usług medycznych jako źródło finansowania służby zdrowia na przykładzie CSK MSWiA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr. 123, 44-52;
 • Leszek Borowiec, Możliwość implementacji rachunkowości zarządczej w administracji samorządowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr. 122, 53-61;
 • Leszek Borowiec, Problemy finansowania i oceny efektów działalności badawczo- rozwojowej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr. 112, 87-99;
 • Leszek Borowiec, Ryzyko działalności a zakres wskaźnikowej analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2010, nr. 14, 86-96;
 • Leszek Borowiec, Zbilansowana Karta Dokonań jako instrument rachunkowości zarządczej jednostek samorządu lokalnego, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą)" 2010, nr. 30, 73-89;
 • Leszek Borowiec, Budżet zadaniowy jako instrument rachunkowości zarządczej w administracji centralnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr. 56, 40-50;
 • Leszek Borowiec, Wykorzystanie oprogramowania klasy ERP w rachunkowości zarządczej na przykładzie systemu Dynamics Navision, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2009, nr. 542 (18), 33-41;
 • Leszek Borowiec, Kierunki reform rachunkowości budżetowej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr. 15, 39-47;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Leszek Borowiec, Rachunek kosztów działań a potrzeby informacyjne podmiotów świadczących powszechne usługi pocztowe: aspekty regulacyjne i zarządcze, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Leszek Borowiec, Piotr Sołtyk, Maciej Ługowski, Kontrola zarządcza. Efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa: Texter, 2017;
 • Leszek Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Kraków: Wolters Kluwer, 2007;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Leszek Borowiec, Luka podatkowa w Polsce w podatku VAT w latach 2005-2016 a podjęte działania zaradcze (w:) Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Marek Gruchelski, Warszawa: Aspra, 2020;
 • Leszek Borowiec, Renata Biadacz, Ethics in accounting in the context of corporate social responsibility (w:) Knowledge for market use 2017: people in economics – decisions, behavior and normative models, red. Pavla Slavíčková, Olomouc: Palacký University, 2017;
 • Leszek Borowiec, Renata Biadacz, Valuation of a company for the purpose of mandatory squeeze-out of shares on a selected example (w:) Knowledge for market use 2017: people in economics – decisions, behavior and normative models, red. Pavla Slavíčková, Olomouc: Palacký University, 2017;
 • Leszek Borowiec, Kryzys lat 2007-2010 a zadłużenie sektora samorządowego w Polsce (w:) Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy, red. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Monika Burżacka, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012;
 • Leszek Borowiec, Jan Kata, Model wartości użyteczności publicznej jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw komunalnych (w:) Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, red. Sławomir Sojak, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012;
 • Leszek Borowiec, Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjny instrument poprawy efektywności samorządu na poziomie lokalnym (w:) Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów, red. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011;
 • Leszek Borowiec, Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa Poczta Polska w latach 2005-2009 (w:) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Wiesław Szczęsny, Jan Turyna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011;
 • Leszek Borowiec, Alokacja nadwyżek finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranej jednostki sektora bankowego (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Leszek Borowiec, Budżetowanie kosztów działalności marketingowej a konkurencyjność przedsiębiorstwa w branży FMCG (w:) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. Michał Pietrzak, Elżbieta Gąsiorowska, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010;
 • Leszek Borowiec, Praktyczne metody oceny finansowych i niefinansowych aspektów działania gminy (w:) Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, red. Roman Lusawa, Warszawa: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2008;
 • Leszek Borowiec, Wykorzystanie rachunku kosztów działań (ABC) do szacowania kosztów usług publicznych (w:) Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 2: Rachunkowość zarządcza, red. Wiktor Gabrusewicz, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy, red. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Monika Burżacka, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012;
 • Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów, red. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011;