prof. AEH dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak

ORCID: 0000-0002-1745-7707
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Marketing polityczny, Samorząd i polityka lokalna, Seminarium dyplomowe

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-12-09 Doktor habilitowany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce
2009-03-27 Doktor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce nauka o polityce

Artykuły

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Skuteczność referendów lokalnych w sprawie odwołania organów gminy w kontekście propozycji legislacyjnych dotyczących frekwencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2014, nr. 1 (26), 214-230;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Women in legislature after II World War, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2014, vol. 4, nr. 1, 55-63;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Jolanta Kantola, "Polityka równości płci w Unii Europejskiej", "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, vol. 3, nr. 1, 293-296;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w czasach Polski Ludowej - pasywne czy aktywne?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2013, nr. 1, 192-203;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Mechanisms of enhancing female political participation in Scandinavian countries, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, vol. 3, nr. 2, 81-89;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1918-1939, "Studia Wyborcze" 2013, nr. 15, 49-66;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, The influence of voting system on electoral participation of women in Poland, "Journal of Intercultural Management" 2013, vol. 5, nr. 2, 91-100;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Upowszechnianie praw politycznych polskich kobiet w kontekście innych krajów europejskich, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, vol. 3, nr. 3, 63-73;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, vol. 3, nr. 1, 55-64;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie przyczyną niskiej partycypacji płci żeńskiej w sferze polskiej polityki, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2012, vol. 2, nr. 4, 49-63;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Uregulowania prawne dotyczące reprezentacji kobiet w kolegialnych organach władzy w Polsce w kontekście wyników wyborów parlamentarnych w 2011 roku, "Studia Wyborcze" 2012, nr. 13, 7-22;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentatywność kobiet w strukturach samorządu na przykładzie Łodzi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2011, nr. 3, 107-120;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce, "Przegląd Politologiczny" 2010, nr. 2, 15-22;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wpływ nowych regulacji prawnych na zwiększenie referendów lokalnych w sprawie odwołania organu wykonawczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2010, nr. 1, 86-94;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Etapy ewolucji samorządowych kampanii wyborczych na przykładzie Łodzi na przełomie lat 1990-2006, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2009, nr. 2, 94-105;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w samorządowych wyborach prezydenckich w Polsce w latach 2002-2018, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w polskich organach kolegialnych w latach 1919-2011, Toruń: "Mado", 2013;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wybory samorządowe w Łodzi w latach 1990-2006, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Charakterystyka działalności uchwałodawczej organu stanowiącego na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzi w VII kadencji (2014-2018) (w:) Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na przykładzie miasta Łodzi (w:) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. Piotr Benedykt Zientarski, Elżbieta Mreńca, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2018;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierające apale i stanowiska (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Barriers of women’s political promotion in Poland (w:) Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, red. Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Łódź: Łódź University Press, 2017;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Skutki wprowadzenia zapisów kwotowych na zwiększenie udziału kobiet w Radzie Miejskiej w Łodzi w 2014 r. (w:) Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne, red. Anna Kołomycew, Anna Pięta-Szawara, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentacja kobiet w organach ustawodawczych na świecie w latach 1945-2004 (w:) Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, red. Sławomir Cudak, Eulalia Adasiewicz, Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2014;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach samorządowych w 2010 r. do Rady Miasta Łodzi i Rady Miasta Krakowa (w:) Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. Bogusław Kotarba, Anna Kołomycew, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, A Different Look at Introducing Quota System Concerning Larger Women Representation on Ballots in Poland (w:) "Otherness" in various social contexts, red. Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Sandy: ECKO House Publishing, 2011;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Inne spojrzenie na wprowadzenie w Polsce zmian kwotowych dotyczących większej reprezentacji kobiet na listach wyborczych (w:) Inność, indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?, red. Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Łódź: Leader-Great Publishers, 2011;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Metody zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet w Polsce (w:) Cechy - procesy - przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. Waldemar Paruch, Przemysław Maj, Tomasz Koziełło, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011;