brak zdjęcia

jednostka: Wydział Prawa i Administracji
stanowisko: profesor nadzwyczajny
ORCID: 0000-0003-3714-4860
prowadzone przedmioty: Kryminalistyka, Kryminologia i wiktymologia, Postępowanie karne, Prawo karne wykonawcze - penitencjarne, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-10-13 Doktor habilitowany Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk prawnych Prawo
2008-06-16 Doktor Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Możliwości włączenia komunikacji internetowej do procedury konsultacji społecznych dot. inwestycji gminnych, "Journal of Modern Science" 2019, vol. 41, nr. 2, 111-126;
  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Il regime disciplinare nell’ambito carcerario polacco, "THEMIS POLSKA NOVA" 2018, vol. 14, nr. 2, 64-72;
  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Rozwiązania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PZŁ jako wynik nowelizacji Prawa łowieckiego ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r., "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2018, nr. 4, 146-155;
  • Małgorzata Marta Szwejkowska, W poszukiwaniu skutecznych metod resocjalizacji sprawców pozbawionych wolności na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, "Archiwum Kryminologii" 2018, , 431-458;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Małgorzata Marta Szwejkowska, System kar dyscyplinarnych wobec osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019;
  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Elżbieta Małgorzata Zębek, Leksykon łowiecki, Olsztyn: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,, 2017;
  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Selected issues of the global security, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM, 2017;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Małgorzata Marta Szwejkowska, Model postępowania wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w Republice Federalnej Niemiec (w:) Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, red. Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik, Łódż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018;

Redakcje prac zbiorowych

  • The objectives of the long - term incarceration, red. , Olsztyn: Uniowersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2017;