dr Marcin Staniewski

ORCID: 0000-0003-1913-6007
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Aktywność pozanaukowa

Obciążony wieloma zadaniami administracyjnymi i naukowymi swój tzw. "wolny czas"; poświęcam na odpoczynek i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań, do których należą m.in.: - podróżowanie (moją drugą ojczyzną jest Afryka) - fotografika (głównie podróżnicza) - nurkowanie (AOWD) - strzelectwo (Colt Navy Yank Sheriff, kaliber 44) - żeglarstwo śródlądowe i oceaniczne - sporty motorowodne - jazda konna - i inne

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2006-07-20 Doktor Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu zarządzanie

Granty

Data projektu: 2007-12-01 - 2008-12-01
Kierownik: Marcin Staniewski
Wykonawcy: Marcin Staniewski
Badanie PPP i korzystanie z doświadczeń innych państw, które odnoszą dużą skuteczność działań w zakresie PPP jest kluczowym zadaniem w sferze nauki. Jednak badania tego rodzaju nie mogą ograniczać się jedynie do przeglądu literatury. Niezbędne staje się uczestnictwo w szerokim, międzynarodowym forum naukowców i praktyków (także samorządowców), badających i stosujących zasady PPP w swoich krajach. Umożliwi to szeroką wymianę aktualnych doświadczeń, będzie też idealnym miejscem na dyskusje nad pojawiającymi się w tym zakresie problemami i zagrożeniami oraz możliwościami ich rozwiązywania.
Poziom rozwoju infrastruktury jest jednym z głównych czynników, które wpływają na wzrost gospodarczy kraju oraz ocenę konkurencyjności jego gospodarki. Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury ma negatywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Trudności finansowe gmin i powiatów oraz brak doświadczenia w zarządzaniu wysoko-budżetowymi projektami inwestycyjnymi wydają się być problemem nie do rozwiązania. Bez udziału środków prywatnych w wykonywaniu zadań publicznych przez lokalne władze samorządowe (podmioty publiczne) wzrost gospodarczy kraju jest skutecznie blokowany. Jednym z szeroko praktykowanych sposobów rozwoju infrastruktury jest realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednak jak pokazują przykłady takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Grecja, Francja, Czechy (i inne), wprowadzenie nowych ram prawnych dla inicjatywy publiczno-prywatnej jest jedynie podstawowym krokiem dla rozwoju PPP. Kluczowym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o PPP i dzielenie się wiedzą (wykorzystywanie dobrych praktyk innych państw).
Zastosowanie procedury PPP możliwe jest w wielu dziedzinach uważanych do tej pory za domenę władz publicznych, takich jak: energetyka, sektor wodociągowo-kanalizacyjny czy edukacja. Model ten może stanowić szansę na poprawę infrastruktury także w naszym kraju, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju najbiedniejszych regionów Polski.
Realizacja projektu polegała w szczególności na zgromadzeniu literatury z zakresu PPP, głównie prezentującej praktyki i doświadczenia państw obcych, które czerpią z tego modelu realizacji inwestycji duże korzyści. Badania przewidywały udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez wiodące instytucje akademickie i badawcze. Wymiernym efektem projektu jest anglojęzyczna publikacja monograficzna, prezentująca najlepsze praktyki z zakresu PPP.
Data projektu: 2008-09-25 - 2010-03-24
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Bitkowska
Celem projektu było zdiagnozowanie znaczenia innowacyjności (rozwiązań innowacyjnych) w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w procesach kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz pokazanie możliwości zaimplementowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególnie istotnym elementem była identyfikacja występujących w tym zakresie różnic między przedsiębiorstwami polskimi a zagranicznymi.

W kontekście zachodzących na polskim rynku przemian związanych z szybkim rozwojem gospodarki wolnorynkowej w ostatnich latach, zauważalna jest dominacja podmiotów zagranicznych, które wykorzystując swój potencjał organizacyjny, finansowy i marketingowy opanowują nasz rynek. Na tym tle uwidacznia się słabsza pozycja rodzimych przedsiębiorstw, które tracą dystans do zagranicznych konkurentów ze względu na niższą konkurencyjność. Źródła tej niższej konkurencyjności tkwią m. in. w niewielkiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Procesy kreowania, absorpcji i wdrażania innowacji w różnych obszarach zarządzania firmą są w przypadku większości przedsiębiorstw niedostatecznie rozwinięte lub mało efektywne.

Tradycyjne koncepcje innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw sprowadzają te kwestie do problematyki zmian w sferach produktu (innowacje produktowe) i technologii (innowacje w zakresie stosowanych technologii wytwarzania). W dzisiejszych czasach zyskują na znaczeniu również rozwiązania innowacyjne stosowane w innych obszarach zarządzania. Rozwój konkurencji na rynku, zacieranie się różnic między produktami i transfer technologii wymuszają niejako poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w innowacyjności funkcji zarządzania uznawanych w tradycyjnym łańcuchu wartości dodanej za wspomagające. Szczególnego znaczenia nabierają w tym układzie zarządzanie marketingiem, finansami, personelem, wiedzą, które z jednej strony dają szerokie możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a z drugiej wymagają wzajemnej korelacji: optymalne zarządzanie marketingiem wymaga bowiem wsparcia ze strony odpowiedniej polityki finansowej, zaangażowania i kreatywności pracowników oraz wdrażania najnowszych osiągnięć wiedzy. W konsekwencji sformułowano hipotezę, iż jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest mała innowacyjność ich procesów zarządzania w wymienionych obszarach. Hipoteza ta została zweryfikowana w rezultacie realizacji projektu.

W tym celu w projekcie zarysowane zostały następujące problemy badawcze:
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat konkurencyjności, jej uwarunkowań, stymulatorów i barier;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w roli różnych obszarów zarządzania w kształtowaniu konkurencyjności;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat innowacji, jej wyznaczników, stymulatorów, barier i możliwości wykorzystania w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem;
• zdiagnozowanie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na tle ich zagranicznych konkurentów i identyfikacja czynników ją kształtujących wraz z określeniem znaczenia innowacji wśród tych czynników;
• identyfikacja zachowań innowacyjnych zachodzących w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i ich ocena z punktu widzenia wpływu na poziom konkurencyjności;
• identyfikacja barier uniemożliwiających wdrażanie innowacji w procesach zarządczych, jako narzędzia kształtowania konkurencyjności;
• ocena możliwości i perspektyw wdrażania rozwiązań innowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w najbliższych latach.

Za realizacją tego projektu badawczego przemawiały zarówno zmiany zachodzące na rynku w sferze całej gospodarki (wzrost znaczenia innowacji, jako czynnika wspierającego rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw), jak i uznanie innowacji za jeden z priorytetów polityki gospodarczej. Istotną przesłanką przemawiającą za oryginalnością projektu jest wąski zakres dotychczasowych prac badawczych w tym zakresie, z reguły ograniczających się do prezentacji teoretycznych koncepcji wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, głównie w sferze technologii lub rozwoju nowych produktów. Problematyka wykorzystania innowacji w innych dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem i ich wpływu na przebieg procesów konkurencji na rynku, czy też kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw jest praktycznie nie rozpoznana od strony empirycznej.

Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego przeprowadzona została na podstawie analizy dostępnych danych wtórnych pochodzących z różnych instytucji zajmujących się problematyką zarządzania, innowacyjności i konkurencyjności, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, oraz badań pierwotnych o charakterze ogólnopolskim przeprowadzanych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych). Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach zarządzania firmą. Na tej podstawie zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach krajowych, jako czynnika kształtującego ich konkurencyjność, zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla całego rynku europejskiego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w monografii „Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, będącej podsumowaniem całego projektu, monografii „Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wydanej w trakcie jego realizacji, a także upowszechniane były w formie licznych artykułów przygotowywanych przez wykonawców projektu.
Data projektu: 2012-08-01 - 2015-08-01
Kierownik: Marcin Staniewski
Wykonawcy: Marcin Staniewski, Konrad Janowski, Katarzyna Awruk
Celem projektu jest określenie kluczowych czynników psychologicznych i organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo przetrwania nowo powstających przedsiębiorstw zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęły w latach (2008-2012). Przedmiotem badań będzie pięć głównych determinant sukcesu: psychologiczne, społeczne, organizacyjno-strategiczne, finansowe, polityki gospodarczej i finansowej państwa. Efektem końcowym badań będzie zidentyfikowanie tych czynników, które odgrywają decydującą rolę w zakresie przetrwania decydujących pierwszych czterech lat działalności przedsiębiorstw, co będzie podstawą do formułowania właściwych strategii ich działania, jak też ułatwi konstruowanie założeń polityki gospodarczej kraju, odnoszących się do nurtu przedsiębiorczości oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Opracowania zagraniczne, oparte na analizach empirycznych wykazują, że najtrudniejszym okresem dla nowych przedsiębiorstw są pierwsze cztery lata działalności (Knaup, Piazza, 2007, s. 3-10). Podobne statystyki odnoszą się również do Polski (GUS, 2010). Niestety, nie do końca rozpoznane są powody upadłości lub likwidacji nowo powstałych przedsiębiorstw. Podejmowane do tej pory próby wyjaśnienia dotyczyły głownie czynników ekonomicznych, deprecjonując czynniki natury psychologiczno-społecznej, których znaczenie może być de facto niejednokrotnie decydujące o sukcesie przedsiębiorcy i jego działalności. MSP działając często jako mikroprzedsiębiorstwa, podmioty jedno-, kilkuosobowe lub rodzinne, znajdują się w silnej zależności z cechami osobowymi samego przedsiębiorcy (przedsiębiorca jest najczęściej jedyną lub główną osobą podejmującą decyzje). Jeśli przedsiębiorca nie wykazuje się odpowiednim zestawem (i konfiguracją) cech, które uważane są za kluczowe w zakresie osiągnięcia przedsiębiorczego sukcesu, to inne czynniki nie zrekompensują tych braków. W związku z tym czynniki (ekonomiczne) zdają się zajmować drugorzędne miejsce. Główną hipotezą stawianą w niniejszym projekcie jest przekonanie, iż różne typy czynników wchodzą ze sobą w interakcję warunkując sukces przedsiębiorczy, a ich jednoczesne ujęcie w jednym projekcie badawczym umożliwi określenie ich względnego udziału i wartości predykcyjnej.

Oczekiwane rezultaty
Projekt badawczy ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii zarządzania i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań przedsiębiorstw fazy „start-up” w Polsce przyczynią się do rozwoju dyscypliny nauk organizacji i zarządzania, gdyż ta kategoria przedsiębiorstw nie jest stosunkowo dobrze rozpoznana i opisana. Ponadto uzyskane wyniki umożliwią późniejsze międzynarodowe badania porównawcze w zakresie rodzajów i liczebności determinant przetrwania. Mogą też być zaczątkiem do opracowania podobnych analiz w innych krajach. Umożliwi to w konsekwencji prowadzenie dyskursu naukowego o populacji nowo powstających przedsiębiorstw oraz o wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach determinujących efektywność ich funkcjonowania, przetrwania, wzrostu i rozwoju, także w rożnych systemach ekonomiczno-społecznych.
Uzyskane wyniki badań pozwolą również na osiągnięcie większej integracji w zakresie teorii funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, gdyż projekt badawczy
uwzględniać będzie równocześnie zmienne dotychczas badane zazwyczaj oddzielnie w dwóch rożnych nurtach badawczych (w zakresie nauk o organizacji i zarządzania oraz w zakresie nauk
psychologicznych). Równoczesne uwzględnienie w projekcie czynników o charakterze psychologicznym oraz organizacyjno-ekonomicznym umożliwi analizę ich wzajemnych interakcji w determinowaniu sukcesu przedsiębiorczego, co stanowi dodatkową wartość teoretyczną projektu.
Uzyskane wyniki znajdą również swoje aplikacje praktyczne, gdyż rozpoznanie czynników sukcesu/porażki nowo powstałych przedsiębiorstw może przyczynić się do podniesienia efektywności i żywotności tych, które zostaną założone w przyszłości, jak również tych, które już funkcjonują.

Artykuły

 • Marcin Staniewski, Nurudeen Abu , Determinants of corruption in Nigeria, Evidence from various estimation techniques, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja" 2019, vol. 32, nr. 1, 3052-3076;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Entrepreneurial success and achievement motivation – A preliminary report on a validation study of the questionnaire of entrepreneurial success, "Journal of Business Research" 2019, nr. 101, 433-440;
 • Mario Arturo Ruiz Estrada, Marcin Staniewski, Ibrahim Ndoma, Evaluating corruption under the application of the SOCIO-economic development desgrowth index (Ð-index): the case of Guatemala, "Quality & Quantity" 2018, vol. 52, nr. 3, 1137-1157;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Questionnaire of entrepreneurial success-Report on the initial stage of method construction, "Journal of Business Research" 2018, nr. 88, 437-442;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Manifestations of e-Government Usage in Post-Communist European Countries, "Internet Research" 2017, vol. 27, nr. 2, 199-210;
 • Marcin Staniewski, Konrad Janowski, Katarzyna Awruk, Entrepreneurial personality dispositions and selected indicators of company functioning, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 5, 1939-1943;
 • Marcin Staniewski, Robert Nowacki, Katarzyna Awruk, Entrepreneurship and innovativeness of small and medium-sized construction enterprises, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2016, vol. 12, nr. 3, 861-877;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Katarzyna Awruk, Setting up a business and funding sources, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 6, 2108-2112;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Socio-economic factors determining the way E-Tourism is used in European Union member states, "Internet Research" 2016, vol. 26, nr. 1, 2-21;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Start-up intentions of potential entrepreneurs - The contribution of hope to success, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2016, vol. 29, nr. 1, 233-249;
 • Marcin Staniewski, The contribution of business experience and knowledge to successful entrepreneurship, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 11, 5147-5152;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, The hope for economic success among the youth, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr. 1, 304-316;
 • Marcin Staniewski, Wojciech Słomski, Remigiusz Ryziński, Are ethics in entrepreneurship possible at all?, "Filosofija-Sociologija" 2015, vol. 26, nr. 3, 191-198;
 • Marcin Staniewski, Wojciech Słomski, Katarzyna Awruk, Ethical aspects of entrepreneurship, "Filosofija-Sociologija" 2015, vol. 26, nr. 1, 37-45;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Motivating factors and barriers in the commencement of one’s own business for potential entrepreneurs, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2015, vol. 28, nr. 1, 583-592;
 • Marcin Staniewski, Kiyokazu Nakatomi, Organisational entrepreneurship, management philosophy of local company in Japan, "Handel Wewnętrzny" 2015, nr. 5, 292-301;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Student readiness to start their own business, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2015, vol. 28, nr. 1, 608-619;
 • Tomasz Szopiński, Robert Nowacki, The Influence of Purchase Date and Flight Duration over the Dispersion of Airline Ticket Prices, "Contemporary Economics" 2015, vol. 9, nr. 3, 353-366;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Trends in the Use of Cyclical Payment Channels by Polish Households: Implications for E-Banking, "Transformations in Business & Economics" 2014, vol. 13, nr. 3, 235-249;
 • Viktorija Bobinaite, Aldona Juozapaviciene, Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Comparative Analysis of Features of Polish And Lithuanian Day-Ahead Electricity Market Prices, "Energy Policy" 2013, vol. 63, 181-196;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Influence of Socioeconomic Factors on the Entrepreneurship of Polish Students, "Transformations in Business & Economics" 2013, vol. 12, nr. 3, 152-167;
 • Marcin Staniewski, Analiza stanowisk interesariuszy projektu "Budowa podziemnego magazynu gazu Kosakowo", "Rynek Energii" 2012, nr. 6, 83-91;
 • Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland, "Amfiteatru Economic" 2012, vol. 14, 755-773;
 • Viktorija Bobinaite, Aldona Juozapaviciene, Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis, "Rynek Energii" 2012, nr. 5, 101-111;
 • Piotr Szczepankowski, Marcin Staniewski, Pomiar kapitału intelektualnego w spółkach energetycznych, "Rynek Energii" 2012, nr. 4, 52-60;
 • Marcin Staniewski, Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w Polskich przedsiębiorstwach, "Studia BAS" 2011, nr. 1, 199-214;
 • Marcin Staniewski, Management of Human Resources in the Aspect of Innovativeness, "Contemporary Economics" 2011, vol. 5, nr. 1, 84-91;
 • Marcin Staniewski, Joanna Krochmal, Bariery kształtowania kapitału ludzkiego, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 4, 231-247;
 • Marcin Staniewski, Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr. 6, 41-46;
 • Urszula Dziewulska, Marcin Staniewski, Rola komunikacji w procesie coachingu, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2008, vol. 2, nr. 4, 113-120;
 • Marcin Staniewski, The elements of Human Resources Management supporting knowledge management, "Amfiteatru Economic" 2008, , 283-291;
 • Marcin Staniewski, Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr. 5, 19-33;
 • Marcin Staniewski, Podstawowe elementy zarządzania wiedzą, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 4, 103-116;
 • Marcin Staniewski, Wybrane koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 3, 129-146;
 • Marcin Staniewski, Human Resources Architecture of European Union New Member Country: Case of Poland, "Problems and Perspectives in Management" 2006, vol. 4, nr. 2, 5-13;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Marcin Staniewski, The Organisational and Psychological Predictors of Entrepreneurial Success. Pursuit of Success, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016;
 • Marcin Staniewski, The Role of Personnel Appraisal in the Knowledge Based Organization Does it affect a development of Knowledge Management?, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Marcin Staniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Konrad Janowski, Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Entrepreneurial Dispositions Personality Inventory: Development and Validation (w:) Entrepreneurial Complexity: Methods and Applications, red. Matthias Dehmer, Frank Emmert-Streib, Herbert Jodlbauer, Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2019;
 • Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Systems Approach to Entrepreneurial Success: The Theoretical Discussion on the Significance of Family Factors for Effective Entrepreneurship (w:) Inside the Mind of the Entrepreneur. Cognition, Personality Traits, Intention, and Gender Behavior, red. Domingo Ribeiro Soriano, Ana Tur Porcar, Cham: Springer International Publishing, 2018;
 • Marcin Staniewski, The innovative role of personnel appraisal in the knowledge based enterprises (w:) Innovation as a Source of the Competitiveness. Looking for Management Advantages, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Marcin Staniewski, 5P - public private partnership: polish practices (w:) Ministrare. Prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko. T. 2, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2010;
 • Marcin Staniewski, Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Marcin Staniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie innowacyjności (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Marcin Staniewski, Przedsiębiorczość w dobie kryzysu gospodarczego (w:) Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Marcin Staniewski, The elements of HRM supporting KM (w:) Proceedings - The Second International Conference on Commerce. Academy of Economic Studies Bucharest, Faculty of Commerce, April 7-8, 2008, red. Constantin Bob, Doru Plesa, Gabriela Tigu, Bogdan Onete, Mirela Sirbu, Bukareszt: Academy of Economic Studies Bucharest, 2008;
 • Marcin Staniewski, Zarządzanie wiedzą (w:) Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Marcin Staniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie wiedzą, red. Andrzej Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008;
 • Marcin Staniewski, Архитектура челавечиских ресурсов в епоку пермен (w:) Современная семья и проблемы семейного воспитанииа. Материалы Международной науцно-практической конференции 19-20 марта 2008 года. Т. 1, red. -brak-, Могилев: Могилевский Государственный Университет им. А.А. Кулешова, 2008;
 • Marcin Staniewski, Управление человиечискими ресурсами и управление знанием (w:) Социология: Традиции и современность. Сборник материалов Международной науцно-практицеской конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Э. Дюркгейма. Брест, 18-19 апреля 2008 года, red. Е. В. Скакун, Брест: Брестский Государственный Университет имиени А. С. Пушкина, 2008;
 • Marcin Staniewski, Antoni Ludwiczyński, Modele architektury zasobów ludzkich – warunki zastosowania (w:) Dobra gospodarka, red. -brak-, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006;
 • Marcin Staniewski, Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą (w:) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. Jan Dąbrowski, Grażyna Gierszewska, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005;
 • Marcin Staniewski, Przedsiębiorstwo Xeon. Profil strategiczny: innowator (w:) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. Jan Dąbrowski, Grażyna Gierszewska, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005;
 • Marcin Staniewski, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań (w:) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. Jan Dąbrowski, Grażyna Gierszewska, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity, red. Marcin Staniewski, Magdalena Mądra-Sawicka, : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019;
 • Innovation as a Source of the Competitiveness. Looking for Management Advantages, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Management in the New Economy. Classic and modernity, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2009;
 • Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;