brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-5371-6008
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Analiza finansowa, Controlling, Finanse przedsiębiorstwa, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2000-01-20 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1991-11-18 Doktor habilitowany Akademia Ekonomiczna w Krakowie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2008-01-01 - 2020-07-15
Kierownik: Maria Sierpińska
Wykonawcy: Maria Sierpińska, Piotr Szczepankowski
Istota projektu: W dniu 30 sierpnia 2007 r. rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów War-tościowych w Warszawie nowy rynek o nazwie NewConnect, czyli rynek alternatywnego systemu obrotu. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla niezbyt dużych spółek młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale potrzebujących kapitału na pokrywanie potrzeb finansowych swojego wzrostu i inwestycji. Ze względu na specyfikę ekonomiczną tych przedsiębiorstw oraz cele pozyskiwania kapitału, koniecznym stało się śledzenie efektywności ich rozwoju oraz osiąganych wyników, szczególnie po wejściu na giełdę. Analiza koniunktury spółek rynku NewConnect miała stać się alternatywą dla oceny zmiany ich wartości rynkowej, opisywanej przez odrębnie skonstruowany indeks giełdowy. Koniunkturalny miernik wzrostu i rozwoju ma zwrócić uwagę na fundamentalne wielkości ekonomiczne kształtujące efektywność działania spółek rynku NewConnect, a poprzez porównanie ich poziomu z wielkością indeksu giełdowego pozwoli na wyodrębnienie głównych sił napędowych ich wartości rynkowej. Zadaniem opracowanego i wdrożonego wskaźnika syntetycznego jest możliwość pomiaru tempa rozwoju spółek notowanych na rynku NewConnect, a zmiana jego wielkości jest pozytywnie skorelowana ze zmianami wewnętrznej wartości spółek, powstającej jako skutek zmiany ich fundamentalnych wyników działalności gospodarczej.
Efektem opracowania, a potem wdrożenia do praktyki analiz giełdowych wskaźnika koniunktury (wzrostu i rozwoju) spółek notowanych na rynku NewConnect, o akronimie NCGI jest:
• stały i poprawny ekonomicznie pomiar rozwoju spółek notowanych na tym rynku giełdowym,
• ukazywanie stopnia korelacji zmiany wskaźnika koniunktury spółek ze zmianami ich wartości na rynku NewConnect, co pełni funkcje doradcze dla wielu grup inwestorów giełdowych,
• ułatwienie pomiaru wzrostu wartości spółek ze względu na etap ich rozwoju,
• odzwierciedlenie dynamiki rozwoju spółek opartej na „fundamentach” – wielkościach pokazujących bazę materialną oraz potencjał rozwojowy przedsiębiorstw i wyniki wykorzy-stania tego potencjału na ich aktualnym oraz nowym rynku produktów i usług, co pełni funkcje informacyjne dla zarządów i właścicieli poszczególnych spółek.
Obliczenia wskaźnika NCGI dokonywane są dwa razy do roku, po zakończeniu każdego półrocza, w miarę napływu informacji finansowych ze spółek notowanych na rynku NewConnect. W tym celu wykorzystywany jest specjalnie skonstruowany arkusz kalkulacyjny, który został wraz z instrukcją obliczeń wskaźnika przesłany zleceniodawcy, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Po obliczeniu miernika sporządzany jest rozszerzony i skrócony raport o wielkości miernika koniunktury oraz czynnikach wpływających na jego bieżący poziom. Raporty takie liczą ok. 20 stron. Dotychczas przygotowano trzy raporty – za okres II poł. 2007 r., I poł. 2008 r. i II poł. 2008 r. W sierpniu 2009 r. zostanie napisany raport IV za okres I poł. 2009 r. Każdy raport skrócony jest pu-blikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na stronach rynku NewConnect (www.newconnect.pl) i jest dostępny każdemu zainteresowanemu funkcjonowaniem tego rynku oraz efektywnością jego spółek. Raport publikowany jest także w języku angielskim na potrzeby inwestorów zagranicznych. Pełni zatem funkcję doradczą, informacyjną, a także społeczną, ponieważ zwiększa stopień zainteresowania rynkiem finansowym w Polsce. Często cytowany bywa w licznych artykułach naukowych na temat rynku NewConnect.

Artykuły

 • Beata Kulisa, Maria Sierpińska, Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego, "Studia i Prace WNEiZ " 2017, vol. 142, nr. 50 T. 3, 131-131;
 • Maria Sierpińska, Rezerwy jako źródło finansowania aktywów spółek górniczych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr. 307, 103-114;
 • Beata Kulisa, Maria Sierpińska, Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr. 4, cz. 1, 759-768;
 • Maria Sierpińska, Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz, Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2015, nr. 1, 41-54;
 • Maria Sierpińska, Małgorzata Gajda-Kantorowska, Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2015, nr. 116, 433-441;
 • Maria Sierpińska, Elżbieta Królikowska, Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr. 74, t. 2, 393-402;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr. 66, 757-766;
 • Maria Sierpińska, Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów europejskich, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr. 198, cz. 2, 131-140;
 • Maria Sierpińska, Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr. 326, 222-232;
 • Maria Sierpińska, Patrycja Bąk, Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, "Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi)" 2013, vol. 29, nr. 1, 141-155;
 • Maria Sierpińska, Piotr Rzeszowski, Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2012, nr. 50, 197-208;
 • Maria Sierpińska, Patrycja Bąk, Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown, "Archives of Mining Sciences" 2012, vol. 57, nr. 4, 1089-1100;
 • Maria Sierpińska, Piotr Rzeszowski, Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010, "Contemporary Economics" 2012, vol. 6, nr. 3, 66-75;
 • Maria Sierpińska, Piotr Rzeszowski, Wartość dodana jako miara wartości kreowanej dla interesariuszy w górnictwie, "Przegląd Górniczy" 2012, nr. 9, 149-152;
 • Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego, "Rynek Energii" 2012, nr. 1, 114-122;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw, "Wiadomości Górnicze" 2010, nr. 1, 35-40;
 • Maria Sierpińska, Agnieszka Woś, Koszty wdrożenia programów lojalnościowych na rynku aptecznym, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 3, 187-202;
 • Maria Sierpińska, Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 4, 187-202;
 • Maria Sierpińska, Agata Sierpińska, Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr. 48, 717-726;
 • Piotr Szczepankowski, Maria Sierpińska, Badanie koniunktury spółek rynku New Connect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Operations Research and Decisions (Badania Operacyjne i Decyzje)" 2008, nr. 3, 89-105;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Bonus systems in mining industry. Current situation and future developments, "Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi)" 2008, vol. 24, nr. 4/2, 237-251;
 • Maria Sierpińska, Piotr Litwa, Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr. 9, 225-237;
 • Maria Sierpińska, Paweł Młodkowski, Similarity in economy-wide reaction for monetary impulses as another OCA criterion. Monetary policy and trade credit, "Banks and Bank Systems" 2008, vol. 3, nr. 2, 5-13;
 • Maria Sierpińska, Robert Bąk, Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 1, 53-70;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 10. Koszty kapitałów i sposoby ich zmniejszania w przedsiębiorstwie, "Wiadomości Górnicze" 2006, nr. 4, 234-245;
 • Maria Sierpińska, Piotr Litwa, Raportowania controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2006, nr. 49/435, 789-800;
 • Maria Sierpińska, Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2005, nr. 43/406, 665-674;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Koncepcja zrównoważonego rozwoju a budowanie wartości przedsiębiorstwa, "Górnictwo i Geoinżynieria" 2005, vol. 29, nr. 4, 93-104;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 6, Pomnażanie wartości kapitału jako długookresowy cel działalności spółki, "Wiadomości Górnicze" 2005, nr. 6, 312-319;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 7, Pomiar wartości dla akcjonariuszy jako element systemu zarządzania przez wartość, "Wiadomości Górnicze" 2005, nr. 9, 450-456;
 • Maria Sierpińska, Problemy oceny wydajności pracy w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr. 3, 33-37;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019;
 • Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska, Finanse i rachunkowość, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013;
 • Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Maria Sierpińska, Wewnątrzkorporacyjne źródła finansowania rozwoju spółek (w:) Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja - Rozwój - Zarządzanie, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017;
 • Maria Sierpińska, Beata Kulisa, Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016;
 • Maria Sierpińska, Beata Kulisa, The level of minimum wages in Poland as compared to other countries (w:) Expectations and challenges of modern economy and enterprises, Problems - Concepts - Activities, red. Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija, Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016;
 • Maria Sierpińska, Ryzyko kredytu kupieckiego w Polsce na tle innych krajów europejskich (w:) Dla przyszłości, red. Irena K. Hejduk, Andrzej Herman, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2014;
 • Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Credit problems of companies in Poland during Poland’s economic slow down period (w:) Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, red. Tomasz Rojek, Jarosław Kaczmarek, Kraków: Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, 2012;
 • Maria Sierpińska, Piotr Rzeszowski, Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego (w:) Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-Strategie-Analiza, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012;
 • Maria Sierpińska, Aleksandra Woś, Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach (w:) Restrukturyzacja, teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, red. Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011;
 • Artur Bielaszka, Maria Sierpińska, Droga na NewConnect - od spółki prywatnej do publicznej (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Maria Sierpińska, Methods of customers credit risk assessment (w:) Enterprise in the face of challenges of the 21st century economy, red. Ryszard Borowiecki, Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Project finance w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych w świetle aktualnych tendencji rynkowych (w:) Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010, red. Jerzy Kicki, Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010;
 • Agata Sierpińska, Maria Sierpińska, Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego (w:) Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom 2 Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, red. Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Future developments of remuneration systems in the coal mining industry (w:) Global and regional challenges for the 21st century economies, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków: Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, 2009;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Łukasz Siodlak, Managing Net Working Capital at a Mining Company Operating As a Multi-Facility Enterprise (w:) Deep mining challenges: International Mining Forum 2009, red. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saluga, Kraków: Taylor and Francis, 2009;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Sposoby redukcji kosztów w warunkach kryzysu gospodarczego (w:) Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury, red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca, Warszawa: CeDeWu, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Maria Sierpińska, Badanie koniunktury spółek rynku NewConnect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli (w:) Efektywność źródłem bogactwa narodów. Streszczenia referatów i komunikaty. Piechowice 21-23 stycznia 2008, red. Tadeusz Dudycz, Łucja Tomaszewicz, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008;
 • Maria Sierpińska, Junior mines w procesach fuzji i przejęć na światowym rynku górniczym (w:) Strategie wzrostu wartości, red. -brak-, Katowice: -, 2008;
 • Maria Sierpińska, Cele strategiczne spółki węglowej (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Fuzje i przejęcia jako sposób wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Istota i geneza wartości (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Kaskadowanie strategicznej karty wyników na poziom kopalni i oddziałów (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Konstrukcja strategicznej karty wyników (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Koszty kapitałów i sposoby ich zmniejszania (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Kryteria i mierniki oceny wewnętrznych jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie (w:) Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. Jan Duraj, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007;
 • Maria Sierpińska, Kształtowanie się EVA w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w latach 2003-2006 (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Kształtowanie się EVA w Kompanii Węglowej SA w latach 2003-2006 (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Agata Sierpińska, Maria Sierpińska, NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Maria Sierpińska, Piotr Litwa, Pomiar efektywności poszczególnych obszarów w strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w:) Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. Edward Urbańczyk, Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2007;
 • Maria Sierpińska, Pomiar wartości dla akcjonariuszy jako element systemu zarządzania przez wartość (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Porównanie zaprezentowanych narzędzi (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Proces konsolidacji w polskim górnictwie węgla kamiennego (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Project finance i sekurytyzacja jako sposoby finansowania zintegrowanego w górnictwie (w:) Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce, red. Włodzimierz Sitko, Lublin: Lubelskie Centrum Marketingu, 2007;
 • Maria Sierpińska, Projektowanie strategii przedsiębiorstwa (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Propozycja systemu motywacyjnego dla spółki węglowej , kopalni i poszczególnych jej oddziałów (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Raportowanie realizacji zadań w controllingu (w:) System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Raportowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju w górnictwie (w:) Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej, red. Marianna Księżyk, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej (w:) Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, red. Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Maria Sierpińska, Paweł Młodkowski, Similarity in economy-wide reaction for monetary impulses as another OCA criterion: Monetary policy and trade credit (w:) Future of the European Monetary Integration. Proceedings of the 11th International Conference on Finance and Banking, red. -brak-, Katowice: -, 2007;
 • Maria Sierpińska, Skandia Navigator (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Spółki junior mines na giełdach AIM w Londynie i TSX-V w Toronto (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Strategiczna karta wyników dla badanej spółki węglowej (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Strategiczna karta wyników jako narzędzie implementacji strategii. Przesłanki powstania (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Struktura rynku górniczego na świecie jako efekt fali fuzji i przejęć (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Systemy premiowania w controllingu operacyjnym (w:) Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007;
 • Maria Sierpińska, Tableau de Bord jako metoda alternatywna wobec strategicznej karty wyników (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Value ReportingTM dla przemysłu wydobywczego (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Wyniki światowych indeksów górniczych potwierdzające przyrost wartości przedsiębiorstw (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Maria Sierpińska, Zysk operacyjny jako podstawowa kategoria w pomiarze budowania wartości przedsiębiorstw (w:) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górniczej (w:) Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Finansowanie projektów górniczych na zasadach project finance (w:) Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13-15 września 2006, red. Kazimierz Czopek, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2006;
 • Maria Sierpińska, Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa (w:) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Fuzje i przejęcia w branży górniczej jako sposób wzrostu wartości przedsiębiorstw: tendencje światowe (w:) Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, Szczyrk, 20-24 lutego 2006, red. Jerzy Kicki, Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006;
 • Robert Bąk, Maria Sierpińska, Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha (w:) Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie (w:) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Ryzyko projektów górniczych finansowanych na zasadach project finance (w:) Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, red. Jan Pyka, Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2006;
 • Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska, Użyteczność tradycyjnych raportów finansowych w ocenie wartości przedsiębiorstwa: raportowanie wartości (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka, red. Włodzimierz Sitko, Lublin: -, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Contemporary Trends in Management and Finance. Theory and Practice, red. Maria Sierpińska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom 1 Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, red. Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, red. Maria Sierpińska, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007;
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006;