prof. dr hab. Marian Kallas

ORCID: 0000-0002-8355-5356
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Historia polskiego konstytucjonalizmu, Seminarium dyplomowe

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1992-04-17 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1975-06-24 Doktor habilitowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Marian Kallas, Pozycja ustrojowa marszałka Sejmu w projektach konstytucyjnych z lat 1980 - 1991, "Miscellanea Historico-Iuridica" 2015, vol. 14, nr. 1, 219-231;
 • Marian Kallas, Z prac konstytucyjnych w latach 1988-1989. Projekt ustawy zasadniczej przygotowywanej przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2012, nr. 27, 151-169;
 • Marian Kallas, Wstępy w projektach Konstytucji z lat 1919-1921, "Prawo Kanoniczne" 2009, nr. 3-4, 391-404;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Marian Kallas, Samorząd terytorialny w partyjnych projektach konstytucji z lat 2004-2013 (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Marian Kallas, Większość parlamentarna jako opozycja antysystemowa w Polsce po roku 2015 (w:) Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny, red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018;
 • Marian Kallas, Zasada bezpośredniego stosowanie Konstytucji w projektach polskich ustaw zasadniczych z lat 1989 - 1991. (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Marian Kallas, Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Rzeczypospolitej w projektach ustaw zasadniczych z lat 1989-1991 (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Marian Kallas, Kontrasygnata w Polskich projektach konstytucyjnych z lat 1989-1991 (w:) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 2 Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, red. Marian Grzybowski, Bogumił Naleziński, Kraków: Akademia Frycza Modrzewskiego, 2014;
 • Marian Kallas, Uwarunkowania polityczno-prawne małej konstytucji z 19 lutego 1947 r. (w:) Małe konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992, red. Robert Jastrzębski, Marek Zubik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014;
 • Marian Kallas, Tryb zmiany ustawy zasadniczej w projektach konstytucyjnych z lat 1917-1920 oraz 1989-1991 (w:) Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. T. 5. Prawo, red. Zbigniew Władyka, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2013;
 • Marian Kallas, Ewolucja ustroju centralnej administracji państwowej w latach 1989-1997 (w:) Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012;
 • Marian Kallas, Prawo o stowarzyszeniach przy Okrągłym Stole w 1989 r. (w:) Regnare, gubernare, administrare: prawo i władza na przestrzeni wieków, red. Stanisław Grodziski, Andrzej Dziadzio, Kraków: Akademia Frycza Modrzewskiego, 2012;
 • Marian Kallas, Przysięga Prezydenta w projektach konstytucyjnych z lat 1989-1991 (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012;
 • Marian Kallas, Historia samorządu terytorialnego (w:) Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010;
 • Marian Kallas, Pozycja głowy państwa w projektach konstytucyjnych z lat 1917-1921 (w:) Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. Tom 1, red. Stanisław Grodziski, Dorota Malec, Anna Karabowicz, Marta Stusa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010;
 • Marian Kallas, Projekt reformy duchowieństwa w Księstwie Warszawskim (Dzieło Deputacji Religijnej z roku 1811) (w:) Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010;
 • Marian Kallas, Wiadomość historyczna, administracyjna i kasowa o poczcie w Polsce (w:) O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1, red. Marian Mikołajczyk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010;
 • Marian Kallas, Sądy i prawo w projektach konstytucji z czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) (w:) Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Adam Lityński, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009;
 • Marian Kallas, Seminarium Konstytucyjne (wstępne prace nad społecznym projektem ustawy zasadniczej w latach 1988-1989) (w:) Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka, red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Tadeusz J. Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009;
 • Marian Kallas, Stan chłopski w projektach konstytucji z czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) (w:) Silva Rerum Antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi, red. Robert W. Szwed, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2009;
 • Marian Kallas, Zagadnienia wyznaniowe w projektach polskich konstytucji z lat 1917-1921 (w:) Świat, Europa, mała ojczyzna. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. Marian Małecki, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2009;
 • Marian Kallas, Państwo polskie (w:) Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008;
 • Marian Kallas, Wolność wyznaniowa w projektach konstytucyjnych z lat 1907-1815 (w:) W kręgu historii i współczesności polskiego prawa: Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. Wojciech Witkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008;