Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w maju 2011 r. zakończyła realizację projektu pt. "Menadżer projektów badawczych" w ramach Działania 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym", Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WSFiZ kuźnią menadżerów projektów badawczych!

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZEK NAUKOWYCH

Projekt był skierowany do 50 pracowników i pracowniczek naukowych jednostek naukowo-badawczych z całej Polski. Uczestnicy i Uczestniczki projektu dowiedzieli się, jak pozyskiwać skutecznie środki na finansowanie projektów naukowo-badawczych w ramach funduszy strukturalnych UE, 7 Programu Ramowego UE oraz programów rządowych, takich jak PatentPlus czy Kreator Innowacyjności. Dodatkowo zdobyli nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania projektami naukowo-badawczymi zgodnie z metodyką "PRINCE2" oraz otrzymali międzynarodowy, uznawany na całym świecie certyfikat Prince2Foundation.

Projekt stwarzał wspaniałą okazję do nawiązania współpracy Uczelni z innymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, a także przyczynił się do transferu wiedzy z Uczelni do biznesu.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.naukaibiznes.vizja.pl