prof. dr hab. Mieczysław Plopa

ORCID: 0000-0002-5278-149X
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Etyka zawodu psychologa, Psychologia rodziny i bliskich związków, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2005-10-10 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
1998-05-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Granty

Data projektu: 2007-10-01 - 2008-10-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Autor projektu ma nadzieję, że w jakimś stopniu spełni ono możliwość badawczego pogłębiania naszej wiedzy na temat relacji przywiązaniowych - poprzez możliwość projektowania interesujących badań, inspirujących do refleksji nad najważniejszym (bo dotykającym podstaw więzi międzyosobowych) obszarem ludzkiego funkcjonowania.
Badania będą prowadzone wieloetapowo. W pierwszej kolejności w oparciu o teorię przy-wiązania opracowana zostanie lista itemów, tworzących eksperymentalną wersję kwestionariusza. Po przebadaniu około 600 osób zostanie dokonana analiza konfirmacyjna celem sprawdzenia zasadności przyjętych założeń i opracowania trzech odrębnych skal mierzących poszczególne style przywiązaniowe. Po opracowaniu wskaźników rzetelności zostaną wykorzystane badania głów¬nie prowadzone na seminariach magisterskich do¬tyczące trafności kryterialnej. Następnie zostanie przebadanych ponad 2000 osób celem opracowania norm stenowych.
Data projektu: 2007-12-01 - 2008-12-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Badania będą prowadzone wieloetapowo. Kwestionariusz w zasadzie został opracowany wcześniej, niemniej wymaga on dalszych dopracowań. Stąd też planuje się rzetelne opracowanie własności psychometrycznych kwestionariusza a przede wszystkim trafności kryterialnej decydującej o jego wartości w badaniach naukowych i diagnostycznych. Zastosowano go w badaniach głównie w pracach magisterskich. Planuje się następnie opracowanie norm ogólnopolskich na grupie ponad 5000 osób (osobno dla wersji „moja matka” i „mój ojciec”). Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki zaangażowaniu w badania kilkudziesięciu studentów.
Data projektu: 2007-12-01 - 2008-12-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Celem proponowanych badań (dotyczących ponad dwóch tysięcy osób) jest ukazanie wybranych aspektów dotyczących rodziny i małżeństwa z punku widzenia każdego z małżonków rozwodzących się oraz porównanie tych perspektyw z wizją swojego małżeństwa partnerów tworzących związki trwałe. Istotnymi moderatorami tych „wizji” będą następujące zmienne: Czas trwania związku; Płeć osoby badanej („jej” i „jego” perspektywa); Inicjator procesu rozwodowego. Zatem planowane analizy mają na celu wykrycie bądź lepsze poznanie czynników ułatwiających bądź utrudniających dezintegrację związków małżeńskich. Można je ująć w następujące wiązki: zmienne demograficzno-społeczne; rodzina pochodzenia; motywy zawiera¬ni a związku; ocena jakości związku (od momentu zawarcia do chwili badania); określenie warunków satysfakcji z życia małżeńskiego; poczucie winy za rozkład związku; poziom motywacji na rzecz ratowania związku. Rozwód wiąże się z podziałem rodziny, zranieniem dzieci, separacją pary małżonków, nieudanym małżeństwem, zapomnieniem o zobowiązaniach, poczuciem urazy, wrogością, ekonomicznym zubożeniem. W czasie rozwodu następuje dramatyczne przekształcenie bliskich, wcześniej harmonijnych relacji w głęboko gorzkie i antagonistyczne Rozwodom towarzyszą toczące się spory o własność, o prawa do opieki nad dziećmi. W przybliżeniu około 1/3 rozwodzących się par kontynuuje ostre spory przez wiele lat po rozwodzie. Obecnie obserwuje się zdecydowany wzrost liczby rozwodów ( w USA około 50% małżeństw ulega rozwiązaniu, w Belgii - 60%, Austrii, na Węgrzech - 50%, w Polsce około 20%). Rozwód jako strategia rozwiązywania narastających konfliktów rodzinnych i małżeńskich jest zjawiskiem negatywnym z uwagi na długotrwałe skutki społeczne i psychologiczne (nie tylko par rozwodzących się ale głównie posiadanych przez nich dzieci). Badania psychologiczne koncentrujące się na konfliktach małżeńskich doprowadzających do procesu rozwodowego wyraźnie wskazują, że faktyczne przyczyny tkwią w „czynniku dopasowania się”, na który składa się wiele zmiennych nierozpoznanych jeszcze w wystarczającym stopniu (w aspekcie chociażby profilaktyki przed rozwodowej). Realizacja proponowanego projektu badawczego może przyczynić się do lepszego rozumienia różnych predykatorów ostrego, długotrwałego kryzysu małżeńskiego, prowadzącego w konsekwencji do rozwodu. Badania w tak szerokim zakresie nie były dotychczas w Polsce prowadzone. Wiedza z psychologii małżeństwa jak i wieloletnia praktyka jako biegłego sądowego autora tego projektu doprowadzają do przekonania, że wiele dramatów rodzinnych i małżeńskich można uniknąć poprzez prowadzenie stosownej edukacji psychologicznej w odniesieniu do osób „wchodzących w dorosłość”. Stąd też realizacja proponowanego projektu badawczego ma wyraźne znaczenie aplikacyjne.
Narzędziem badawczym jest tzw. karta informacyjna opracowana przez autora projektu. Jest ona od kilkunastu lat wykorzystywana przez biegłych sądowych w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych na Pomorzu. Węższa jej wersja będzie wykorzystana w badaniach małżonków z małżeństw trwałych. Planuje się przebadanie około 1200 osób (losowo wybranych małżeństw z woj. Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Równocześnie zostanie dokonana analiza akt sądowych (zawierających wspomniane narzędzie badawcze) - przewiduje się zebranie stosownych danych dotyczących około 1200 osób (badanych w czasie procesu rozwodowego w latach 2000-2007.
Data projektu: 2008-01-01 - 2009-01-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Badania będą prowadzone wieloetapowo. Kwestionariusz w zasadzie został opracowany wcześniej dla celów eksperymentalnych, niemniej wymaga on dalszych, szczegółowych dopracowań. Stąd też planuje się rzetelne opracowanie własności psychometrycznych kwestionariusza a przede wszystkim trafności kryterialnej decydującej o jego wartości w badaniach naukowych i diagnostycznych. Zastosowano go w badaniach głównie w pracach magisterskich. Planuje się następnie opracowanie norm ogólnopolskich ogólnych i szczegółowych na grupie ponad 2000 osób (osobno dla kobiet i mężczyzn). Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki zaangażowaniu w ba¬dania kilkudziesięciu studentów.
Data projektu: 2008-04-01 - 2009-04-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Badania będą prowadzone wieloetapowo. Kwestionariusz w zasadzie został opracowany wcześniej dla celów eksperymentalnych, niemniej wymaga on dalszych, szczegółowych dopracowań. Stąd też planuje się rzetelne opracowanie własności psychometrycznych kwestionariusza a przede wszystkim rzetelności i trafności kryterialnej decydującej o jego wartości w badaniach naukowych i diagnostycznych. Zastosowano go w badaniach głównie w pracach magisterskich. Planuje się następnie opracowanie norm ogólnopolskich uwzględniających płeć rodzica, jego wykształcenie, liczbę dzieci w rodzinie (około 20 tablic normalizacyjnych) na grupie ponad pięciu tysięcy osób. Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki zaangażowaniu w badania kilkudziesięciu studentów.
Data projektu: 2008-11-01 - 2009-12-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Celem naukowym projektu jest opracowanie polskiego narzędzia służącego do badania poziomu i jakości doświadczanego stresu. W Polsce nie ma w pełni wystandaryzowanego narzędzia, a zapotrzebowanie na nie istnieje. Autor projektu od kilkunastu lat prowadzi badania nad stresem i jego uwarunkowaniami za pomocą metody Levenstein (za zgodą Autorki), która wstępnie została zaadoptowana do warunków polskich. Dotychczasowe badania, publikowane w wielu artykułach wskazują na konieczność rewizji tego narzędzia badawczego, w szczególności dokonanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej, zwiększenie liczby itemów, opracowanie polskich norm. W istocie rzeczy będzie to nowe narzędzie badawcze. Zasadniczą przesłanką opracowania nowego narzędzia badawczego jest potrzeba „rynku”. Badania nad stresem są intensywnie prowadzone przez przedstawicieli nauk społecznych i medycznych. Problematyka stresu budzi powszechne zainteresowanie nie tylko ludzi nauki, ponieważ wiele osób w różnym wieku boryka się z tym problemem. Zatem badanie doznań stresowych z perspektywy psychologii (stres kulturowy, intrapsychiczny, rodzinny, organizacyjny, itp.) jest bardzo popularne w aspekcie szeroko rozumianej psychologii zdrowia.
Kwestionariusz Percepcji Stresu w polskim opracowaniu M. Plopy zostanie poddany weryfikacji poprzez stosowne procedury statystyczne. Podstawą będzie przebadanie początkowo kilkuset osób w celu dokonania konfirmacyjnej analizy czynnikowej wymiarów opracowanych w oparciu o teorię. Następnie będą przeprowadzone badania nad trafnością i rzetelnością narzędzia. W końcowej fazie przebadanych zostanie około 5000 osób w różnym wieku w celach normalizacyjnych.
Data projektu: 2009-01-01 - 2009-11-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Autor projektu opracował pierwszą wersję Skali, która cieszy się powodzeniem wśród badaczy w Polsce. Obecny projekt zakłada konstrukcję wersji skróconej (maksymalnie 50 itemów), co gwarantuje większa rzetelność w wypełnianiu kwestionariusza przez młodzież, szczególnie tą będącą w pierwszej fazie adolescencji oraz pełne psychometryczne jej opracowanie wraz z normami ogólnopolskimi.
Data projektu: 2009-03-01 - 2010-03-01
Kierownik: Mieczysław Plopa
Wykonawcy: Mieczysław Plopa
Osiągnięcie powodzenia w życiu małżeńskim zależy od szeregu czynników. Wydaje się, że takie wymiary jak: intymność, możliwość samorealizacji w małżeństwie, osiąganie określonego poziomu podobieństwa w przyjmowaniu różnych strategii zarządzania systemem rodzinnym, a także poziom odczuwanego rozczarowania ze związku w istotnym stopniu opisują istotę tego, od czego zależy harmonijny rozwój związku. Widoczna więc jest wyraźna potrzeba konstrukcji prostego narzędzia badawczego umożliwiającego diagnozę satysfakcji ze związku obojga partnerów. Jest to podstawowy cel projektu.
Pierwsza wersja Kwestionariusza Dobranego Małżeństwa opracowana przez J, Rostowskiego (1987) po wieloletnich (prawie 20 letnich) zastosowaniach doczekała się stosownej rewizji po przeprowadzeniu analizy otrzymywanych badań odniesionych do teorii. Postanowiono, że celowe jest poddanie skali analizie czynnikowej celem dobrania takich wymiarów, które będą w sposób w miarę szeroki i jednocześnie wyczerpujący opisywały różną jakość relacji w związku małżeńskim. Przeprowadzono badania na ponad 1000 par małżeńskich, dokonano wstępnej analizy czynnikowej 50 itemów zawartych w pierwszej wersji kwestionariusza, co doprowadziło do utworzenia czterech zasadniczych wymiarów z możliwością uzyskania wyniku ogólnego.
Opracowanie uzupełnionej o dodatkowe badania (trafności kryterialnej i czynnika dzietności) wersji Kwestionariusza Dobranego Małżeństwa jest bardzo potrzebne w polskiej praktyce psychologicznej. Faktycznie, oprócz pierwszej wersji, która jest zbyt długa i nie zawiera norm nie ma podobnego narzędzia w Polsce. Skala może mieć zastosowanie w badaniach teoretycznych jak i szerokiej praktyce pedagogiczno-psychologicznej, terapeutycznej, sądowej. Umożliwi ona badanie poziomu satysfakcji z małżeństwa każdego ze współmałżonków w za¬kresie wyżej opisanych wymiarów.

Artykuły

 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Bullying at Work and Mental Health: The Moderating Role of Demographic and Occupational Variables, "Advances in Cognitive Psychology" 2020, vol. 16, nr. 1, 13-23;
 • Mieczysław Plopa, Partners' Sexual Satisfaction in Partnership and Marriage. A Study Method, "JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY" 2020, vol. 46, nr. 1, 78-98;
 • Mieczysław Plopa, Mieczysław Makarowski, Wojciech Plopa, Stress dynamics in long-term isolation at sea. A demographic variables model, "International Maritime Health" 2020, vol. 71, nr. 2, 140-146;
 • Mieczysław Plopa, O wrodzonej potrzebie doświadczania podmiotowości i miłości: perspektywa teorii przywiązania, "Studia Elbląskie" 2019, , 485-501;
 • Mieczysław Plopa, Katarzyna Lorecka, Style przywiązaniowe a jakość relacji w bliskich związkach, "Przegląd Psychologiczny" 2019, vol. 62, nr. 4, 551-565;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2019, vol. 25, nr. 2, 170-183;
 • Mieczysław Plopa, Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Daszke, Anna Daszke, Sense of stress in nurses and features of the dark side of personality, "Polish Journal of Social Science" 2018, vol. 13, nr. 1, 43-58;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Bullying at Work, Personality and Subjective Well-Being, "Journal of Occupational Health Psychology" 2017, vol. 22, nr. 1, 19-27;
 • Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Sylwester Zagórski, Divorces in modern world: The research perspective, "Polish Journal of Social Science" 2017, vol. 12, nr. 1, 103-118;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz, Dynamika związku małżeńskiego jako predyktor sytuacji rozwodowej, "Czasopismo Psychologiczne" 2017, vol. 23, nr. 1, 71-87;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, "Polskie Forum Psychologiczne" 2017, vol. 22, nr. 2, 519-543;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Psychosocial Predictors of Divorce - the Research Proposition, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 115-125;
 • Ryszard Makarowski, Piotr Makarowski, Tomasz Smolicz, Mieczysław Plopa, Risk profiling of airline pilots: Experience, temperamental traits and aggression, "Journal of Air Transport Management" 2016, vol. 57, 298-305;
 • Bogdan Pietrulewicz, Andrzej Bańka, Mieczysław Plopa, Short 92-item Version of MMPI-2 (Mini Clinique): its Value and Diagnostic Usefulness, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 69-82;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2016, , 1-14;
 • Mieczysław Plopa, Psychological Studies of Stress Experienced by Seamen During a Long-Distance Sea Voyage, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 247-259;
 • Wojciech Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Cohabitation or marriage? Psychosocial perspective, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 93-103;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, The problem of bullying at work in career counselling, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 137-147;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Marcin Marszałł, Questionnaire of aggresiveness in sport and business, "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 7-36;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, The Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire (S & IRQ), "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 37-59;
 • Bogdan Pietrulewicz, David Klein, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Romantic Involvement and Psychosocial Adjustment During Adolescence, "Polish Journal of Social Science" 2011, vol. 6, nr. 1, 7-48;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Psychological Consequences of Mobbing at Work, "Polish Journal of Social Science" 2010, vol. 5, nr. 1, 93-107;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku, "Polskie Forum Psychologiczne" 2010, vol. 15, nr. 1, 35-48;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, 6 Months Hard Situation Questionnaire, "Polish Journal of Social Science" 2008, vol. 3, nr. 1, 137-158;
 • Mieczysław Plopa, Anxiety dynamics in sea isolation: Family determinants, "Polish Journal of Social Science" 2007, vol. 2, nr. 1, 99-119;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Sylwiusz Retowski, Skala Wrażliwosci Empatycznej, "Przegląd Psychologiczny" 2007, vol. 50, nr. 1, 9-24;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Communication in marriage Questionnaire-conclusions from marital studies, "Polskie Forum Psychologiczne" 2006, vol. 11, nr. 2, 213-226;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji w małżeństwie, "Psychologia Rozwojowa" 2006, vol. 11, nr. 4, 115-126;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Ryszard Makarowski, Kwestionariusz Poczucia Stresu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Piotr Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, The problems of cohabitation and marriage, Muenster: -, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych [KSP]. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006;
 • Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Mieczysław Plopa, Stres w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwarunkowania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Mieczysław Plopa, Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań (w:) Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter, Warszawa: Difin, 2019;
 • Mieczysław Plopa, Rozwody we współczesnym świecie – perspektywa badań (w:) Społeczeństwo, kultura, wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, red. Jan Papież, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Małgorzata Kwiatkowska, Kohabitacja i rozwód w ocenie młodych dorosłych (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Dorota Klawanek, Ryszard Makarowski, Skłonność do ryzyka a satysfakcja z małżeństwa (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Konrad Pokraśniewicz, Teresa Zajdlic-Plopa, Z badań nad intymnością i równością w związkach małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania (w:) Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014;
 • Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Mieczysław Plopa, Człowiek w długotrwałej izolacji zadaniowej: determinanty podmiotowe i społeczne (w:) Człowiek w pracy i w organizacji, red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej (w:) Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodziny, red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, Weryfikacja teorii dążenia - unikania Millera podczas wyprawy na Kilimandżaro (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo w percepcji młodych Polaków (w:) Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska, Gdańsk: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii (w:) Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo a kohabitacja (w:) Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny, red. Marek Grabiec, Bydgoszcz: Wydawnictwo "Scrypt", 2008;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Mobbing w miejscu pracy: zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Wzajemne interakcje małżonków a wyzwania rodzicielstwa (w:) Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 1, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003;