Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 był częścią programu "Uczenie się przez całe życie", programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013 mającego na celu przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Obecnie realizowany jest program Erasmus+, który zastąpił  LLP Ersmus. Obowiązuje on do roku 2020.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii;
  • Konfederacja Szwajcarska (współpraca zawieszona)

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus +
w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ realizuje mobilności Studentów w celu odbycia praktyk/staży, mobilności Studentów w celu realizacji części studiów w uczelniach zagranicznych oraz mobilności kadry akademickiej w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Uczestnicy mobilności otrzymują stypendium ze środków Programu Erasmus+.


Więcej informacji:

http://erasmusplus.org.pl/
http://www.odyseusz.msz.gov.pl/
http://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl