W dniu 30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionej przez publiczne jak i niepubliczne jednostki naukowe funkcjonujące w Polsce. Jednostki oceniane były w grupach wspólnych oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek naukowych MNiSW (KEJN) przez poszczególne Zespoły Ewaluacyjne powołane przez Przewodniczącego KEJN. W ramach przeprowadzonej ewaluacji, Zespoły przyznały jednostkom oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech poniższych kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Aż dwie spośród jednostek naukowych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej otrzymały kategorię A, zaś dwie pozostałe jednostki otrzymały kategorię B.

Wydział Psychologii

Wydział Psychologii AEH otrzymał kategorię A. W klasyfikacji ogólnej Wydział zajął trzecie miejsce wśród wszystkich ocenianych jednostek niepublicznych oraz trzecie miejsce wśród jednostek (publicznych i niepublicznych) o najwyżej ocenionych osiągnięciach naukowych i twórczych.

Wydział Zarządzania i Finansów

Wydział Zarządzania i Finansów AEH otrzymał kategorię A, zajmując 27 miejsce spośród 93 wszystkich jednostek tej grupy (nauki ekonomiczne). Jedynie dwie spośród niepublicznych jednostek uzyskały wyższe notowania aniżeli WZiF. Na wyróżnienie zasługuje ocena osiągnięć naukowych i twórczych Wydziału. Kryterium to zostało ocenione bardzo wysoko – jedynie siedem jednostek publicznych w skali kraju uzyskało wynik nieznacznie wyższy, zaś w grupie jednostek publicznych WZiF uzyskał wynik najwyższy.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji AEH otrzymał kategorię B, plasując się tuż za jednostkami z kategorią A. Jest to bardzo wysoka ocena, zważywszy na to, że Wydział jest stosunkowo niewielki i młody stażem. Warto również dodać, że wg kryterium „osiągnięcia naukowe i twórcze” Wydział otrzymał najwyższy współczynnik spośród wszystkich ocenianych jednostek w grupie nauk prawnych, uwzględniając również wydziały uczelni publicznych (współczynnik 34,15). Ponadto z satysfakcją można odnotować, że Wydział w tej ocenie zajął pierwsze miejsce spośród jednostek uczelni niepublicznych, dystansując również te jednostki, które mają uprawnienia akademickie.

Wydział Politologii

Wydział Politologii AEH otrzymał kategorię B. Analizując oceny innych jednostek niepublicznych należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to bardzo wysoka pozycja. W tej grupie oceny WP zajął trzecie miejsce wśród jednostek niepublicznych. Warto dodać, że żadna jednostka niepubliczna reprezentująca nauki polityczne nie otrzymała kategorii wyższej.
Podobnie jak wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii jest jednostką małą i względnie nową – tym większej wagi zyskuje otrzymana kategoria.