Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, która działa na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. PKA dba o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Swoją misję realizuje poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Od początku istnienia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dbamy o zatrudnianie wybitnych nauczycieli akademickich i badaczy naukowych z kraju i z zagranicy. Staramy się, aby jakość kształcenia na naszych kierunkach była jak najwyższa, co zostało docenione przez PKA.

Finanse i rachunkowość kierunek prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia zostało docenione przez PKA ocenę wyróżniającą. Ocenę „wyróżniająco” otrzymały kryteria: cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Natomiast pozostałe kryteria, tj.: koncepcja rozwoju kierunku, infrastruktura dydaktyczna i system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę „w pełni”. Wysoka jakość prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.

Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia otrzymało w 2015 roku ocenę pozytywną.  Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych, kryteria: prowadzenie badań naukowych oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskały ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe sześć kryteriów, tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskało ocenę „w pełni”.

Administracja  prowadzona na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzyskała w 2014 roku ocenę pozytywną. Oznacza to, że poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych, siedem kryteriów uzyskało ocenę ,,w pełni” tj:. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Osiągnięcie tak dobrych ocen świadczy o wysokim poziomie naukowym naszych kierunków. To efekt konsekwentnej realizacji zaplanowanej strategii rozwoju oraz ciężkiej pracy Kadry Naukowej, Studentów oraz Pracowników Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.