Przedstawiamy ofertę Wydawnictwa AEH. Zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

 

Contemporary political and socio-economic threats to international security

Anna Llanos-Antczak

Rok wydania: 2020

The first chapter concentrates on modern socio-political challenges. Thus, it discusses nationalism, identity, religious issues and orthodox ideas as sources of potential conflicts. It further analyzes humanitarian operations and responsibility to protect idea as other probable trouble-makers. It closes with a discussion on civil wars and failed states as threats to international security. The second chapter relates to socio-economic challenges, which seem to be underestimated as of likely conflict- generating sources. It discusses such problem as overpopulation and ageing societies, migrations as well as social stratification, poverty and assimilation difficulties. The last chapter is devoted to post-modern political issues. Here, the state is not playing the main role. Thus, the analysis refers to the non-state actors and their role 15 in shaping the global order. Final discussion relates to privatization of war and power and the question of the role of private companies in the post-modern conflicts. (fragment)

Cena: 28,00 zł

Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego

Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski (red.)

Rok wydania: 2020

Autorzy poczynili rozważania nad problemami kultury współczesnego społeczeństwa, w szczególności ustroju i postaw obywatelskich, troski o sprawy publiczne i dobro wspólne, kultury dyskursu i komunikacji, kultury prawnej, etosu pracy, kultury rynku, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, dyscypliny, zaufania w stosunkach międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych, kultury ekologicznej. W opracowaniu nie mogło zabraknąć zagadnień kultury życia codziennego, poprawnego systemu wartości, moralności, etyki, szacunku dla innych, umiejętności współżycia społecznego, uprzejmości, gotowości udzielania pomocy, humanitaryzmu, dbałości o estetykę otoczenia, literatury, sztuki, używanego języka. Treść zawarta w publikacji została podzielona na trzy zagadnienia tematyczne: aksjologię norm imperatywnych, wzorce osobowe dla integracji wspólnoty, społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistniania wartości. (fragment)

Cena: 51,00 zł

Elementy statystyki matematycznej z przykładami

Rumiana Górska, Przemysław Milczarski, Jarosław Podgórski

Rok wydania: 2010

Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich, którzy dysponując już podstawowymi wiadomościami z zakresu statystki opisowej, pragną rozszerzyć swą wiedzę o zagadnienia statystyki matematycznej.
Autorzy podręcznika to doświadczeni wykładowcy wyższych uczelni. Krok po kroku, w przystępny sposób, wprowadzają Czytelnika w problematykę wnioskowania statystycznego, poczynając od elementarnych wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, poprzez pojęcie zmiennej losowej i jej rozkładu, aż po zagadnienia estymacji parametrów i weryfikacji hipotez statystycznych.
Uzupełnieniem podstawowego materiału teoretycznego są rozwiązane przy-kłady, wskazujące na praktyczne zastosowania metod wnioskowania statystycznego. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami ułatwią z pewnością przyswojenie omówionego materiału.

Cena: 66,00 zł

Europa - bezpieczny kontynent?

Anna Antczak (red.)

Rok wydania: 2011

Celem książki jest ukazanie potencjalnych wyzwań i płynących z nich szans oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego (głównie dla Unii Europejskiej). Praca podzielona została na trzy zasadnicze części - rozdział pierwszy ma charakter wstępny, reguluje zakres pojęciowy i definicyjny zagrożeń. W drugim zidentyfikowane zostały bezpośrednie i pośrednie zagrożenia stabilności Unii Europejskiej - omówiono w tym miejscu głównie spory wewnętrzne w UE (nacjonalizmy, konflikty etniczne i ekonomiczno-społeczne), problemy Bałkanów oraz relacje ze Wschodem (przede wszystkim z Rosją). Rozdział trzeci wskazuje najważniejsze dla Unii wyzwania wynikające z jej poza regionalnych relacji, przedstawia także jej rolę w rozwiązywaniu konfliktu bliskowschodniego oraz relacje z państwami azjatyckimi i krajami Afryki Subsaharyjskiej. Część czwarta koncentruje się na tendencjach rozwoju europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa (na poziomie regionalnym i ogólnoeuropejskim), prezentuje również organizacje polityczno-wojskowe funkcjonujące we współczesnej Europie.

Cena: 65,00 zł

Europeizacja polityki rolnej i polityki regionalnej w Polsce w latach 2004-2019

Piotr Solarz

Rok wydania: 2019

Proces europeizacji polityk wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, stale postępuje i zmienia ich oblicze. Aby zrozumieć i opanować elementy tego procesu, nie wystarczy dokonać analizy instytucjonalno-prawnej, gdyż ma on zbyt wiele aspektów. Należy, oczywiście, przeprowadzić analizę normatywną, najważniejsze jest jednak zrozumienie podstawowych pojęć, takich jak: governance, good governance czy administracja publiczna, które zaczynają wypełniać uznaną państwowo-prawną siatkę pojęciową, jak również przedstawienie teoretycznych założeń europeizacji. (fragment)

Cena: 32,00 zł

Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju

Helmut E. Lück

Rok wydania: 2008

W niniejszym wprowadzeniu do historii psychologii głównym przedmiotem zainteresowania będą najważniejsze kierunki rozwoju psychologii. (...) Koncentruję się na przedstawieniu historii najważniejszych idei poprzez ukazanie ich wpływu na powstanie i rozwój kierunków oraz szkół psychologicznych, respektując – na ile jest to możliwe – porządek chronologiczny.(...) Widoczny w ostatnich latach wzrost zainteresowania historią psychologii wpłynął także na popularność tego opracowania: jego już trzecie wydanie należy do zestawu standardowych lektur na większości niemieckich uniwersytetów. W międzyczasie książka ta została opublikowana w języku włoskim. (fragment)

Cena: 64,90 zł

Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych

Wojciech Maruchin

Rok wydania: 2020

W niniejszej monografii podjęto próbę wskazania i przeanalizowania innowacji legislacyjnych w obrębie prawa podatkowego służących przeciwdziałaniu naruszania obowiązków podatkowych. (fragment)

Cena: 30,00 zł

Integracja, polityka zagraniczna, praworządność - wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu

Elżbieta Mreńca (red.)

Rok wydania: 2019

Księga stanowi zbiór 38 opracowań, ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów, którzy zaliczani są do grona wybitnych ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego. (fragment)

Cena: 175,00 zł

 

Intuicja - w stronę praktyki

Witold Dobrołowicz

Rok wydania: 2019

Co nowego, a jednocześnie praktycznego znajdzie Czytelnik w tej książce? Są tu trzy wstępne, a więc ogólnie sformułowane propozycje. Pierwsza dotyczy nowej typologii umysłów, w których różny jest udział intuicji. Druga propozycja dotyczy nowych, oryginalnych testów psychologicznych do badania i diagnozowania typów umysłowości. (..) Trzecia nowość to również autorska propozycja treningu myślenia intuicyjnego. Jest to zarys metody trenowania umysłu w procesie rozwiązywania trudnych problemów, gdzie znaczącą rolę odgrywa intuicja poznawcza w interakcji z logiką. (fragment)

Cena: 28,00 zł

Intuicja - w stronę teorii

Witold Dobrołowicz

Rok wydania: 2019

W książce autor zajmuję się intuicją z punktu widzenia psychologii poznawczej (kognitywnej), gdzie główną funkcję intuicji upatruje się w rozwiązywaniu złożonych, trudnych problemów, wymagających podejścia kreatywnego. Z tego punktu widzenia nadrzędnym pojęciem kluczowym w tej książce jest umysł, a szczególnie niezwykły, genialny, kreatywny. (fragment)

Cena: 28,00 zł

Kobiety w samorządowych wyborach prezydenckich w Polsce w latach 2002-2018

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Rok wydania: 2020

Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment)

Cena: 61,00 zł

Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze

Dawid Stadniczeńko

Rok wydania: 2019

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie i analiza przedmiotu (obiektu) badań, jakim jest działalność Komitetu Praw Dziecka, oraz opracowanie efektów rozpoznania w latach 2012–2019 – spełniające funkcję teoretyczno-praktyczną badań. W związku z tym głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: czy działania Komitetu Praw Dziecka prowadzą do zamierzonego celu określonego w aktach prawnych? Szukano wyjaśnienia faktów, struktur lub zdarzeń, okoliczności – „przyszłych” i obecnych – którym owe fakty lub zdarzenia „służą”, badano również ich powstawanie w kontekście istniejących bądź przyszłych celów Komitetu Praw Dziecka. (fragment)

Cena: 55 zł

Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną

Barbara Jacennik (red.), Aleksandra Hulewska (red.), Agnieszka Piasecka (red.)

Rok wydania: 2012

Zbiór artykułów poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce na styku psychologii i medycyny. Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i choroby.
W istocie mają na celu dokonanie praktycznych ustaleń na drodze budowania właściwych postaw społecznych wobec zdrowia i choroby, a przede wszystkim do wspomagania leczenia.

Cena: 54,00 zł

Kultura polityczna Polaków... Pomiędzy integracją a konfliktem

Karol B. Janowski

Rok wydania: 2020

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (fragment)

Cena: 57,00 zł

Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie

Włodzimierz Rembisz

Rok wydania: 2012

W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej zmienności cen i z wiązanego z tym ryzyka oraz dla danych rozwiązań w zakresie polityki rolnej i interwencji. Dochody producentów rolnych są przez autora utożsamiane z wynagrodzeniem czynnika pracy. Dochody i ich stabilność rozpatrywane są w kontekście mechanizmu rynkowego i interwencji oraz określonych rynkowych instrumentów ich stabilizacji. W poszczególnych rozdziałach poruszono wybrane problemy związane z pojęciami dochodu i stabilności - w różnych aspektach wzajemnie się warunkujących. Objaśniono niektóre zależności i mechanizmy rynkowe związane z interwencją które wpływają na dochody producentów rolnych. Większość twierdzeń i sądów została udowodniona na drodze rozumowania formalnego lub w odwołaniu do literatury przedmiotu.

Cena: 75,00 zł

Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss (red.)

Rok wydania: 2015

Podstawowym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z obszaru podejścia procesowego, jak również wykorzystywanych metod, które znajdują zastosowanie we współczesnych organizacjach.
Redaktorki niniejszej monografii, jak również wszyscy autorzy, żywią nadzieję, iż niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników i stanowić będzie inspirację do prowadzenia dalszych badań naukowych, jak również znajdzie odzwierciedlenie w rozwiązaniach praktycznych. Należy zwrócić uwagę na złożoność i wieloaspektowość problematyki, jaką jest podejście procesowe do zarządzania w organizacjach. Wypada mieć nadzieję, że wiele z zaprezentowanych kwestii będzie przedmiotem dalszych studiów i badań.

Cena: 69,00 zł

 

Metody probabilistyczne cz. I. Rachunek prawdopodobieństwa w ujęciu praktycznym

Marek Cieciura, Janusz Zacharski

Rok wydania: 2006

W książce zamieszczono szereg przykładów i rozwiązanych zadań, a także zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z kompletem wyników oraz pytania w postaci opisowej i testowej ułatwiające sprawdzenie stopnia opanowania materiału.

Cena: 25,00 zł

Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie. Ujęcie analityczne mechanizmów

Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz

Rok wydania: 2018

Książka autorstwa Agnieszki Bezat-Jarzębowskiej i Włodzimierza Rembisza dotyczy spraw aktualnych o fundamentalnym znaczeniu dla ekonomiki rolnictwa. Kluczowe problemy podjęte w książce ogniskują się wokół zagadnień efektywności, czynników wytwórczych ich relacji, alokacji, dochodów rolniczych, inwestycji i oszczędności, warunków rozwoju gospodarstw rolnych. Książka ma charakter teoretyczno-poznawczy. Uwagę zwraca uporządkowany, wysoce sformalizowany wywód, w którym wykorzystano w szerokim zakresie instrumenty aparatu matematycznego. (fragment recenzji dra hab. Aleksandra Grzelaka)

Cena: 66,00 zł

 

Mikroekonomia współczesna

Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska

Rok wydania: 2015

Książka ta jest autorskim podejściem do mikroekonomii. Autorskim zarówno, co do zakresu przedmiotowego, jak i do ujęcia, czyli sposobu analizy oraz wykładu. Zakres analizy i wykładu odbiega nieco od standardu podręcznikowego. To ujęcie to przede wszystkim wykorzystywanie w analizie i rozumowaniu prostych zapisów algebraicznych i ilustracji graficznych w celu objaśnienia mechanizmów i prawidłowych mikroekonomii przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kwestii pojęciowych i definicyjnych. (fragment)

Cena: 59,00 zł

Pedagogika prawa

Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski

Rok wydania: 2016

Głównym zadaniem pedagogiki prawa w strukturze nauk prawnych jest otwarcie nowych perspektyw dl analiz celów i skutków prawa stanowionego jako środka służącego integralnemu i zrównoważonemu rozwojowi. Dzięki temu pedagogika prawa może wnieść twórczy wkład w jurysdykcję i system prawny zarówno w sferze teoretyczno-badawczej, jak również praktycznej.

Cena: 54,90 zł

Perspektywy rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss (red.)

Rok wydania: 2017

Problematyka podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów, kształtowanie się nowych paradygmatów raz powrót do klasycznych podstaw teoretycznych. Wzrastająca niepewność wskazuje na rozwój nowych form organizacyjnych opartych na nowych paradygmatach. Pojawia się pytanie: czy podejście procesowe, które sięga klasycznych rozwiązań organizacji i zarządzania, jest twórcze i nieustannie ewoluuje? (fragment)

Cena: 44,90 zł

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia

Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska (red.)

Rok wydania: 2017

Niniejsza publikacja stanowi kolejny rezultat współpracy naukowo-badawczej Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z przedstawicielami różnych ośrodków naukowych oraz środowiskiem praktyki gospodarczej. Wyrażamy przekonanie, że zapewni to swoisty efekt synergii, wynikający z potencjału obu środowisk, pozwalając na ukazanie możliwości zarządzania projektami dla zapewnienia ciągłości działalności i stymulowania rozwoju przedsiębiorstw. (fragment)

Cena: 49,00 zł

Polska i Niemcy. Od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922 – 1926/1934

Dariusz Makiłła (red.)

Rok wydania: 2020

Zebrane w niniejszym tomie studia poświęcone zostały niezbyt często poruszanej problematyce przypadającej na szczególny okres w stosunkach międzynarodowych w Europie, w których relacje Niemiec z Polską należały do najbardziej kluczowych. Okres ten, w zasadzie krótki, okazał się jednak znamienny dla przygotowania działań Niemiec podejmowanych w stosunkach międzynarodowych, tworzących podłoże pod zmiany, które w latach 30 doprowadziły do kolejnej wojny w Europie. Refleksja w tym zakresie wydaje się zawsze ważna i pouczająca. (fragment)

Cena: 32,00 zł

Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady

Piotr Solarz

Rok wydania: 2020

W rozdziale pierwszym omówione podstawowe dla prezentowanego zagadnienia pojęcia, m.in. „governance”, „europeizacja” i „wymiar sprawiedliwości” oraz „sprawiedliwość” i „biurokracja”. W tej części pracy przedstawione również metody badań oraz teoria europeizacji. W rozdziale drugim dokonano próby normatywnego skategoryzowania różnorodnych źródeł prawnych wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wskazując, że wymiar sprawiedliwości w Polsce został uregulowany na różnych poziomach, czyli na podstawie Konstytucji, ustaw, a także rozporządzeń i zarządzeń, co pokazano na wybranych przykładach. W rozdziale trzecim ukazano funkcje strategii wymiaru sprawiedliwości jako czynnika europeizacji. (fragment)

Cena: 32,00 zł

Prawo konstytucyjne na przestrzeni lat. Wybór publikacji Profesora Kazimierza Działochy z okazji Jubileuszu 85 urodzin i 60-lecia pracy naukowej

Agnieszka Łukaszczuk (red.)

Rok wydania: 2018

Z okazji 60 lat pracy naukowej i 85 rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Działochy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie postanowiła uczcić Jubilata (wcześniej Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego) publikacją zbioru Jego dotychczasowych prac naukowych. Spośród blisko 300 pozycji wybrano 50 rozpraw i artykułów ogłoszonych w czasopismach naukowych bądź w publikacjach zbiorowych w postaci osobnych pozycji. Zgrupowano je w czterech kolejnych częściach. Część pierwsza poświęcona jest przemianom polskiego prawa konstytucyjnego okresu Polski Ludowej i czasów transformacji  ustrojowej, w której Profesor Kazimierz Działocha uczestniczył osobiście jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a następnie parlamentarzysta. W części drugiej zamieszczono prace z zakresu teorii konstytucji. (…) W części trzeciej umieszczono publikacje poświęcone Trybunałowi Konstytucyjnemu. (…) Część czwarta uwzględnia problematykę z zakresu teorii źródeł prawa w ujęciu prawa i praktyki konstytucyjnej na przestrzeni lat, poczynając od okresu Konstytucji PRL do chwili obecnej. (fragment)

Cena: 262,50 zł

Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895

Anna Makuch

Rok wydania: 2020

Przedmiotem badań niniejszej publikacji jest doktryna społeczno-polityczna wybranych przedstawicieli krakowskich konserwatystów – tzw. stańczyków – których stanowisko wywodziło się z postulatów krakowskiej szkoły historycznej. Badawczym celem pracy jest analiza najistotniejszych komponentów społeczno-politycznej myśli krakowskiej formacji, co pozwoli zrekonstruować kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski pod kątem nie tylko odzyskania niezawisłości politycznej, lecz także utrzymania trwałości i stabilności państwowej w obliczu cywilizacyjno-ustrojowych zmian, jakim podlegała Europa II połowy XIX wieku. (fragment)

Cena: 36,00 zł

Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w trzeciej Rzeczpospolitej

Elżbieta Mreńca

Rok wydania: 2016

Monografia zawiera próbę wszechstronnego omówienia stadium przedparlamentarnego procesu ustawodawczego, obejmującego procedurę przygotowania rządowych projektów ustaw w Polsce. Procedura ta ulegała licznym zmianom, co wynikało głównie z braku stabilności teoretycznych koncepcji oraz doraźnie dokonywanych korekt w tym zakresie. W związku z tym opracowania zawiera nie tylko analizę dotychczasowych i obecnych regulacji prawnych, ale także charakterystykę i ocenę niezintegrowanego oraz zintegrowanego modelu rządowej legislacji. (…) Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od 12 marca 1989 r. do 12 listopada 2015 r., tj. od momentu powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego do dymisji rządu Ewy Kopacz. (fragment)

Cena: 79,00 zł

Przemiany polskiego prawa karnego w latach 1986-2016. Księga Jubileuszowa dedykowana Teodorowi Szymanowskiemu

Aleksandra Korwin-Szymanowska (red.)

Rok wydania: 2018

Z okazji 60 lat pracy naukowej i 85 rocznicy urodzin Profesora Teodora Szymanowskiego Wydział Prawa Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie postanowił uczcić Profesora publikacją zbioru Jego dotychczasowych prac naukowych.  Księga Jubileuszowa ma jednocześnie na celu upowszechnienie, zwłaszcza wśród młodych prawników cennego dorobku naukowego Profesora. Zawarto w niej wybrane artykuły opublikowane w znaczących czasopismach naukowych: „Archiwum Kryminologii”, „Państwo i Prawo”, „Palestra” i „Przegląd Więziennictwa Polskiego”. Kryterium doboru artykułów stanowiła w głównej mierze poruszana w nich problematyka dotycząca: reformy prawa karnego i wykonawczego, polityki karnej, oraz karze pozbawienia wolności. Wszystkie lokują się przede wszystkim w prawie karnym, zwłaszcza prawie karnym wykonawczym, kryminologii i polityce kryminalnej. Uwzględniono w nich również aspekt międzynarodowy. (fragment)

Cena: 153,30 zł

Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia Unii Bankowej

Paweł Sitek

Rok wydania: 2018

Głównym celem pracy jest zbadanie i określenie stopnia transformacji europejskiego systemu bankowego i finansowego. Prezentowana rozprawa ma charakter interdyscyplinarny i dąży do całościowego ujęcia najważniejszych obszarów i zagadnień odgrywających istotną rolę w nowej rzeczywistości europejskiej, ujawniającej się po wdrożeniu unii bankowej. Interdyscyplinarność jest skutkiem założeń teoretycznych pracy. Nowatorskie ujęcie transformacji europejskiego krajobrazu bankowego i finansowego wymusiło wyjście poza nauki prawne i częściowe odwołanie się do makroekonomii, stosunków międzynarodowych, statystyki i innych dziedzin. Zastosowane w pracy ujęcie interdyscyplinarne pozwala na połączenie teorii z praktyką oraz krajowego prawa bankowego z unijnym.

Cena: 110,00 zł

Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918

Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski (red.)

Rok wydania: 2018

Prezentowana monografia zawiera rozszerzone wersje referatów przedstawionych 20 X 2017 r. na konferencji poświęconej setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Autorzy omawiają różne aspekty działalności RR w szerokim kontekście międzynarodowym i krajowym w związku z tzw. sprawą polską i stosunkiem do niej państw centralnych. Wiele miejsca poświęcono genezie powołania Rady Regencyjnej z perspektywy monarchii austro-węgierskiej, jej pozycji prawo-ustrojowej i politycznej w Królestwie Polskim oraz różnym aspektom jej działalności, m.in. gospodarczej, wojskowej i archiwalnej. (fragment)

Cena: 40,00 zł

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Włodzisław Zeidler (red.)

Rok wydania: 2009

Wydaje się, że już w dwudziestoleciu międzywojennym w pracach psychologów można dostrzec początki budzenia się poczucia tożsamości psychologii nie tylko jako nauki przyrodniczej, ale także nauki humanistycznej, po części także wyraźnie zaangażowanej w realizację zadań wynikających z potrzeb życia społecznego. (fragment)

Cena: 65,00 zł

Psychologia wyższych procesów poznawczych

Witold Dobrołowicz

Rok wydania: 2006

Książka może zainteresować szeroki krąg odbiorców, ale bezpośrednio kierowana jest do studentów drugiego roku Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Zawarto w niej materiały oraz repetytorium z odpowiedziami dotyczące następujących zagadnień: wyobraźni, myślenia, języka, rozwiązywania problemów, rozumowania i podejmowania decyzji.

Cena: 25,00 zł

Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Gabriela  Chojnacka-Szawłowska

Rok wydania: 2012

Książka „Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych” prezentuje w ujęciu holistycznym problemy chorych przewlekle. Autorka zapoznaje czytelnika ze wspólnymi i odrębnymi problemami doświadczanymi przez chorych z zagrożeniem życia i sprawności na skutek najczęstszych, współczesnych przewlekłych chorób somatycznych. Akcentuje również pozytywne aspekty związane z doświadczaniem choroby i jej wpływu na jakość życia. W książce opisano czynniki ryzyka i kolejne etapy procesu przewlekłej choroby oraz możliwe jej następstwa. Dominująca w monografii perspektywa chorego pozwala na wykorzystanie wielu informacji w działaniu terapeutycznym. Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak też studentów kierunków związanych ze zdrowiem (np. psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika, studia lekarskie, socjologia), dla których psychologia kliniczna dotycząca człowieka przewlekle chorego stanowi ważny dział nauki lub pracy.

Cena: 99,00 zł

Psychometria. Podstawowe zagadnienia

Krzysztof Fronczyk (red.)

Rok wydania: 2009

Niniejszy podręcznik został pomyślany jako źródło podstawowych informacji z zakresu psychometrii dla studentów, ale może też służyć za przewodnik w przeprowadzaniu prostych analiz danych psychometrycznych przede wszystkim zainteresowanych tą problematyką, szczególnie magistrantów, którzy stają przed koniecznością dokonania analizy danych pochodzących z badań przeprowadzonych do własnych prac magisterskich. Zadanie to mają ułatwić przykłady analiz przeprowadzone w programie SPSS. Dołączona do podręcznika płyta CD zawiera pliki danych wykorzystane w opisanych przykładach. Dzięki nim każdy posiadacz SPSS może dokonać takich samych analiz, co powinno ułatwić planowanie i przeprowadzanie analiz własnych danych.

Cena: 50,00 zł

Renesansowa dusza

Margaret Lobenstine

Rok wydania: 2015

Renesansowa dusza to pierwsza książka poświęcona typowi osobowości, który nie potrafi zajmować się jednym przez długi czas – posiada szeroki wachlarz zainteresowań, przeskakuje z jednej pracy do drugiej, ma stale nową pasję i goni za nowymi wyzwaniami. Autorka wskazuje, że możliwe jest zaplanowanie udanego, intensywnego życia, zbudowanego na licznych, a także daje Czytelnikom praktyczne rady, w jaki sposób m. in.: zrozumieć ekscytującą i istotną różnicę między dokonaniem wyboru a skoncentrowaniem się na jakimś zagadnieniu, przekształcić dotychczasową pracę tak, aby przybliżała realizację marzeń, zarządzać czasem na sposób Renesansowej Duszy, rozwijać liczne dziedziny zainteresowań, nie czując się rozproszonym, zarabiać na swoich pasjach.

Cena: 33,00 zł

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Rok wydania: 2014

Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które wywołują dużo emocji społecznych. W Polsce zjawisko to zyskuje coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to wyraźny jest deficyt kompleksowych badań, które podejmowałyby próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przystąpienia Polski do UE na udział przedstawicielek płci żeńskiej we władzy wyłonionej w wolnych i cyklicznych wyborach. Niniejsza praca ma w założeniu wypełnić istotną w badaniach nad reprezentacją wyborczą kobiet lukę poznawczą, ale także być twórczym wkładem w rozwój badań nad udziałem politycznym kobiet w kontekście zmian, jakie zaszły w Polsce po 2004 r. Przedmiotem rozważań będą procesy i zjawiska społeczno-polityczne znajdujące odzwierciedlenie w wyborach, które prowadzą do wyłonienia kobiecej reprezentacji w określonych ciałach decyzyjnych oraz analiza tej reprezentacji w Polsce i na tle innych krajów UE. Analizie zostanie poddana reprezentacja wyborcza kobiet nie tylko na szczeblu parlamentarnym poszczególnych państw, ale także w strukturach unijnych.

Cena: 99,00 zł

Seksualność człowieka w ujęciu wieloaspektowym

Zbigniew Lew-Starowicz

Rok wydania: 2009

Praca kierowana do Czytelników była inspirowana interdyscyplinarną perspektywą ujęcia zdrowia seksualnego i kliniki zaburzeń seksualnych. Jej punktem wyjścia stała się konferencja naukowa `Seksualność człowieka -ujęcie wieloaspektowe`, która odbyła się 12 marca 2009 r. na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie. Autorami referatów byli lekarze, psycholodzy i pedagodzy. (...) W publikacji znajdują się prace poświęcone wybranym aspektom diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych prezentujące najnowsze wyniki badań naukowych. (fragment)

Cena: 29,00 zł

Separatyzm baskijski. Historia, współczesność, perspektywy

Anna Llanos-Antczak

Rok wydania: 2019

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie korzeni nacjonalizmu baskijskiego i powodów, dla których powstała organizacja ETA, która na początku cieszyła się poparciem niemal całego swojego narodu, a później zaczęła je tracić tak, aby w końcu zostać potępioną jako brutalna organizacja terrorystyczna, oraz analiza możliwych sposobów rozwiązania sprawy baskijskiej. Monografia porusza także wiele innych kwestii dotyczących szeroko pojętego problemu nacjonalizmu baskijskiego. Pierwszy rozdział traktuje o konfliktach etnicznych, nacjonalizmie i jego odmianach oraz terroryzmie, aby stworzyć teoretyczną bazę dla analizy konkretnego przykładu, jakim jest separatyzm baskijski. Dwa kolejne rozdziały prezentują historię konfliktu, z czego pierwszy dotyczy genezy nacjonalizmu baskijskiego aż do powstania ETA, podczas gdy kolejny ilustruje działalność tej organizacji do chwili obecnej. Ostatni rozdział to analiza zaplecza ideologiczno-politycznego nacjonalizmu baskijskiego oraz próba przedstawienia nowych koncepcji rozwiązania problemu. Wnioski z badań ujęte zostały w zakończeniu.

Cena: 36,00 zł

Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Zenon Biniek, Jacek M. Chmielewski, Kazimierz Waćkowski

Rok wydania: 2018

Podręcznik zawiera opis uwarunkowań biznesowych wymuszających reorganizację i restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz licznych metod ułatwiających analizę wstępną wspomagającą podjęcie decyzji o uruchomieniu projektu informatycznego. Czytelnik nie znajdzie tu rozważań teoretycznych na temat metod zarządzania projektami. Zostały w nim natomiast opisane popularne metody i techniki organizatorskie stosowane we wspomaganiu zarządzania projektem informatycznym. Zaprezentowano wiele przykładów zastosowania różnych metod wartościowania projektów informatycznych, a także szczegółowy opis ich wykorzystania. Ponadto, przedstawiono metody wartościowania ryzyka w projektach informatycznych i techniki inżynierii wymagań umożliwiające pozyskiwanie wymagań oraz zarządzanie nimi. Książka przeznaczona jest dla studentów studiów informatycznych oraz innych kierunków o rozbudowanym programie informatyki ekonomicznej i informatyki w zarządzaniu. Informatycy, kierownicy projektów i analitycy-praktycy znajdą tutaj techniki i metody przydatne do analizy celowości i zarzadzania projektami informatycznymi w swoich organizacjach i instytucjach oraz do zarządzania służbą informatyczną.

Cena: 126,00 zł

Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu pierwszą Rzecząpospolitą

(XVI-XVIII w.)

Dariusz Makiłła (red.)

Rok wydania: 2017

Prace prezentowane w niniejszym zbiorze stanowią rozszerzone i wzbogacone wydanie referatów wygłoszonych podczas sympozjum, które odbyło się 13 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W swej treści nawiązują do zasadniczej idei kolokwium, ukazując różne aspekty - zarówno polityczne, jak i społeczne - udziału społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą w XVI - XVIII wieku. Poruszona problematyka ukazuje różnorodność, a także stopień zaawansowania form i doświadczeń obywatelskiego funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. (fragment)

Cena: 45,00 zł

Wartości, godność i władza

Marek Kosewski

Rok wydania: 2009

Książka udziela odpowiedzi na trzy pytania:

 • Dlaczego porządni ludzie ceniący sobie to, co dobre, czasem wybierają to, co złe?

• Dlaczego ludzie ci czasem kierują się wartościami?

• Jak ułatwić im podążanie za tym, co dobre i utrudniać wybór tego, co złe?

Prywatna teoria na codzienny użytek dzieli ludzi na uczciwych i nieuczciwych, na porządnych i na łajdaków. To błąd. Człowiek nie jest, lecz bywa porządny; bywa dobrym lub złym ojcem; czasem kłamie, a czasem mówi prawdę; uczciwi ludzie czasem kradną, a religijni czasem grzeszą.

Cena: 49,90 zł

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska

Rok wydania: 2015

Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach zarządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncepcji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczególności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania. (fragment)

Cena: 62,00 zł

Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski

Aleksandra Szymanowska

Rok wydania: 2020

W niniejszym opracowaniu przyjęto podział problemów społecznych na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono problemy ograniczające lub wręcz uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, które gwarantuje egzystencję człowieka. W grupie tych problemów omówiono szczegółowo: bezrobocie, bezdomność i ubóstwo. W grupie drugiej przedstawiono problemy świadczące o problemach związanych z utratą przez człowieka poczucia sensu życia i skutkujące ucieczką od rzeczywistości w środki zmieniające świadomość. W grupie tej omówiono problematykę samobójstw i uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, telefonów komórkowych i Internetu. W trzeciej grupie znalazły się problemy społeczne, które związane są z naruszaniem norm współżycia społecznego, a więc przestępczość, handel ludźmi i problemy wykluczenia społecznego. (fragment)

Cena: 34,00 zł

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Agnieszka Bitkowska

Rok wydania: 2009

Podstawowym celem monografii jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując przykłady z praktyki gospodarczej. Obecnie mimo wielkiego zainteresowania, istnieje deficyt publikacji polskojęzycznych z zakresu zarządzania procesami biznesowymi. Ponadto zarządzanie procesami zostało wprowadzone do minimum programowego na kierunku zarządzanie. Tematyka monografii została podzielona na trzy części: 1. podejście procesowe w przedsiębiorstwie, 2. podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, 3. uwarunkowania zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie.

Cena: 49,00 zł

Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa

Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska (red.)

Rok wydania: 2018

Z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora Mariana Kallasa Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie postanowiła uczcić Jubilata publikacją zbioru ofiarowanych jego osobie prac naukowych. Rozprawy dotyczą problemów, którym Dziekan Wydziału Prawa i Administracji poświęcił swoje naukowe życie a mianowicie dziedzinie sztuki prawniczej. Próbując wyliczyć formy działalności Pana Profesora należy wspomnieć o aktywności akademicko-naukowo-badawczej, twórczym uczestnictwie w lokalnych środowiskach oraz ogólnopolskich procesach polityczno-ustrojowych, co odzwierciedlone jest w licznych publikacjach naukowych.

Cena: 250,00 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne

Tadeusz Oleksyn, Barbara A. Sypniewska (red.)

Rok wydania: 2016

Teksty, składające się na tę monografię, zostały podzielone na trzy części. Część pierwszą zatytułowano "Trendy i wyzwania HRM", drugą – "Przywództwo, kompetencje, satysfakcja", a trzecią – "Studia przypadków, komunikaty studentów i słuchaczy-praktyków". Odpowiada to kilku przyjętym założeniom. Po pierwsze, chcieliśmy pokusić się o szerszą refleksję na temat jednej z nauk o zarządzaniu i zarazem ważnej dziedziny praktycznego zarządzania, jaką jest zarządzanie zasobami ludzkimi; zastanowić się nad tym, co w tym zakresie udaje się bardziej, a co mniej i jakie są najważniejsze wyzwania. Innymi słowy – gdzie jesteśmy i jak powinniśmy przygotowywać się do tego, co nas może czekać. (fragment)

Cena: 50,00 zł

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne

Paweł Sitek

Rok wydania: 2015

Głównym celem pracy jest zdefiniowanie i omówienie istotnych problemów związanych z procesem tworzenia trzech filarów unii bankowej, która z kolei stała się ważnym elementem budowy integracji finansowej UE. Jest tu mowa o analizie genezy problemów w celu dokonania syntezy i uzyskania wniosków. W szczególności, uwzględniając cel pracy, należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące genezy, procesu konsultacji i na etapy wdrożenia zintegrowanych ram prawnych sektora bankowego w UE (fragment). Niniejszą monografię można uznać za kompendium wiedzy dla specjalistów z zakresu prawa bankowego, prawa finansowego, ekonomistów, znawców prawa europejskiego, a także dla studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych, nauk politycznych i europejskich.

Cena: 79,00 zł

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy są przeznaczone wyłącznie dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych bądź dla studentów psychologii (wyłącznie arkusze), którzy dostarczą upoważnienie wypełnione przez promotora, dyplomowanego psychologa. Skan dyplomu lub upoważnienia należy przesłać na adres biblioteka@vizja.pl.

Kwestionariusz Poczucia Stresu (podręcznik)

Mieczysław Plopa, Ryszard Makarowski

Rok wydania: 2010

Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktur doznań stresowych. Pozwala na obliczenie wyniku ogólnego informującego o uogólnionym poziomie stresu, a także trzech wyników odnoszących się do następujących wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny,

Cena: 35,00 zł

Arkusze:

KPS ark. pyt. wersja dla mężczyzn (50 egz.) – 25,00 zł

KPS ark. pyt. wersja dla kobiet (50 egz.) – 25,00 zł

KPS ark. obliczeniowy (50 egz.) – 25,00 zł

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (podręcznik)

Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2008

Narzędzie składa się z 24 stwierdzeń, po 8 dla każdej z trzech skal pozwalających na diagnozowanie różnych stylów przywiązaniowych: stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikowego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na siedmiostopniowej skali.

Cena: 16,00 zł

Arkusze:

KSP ark. pyt. Wersja dla kobiet (50 egz.) – 25,00 zł

KSP ark. pyt. Wersja dla mężczyzn (50 egz.) – 25,00 zł

KSP ark. obl. Wersja dla kobiet (50 egz.) – 15,00 zł

KSP ark. obl. Wersja dla mężczyzn (50 egz.) – 15,00 zł

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (podręcznik)

Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2008

Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Cena: 10,00 zł

Arkusze:

KPR-Roc ark. pyt. Moja matka (50 egz.) – 24,00 zł

KPR-Roc ark. pyt. Mój ojciec (50 egz.) – 24,00 zł

KPR-Roc ark. obl. Postawy rodzicielskie matki (50 egz.) – 14,00 zł

KPR-Roc ark. obl. Postawy rodzicielskie ojca (50 egz.) – 14,00 zł

 

Skala Postaw Rodzicielskich (podręcznik)

Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2008

Kwestionariusz składa się z dwóch wersji - przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z tych arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej.

Cena: 35,00 zł

Arkusze:

SPR ark. test. dla matek (50 egz.) – 25,00 zł

SPR ark. test. dla ojców (50 egz.) – 25,00 zł

SPR ark. obliczeniowy wersja dla matki (50 egz.) – 15,00 zł

SPR ark. obliczeniowy wersja dla ojca (50 egz.) – 15,00 zł

Rodzice a Młodzież – SPR-2 (podręcznik)

Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2012

Konstrukcja Kwestionariusza SPR-2 oparta została na tych samych podstawach teoretycznych, co jej wersja pierwotna (SPR Skala Postaw Rodzicielskich). Prezentowane narzędzie jest skróconą wersją, zapewniającą bardziej ekonomiczne badanie młodzieży.

Cena: 35,00 zł

Arkusze:

SPR-2 ark. pyt. Mój ojciec (50 egz.) – 27,00 zł

SPR-2 ark. pyt. Moja matka (50 egz.) – 27,00 zł

SPR-2 ark. obliczeniowy (50 egz.) – 27,00 zł

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (podręcznik)

Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak

Rok wydania: 2008

Na kwestionariusz składają się dwie formy: jedna z nich przeznaczona jest do oceny własnych zachowań komunikacyjnych, druga - do oceny zachowań partnera. Każda z tych form ma po 30 pozycji, obydwie badają trzy główne wymiary komunikacji w małżeństwie: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację.

Cena: 25,00 zł

Arkusze:

KKM ark. pyt. Ocena zach. żony (50 egz.) – 17,00 zł

KKM ark. pyt. Ocena zach. męża (50 egz.) – 17,00 zł

KKM ark. pyt. Ocena własnych zach. żony (50 egz.) – 17,00 zł

KKM ark. pyt. Ocena własnych zach. męża (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena zach. żony/partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena zach. męża/partnera (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena własnych zach. żony/partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena własnych zach. męża/partnera (50 egz.) – 17,00 zł

Komunikacja w bliskich związkach (podręcznik)

Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak

Rok wydania: 2012

Prezentowana monografia (zdaniem jej autorów) może ułatwiać osobom zajmującym się analizą bliskich związków (zarówno w perspektywie diagnostycznej i terapeutycznej, jak i naukowobadawczej) lepsze odczytywanie poziomu i jakości komunikacji między partnerami w bliskim związku.

Cena: 30,00 zł

Arkusze:

KKMiP-KKP ark. pyt. Ocena zach. partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKMiP-KKP ark. pyt. Ocena zach. partnera (50 egz.) – 17,00 zł

KKMiP-KKP ark. pyt. Ocena własnych zach. partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKMiP-KKP ark. pyt. Ocena własnych zach. partnera (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena zach. żony/partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena zach. męża/partnera (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena własnych zach. żony/partnerki (50 egz.) – 17,00 zł

KKM/KKMiP ark. obl. Ocena własnych zach. męża/partnera (50 egz.) – 17,00 zł

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (podręcznik)

Mieczysław Plopa, Piotr Połomski

Rok wydania: 2010

Kwestionariusz ma sześć wersji służących do oceny: rodziny jako całości, rodziców jako pary małżeńskiej, relacji z matką, relacji z ojcem, wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka, wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec.

Cena: 35,00 zł

Arkusze:

KRR 1 ark. pyt. Moja rodzina (50 egz.) – 33,00 zł

KRR 1A ark. obl. Moja rodzina (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 2 ark. pyt. Moi rodzice jako małżeństwo (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 2A ark. obl. Moi rodzice jako małżeństwo (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 3 ark. pyt. Moja matka (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 4 ark. pyt. Mój ojciec (50 egz.) - 18,00 zł

KRR 3-4 ark. obl. Moja matka, mój ojciec (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 5 ark. pyt. Ja w oczach matki – co moja matka sądzi o mnie (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 6 ark. pyt. Ja w oczach ojca – co mój ojciec sądzi o mnie (50 egz.) – 18,00 zł

KRR 5-6 ark. obl. Ja w oczach matki, ojca (wspólny) (50 egz.) – 18,00 zł