20 maja 2016r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie

Cel konferencji:

Podejście do zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach odnosi się do ujęcia kompleksowego powiązanego z innymi stosowanymi koncepcjami i metodami zarządzania oraz uwzględniającego wiele płaszczyzn: społeczną, organizacyjną, informatyczną, finansową oraz wiedzy. Stawia to, zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tej problematyki, jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, ważnym aspektem staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących perspektyw rozwoju zarządzania procesowego w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej.


Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w teorii jak i praktyce. Wskazanie możliwości rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń zarządzania procesowego będzie przedmiotem rozważań naukowych, prowadzonych rozważań i dyskusji. Jednym z założeń konferencji jest integracja środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.


Do udziału zapraszamy teoretyków, badaczy zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego, a w szczególnie praktyków, przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli sektora MSP, specjalistów ds. procesów, przedstawicieli wielu branż wdrażających nowoczesne rozwiązania procesowe. Konferencja będzie bowiem okazją do prezentacji osiągnięć naukowych oraz wymiany praktycznych doświadczeń w ramach podjętej problematyki zarządzania procesowego i perspektyw rozwoju zarówno w aspekcie teoretycznym, jak również praktycznym.

Plan konferencji:

 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych
 • Rola i zadania właściciela procesów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Kontrolling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych

Miejsce konferencji:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Konferencji