Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka" organizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Za nami druga edycja ogólnokrajowej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka” zorganizowanej z inicjatywy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W obradach udział wzięli naukowcy uczelni z całej Polski i zagranicy m.in. Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, Polsko Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych oraz polskich instytucji. Nadesłano 62 referatów, które zostały zrecenzowane przez 4 recenzentów i opracowane w dwu publikacjach wydanych w formie monografii. Pierwsza z nich, przygotowana pod red. naukową A. Bitkowska, E.Weiss, została zatytułowana Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, natomiast druga, pod red. naukową A. Bitkowska, E.Weiss, nosi tytuł Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu.

W dniu konferencji minutą ciszy uczczono odejście wielce zasłużonego dla Uczelni prof. zw. dr hab. Kazimierza Doktóra, długoletniego pracownika Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania oraz przyjaciela i aktywnego uczestnika ostatniej konferencji. Niech jego osoba pozostanie w naszej pamięci.

W konferencji uczestniczyło ponad 140 uczestników, w tym 25 profesorów z różnych ośrodków akademickich. Zgodnie z ugruntowaną już tradycją bogaty dorobek konferencji udostępniło w formie książkowej wydawnictwo uczelniane, mające w swoim dorobku liczne publikacje przygotowane przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Uczestnicy konferencji obradowali w 5 sesjach, w których udział wzięło 22 panelistów. Odpowiedzialnym za prowadzenie każdej sesji był jej przewodniczący i moderator w randze profesora, którzy na sformułowane tematycznie pytanie panelu prowadzili z panelistami i uczestnikami konferencji dyskusję.

W zamieszczonych w publikacji referatach autorzy próbują odpowiedzieć na szereg pytań m.in. takich jak: Na czym polega doskonalenie procesów i jakie jest jego znaczenie dla zarządzania? Na jakich zasadach podejmowane są decyzje, że dane procesy wymagają doskonalenia? Jakie możemy wyróżnić kierunki rozwoju podejścia procesowego? Czy wykorzystanie struktury funkcjonalnej umożliwia organizacji dostosowanie się do wymagań zmian otoczenia? Jak zarządzanie procesowe wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji? W jaki sposób zarządzanie procesowe może zmienić organizację? Z czego wynika brak powiązania strategii z doskonaleniem procesów?

Zamieszczony w monografiach plon dyskusji pozwala Czytelnikowi spostrzec różnice, jakie ujawniają się, gdy na problemy te patrzy się z różnej perspektywy: koncepcji czy też strategii. W publikacjach zwrócono również uwagę na współczesnym podejście strukturalno-procesowe, które jest jednym z głównych nurtów nauk o zarządzaniu. Jest ono podstawą budowy nowoczesnych koncepcji oraz metod organizowania i zarządzania. Jest płaszczyzną poszukiwania sposobów poprawy konkurencyjności organizacji , jak również efektywności zarządzania oraz poprawy jakości wyrobów i usług.

Przeglądając kolejne stronnice przedmiotowych pozycji książkowych, nasuwa się teza, iż zarządzanie procesowe jest wyjątkowo atrakcyjnym obszarem refleksji poświęconych człowiekowi, choć w niewystarczający sposób poddane eksploracji naukowo-badawczej. Takie podejście stawia zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tej problematyki, jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, ważnym aspektem staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących perspektyw rozwoju zarządzania procesowego w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej.

Nie zabrakło również wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w praktyce. Spojrzenie praktyczne z zakresu zarządzania procesowego prezentowane przez licznych przedstawicieli z biznesu, min. branży informatycznej, administracji publicznej.

Podsumowując problematykę badawczą przedstawioną w zaprezentowanych na konferencji wystąpieniach i dyskusjach należy stwierdzić, że w dalszym ciągu dominujące znaczenie mają opracowania związane z badaniami nad wielowymiarowością podejścia procesowego w zarządzaniu. Jest to problematyka uważana za jedną z ważniejszych orientacji w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak w dalszym ciągu dużą wagę przywiązuje się do analiz, rozważań i przemyśleń zarządzania procesowego. Jak pokazuje praktyka zarządzanie procesowe umożliwia dostosowanie się do wymagań stawianych przez otoczenie, a tym samym kreuje nowe możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Pożądane jest podejmowanie w coraz szerszym wymiarze badań na poziomie przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu duże znaczenie ma integracja środowiska naukowego i biznesowego, wpływająca na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z konferencji zamieszczonych w naszej Galerii zdjęć