W dniu 13 listopada 2015 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Udział społeczeństwa we władzy i zarządzaniu. Społeczeństwo obywatelskie w Rzeczypospolitej w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.)

Katedra Powszechnej Historii Ustroju i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Udział społeczeństwa we władzy i zarządzaniu. Społeczeństwo obywatelskie w Rzeczypospolitej w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.).

 

Termin: 13 listopada 2015

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55, sala nr 108 (piętro I)

 

Zakres tematyczny

Problem udziału społeczeństwa we władzy i zarządzaniu należy do centralnych problemów epoki wczesnonowożytnej. Nabiera on znaczenia nie tylko z punktu widzenia wiedzy, jaką posiadamy w zakresie rozwoju dziejów, w których wyeksponowanie tego czynnika staje się, czy też uznane zostało współcześnie, za jeden z podstawowych wyznaczników poziomu rozwoju państwa i społeczeństwa. W tym kontekście ważne oraz ciekawe jest spojrzenie na kształtowanie się tego problemu w przeszłości, pozwalające na wykazanie genezy oraz przejawów tych wyznaczników, ale także uwarunkowań, stanowiących o tworzeniu się pewnej tradycji, ważnej z pozycji osiągnięć, ale także identyfikacji narodowej i społecznej, w tym również powstania odpowiedniej kultury politycznej. Dla określenia udziału społeczeństwa we w władzach oraz w zarządzaniu państwem znaczenie posiada kilka czynników. Przede wszystkim dotyczy to ustalenia rodzaju, form oraz zakresu udziału społeczeństwa w strukturach, ale także w działaniach zewnętrznych poprzez wywieranie wpływu, względnie nacisku, czy wręcz udziału w przedsięwzięciach oraz przejawach funkcjonowania w działaniach politycznych oraz społecznych, nie wyłączając działań pozasystemowych.W dalszej kolejności problem ten sprowadza się do określenia sfer oraz miejsc, płaszczyzn, ale również instytucji, w jakich do takiego udziału dochodziło, pojmowanych zarówno w sposób zorganizowany, prawnie usankcjonowany, jak też nieformalnych, przyjętych zwyczajowo, ale będących także przejawem oraz odzwierciedleniem udziału społecznego we władzy oraz zarządzaniu. Pytania o udział społeczeństwa w wykonywaniu władzy i zarządu jest nie tylko pytaniem o kształt państwa i jego miejsce oraz rolę w życiu społecznym, ale również o jego koncepcję polityczną oraz ustrojową, pojmowaną zarówno w znaczeniu instytucjonalnym, jak  i również ideowym. Dotyczy to zarówno zjawisk pozytywnych, jak i negatywnych, pokazujących tenże udział.

Program

10.00 - 10.15       prof. dr hab. Marian  Kallas, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ

                              otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

10.15 - 10.45       prof. dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, UJ Kraków

                              Udział obywateli narodu szlacheckiego w sprawowaniu władzy
                              w Rzeczypospolitej (1573-1795)

10.45 - 11.15       prof. dr hab. Dariusz Makiłła, WSFiZ Warszawa

                              Bezpośredniość i pośredniość udziału społeczeństwa we władzy i zarządzaniu
                              w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.

11.15 - 11.45       dr Karol Mazur, MPW Warszawa

                              Problematyka realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych
                              na odległość na gruncie ustawy o prawach konsumenta

11.45 - 12.00       przerwa kawowa

12.00 - 12.30       prof. dr hab. Janusz Ekes, Warszawa

                              Państwo - Dialog

12.30 - 13.00       prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, UKSW Warszawa

                             Odpowiedzialność obywateli Rzeczypospolitej w czasach kryzysów za panowania
                             króla Zygmunta III

13.00 - 13.30       dr Katarzyna Bucholc-Srogosz, AJD Częstochowa

                             Relacje sejmu i sejmików w rozwiązaniach ustrojowych okresu Sejmu Wielkiego

13.30 - 14.15      dyskusja i podsumowanie obrad

14.15                   obiad

 

Komitet Naukowyi Organizacyjny

prof. dr hab. Marian  Kallas, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ

prof. dr hab. Dariusz Makiłła, Katedra Powszechnej Historii Ustroju i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa i Administracji

 

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Edytą Jaśkiewicz: e.jaskiewicz@vizja.pl.