prof. AEH dr hab. Paweł Sitek

ORCID: 0000-0002-4625-8803
prowadzone przedmioty: Podstawy prawa, Podstawy prawa z elementami praktyki, Postępowanie administracyjne, Prawo administracyjne - część 2, Prawo handlowe, Seminarium dyplomowe

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2006-06-27 Doktor Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Paweł Sitek, Safety and Risk Analysis of Banking Facility, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej" 2016, nr. 4, 204-229;
 • Paweł Sitek, Wstęp do wielowymiarowego modelowania strategii wyborów portfela papierów wartościowych, "Intercultural Communication" 2016, vol. 1, nr. 1, 166-176;
 • Paweł Sitek, Banking union as one of the guarantors of economic security in the EU, "Journal of Modern Science" 2015, nr. 1, 411-425;
 • Paweł Sitek, Polish controversy about banking union, "Review of Comparative Law" 2015, vol. 20, nr. 1, 91-108;
 • Paweł Sitek, The role of the contemporary higher education in the implementation of the euro in Poland, "Journal of Modern Science" 2015, nr. 2, 337-349;
 • Paweł Sitek, Aspekty prawne struktury rodziny a ambiwalentność koncepcji partnerstwa w stosunkach rodzicielskich z dziećmi, "Journal of Modern Science" 2014, nr. 1, 373-382;
 • Paweł Sitek, Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi w unii bankowej, "Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej" 2014, nr. 4, 140-153;
 • Paweł Sitek, The idea of the local government's the autonomy and financial independence, "Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia" 2014, nr. 17, 110-117;
 • Paweł Sitek, Aspekty odpowiedzialności prawnej lekarza, "Journal of Modern Science" 2013, nr. 4, 267-285;
 • Paweł Sitek, Działania przestępcze skierowane przeciwko dokumentowi elektronicznemu, "Journal of Modern Science" 2006, nr. 2, 117-225;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Paweł Sitek, Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia unii bankowej, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018;
 • Paweł Sitek, The economic security of the State and the banking union, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015;
 • Paweł Sitek, Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo - prawne, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Paweł Sitek, Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2013;
 • Paweł Sitek, Marek Werkowski, Prawne i kryminologiczne aspekty szkodnictwa leśnego, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2007;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Paweł Sitek, Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysu finansowego i po kryzysie (w:) Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, red. Małgorzata Ganczar, Jarosław Król, Marcin Szewczak, Łódź: Wydawnictwo Afinance, 2017;
 • Paweł Sitek, Współpraca Narodowego Banku Polskiego z Europejskim Bankiem Centralnym (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Paweł Sitek, Martyna Sawicka, Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w:) Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, red. Stanisław Sagan, Magdalena Sitek, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2016;
 • Paweł Sitek, Rosnąca rola banków w kreacji pieniądza (w:) Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, red. Paweł Sitek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Paweł Sitek, Stabilność sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Republice Federalnej Niemiec (w:) Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, red. Paweł Sitek, Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Paweł Sitek, Transpozycja przepisów dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR do polskiego prawa bankowego i niektórych ustaw (w:) Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego. Spojrzenie interdyscyplinarne, red. Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2016;
 • Paweł Sitek, Wpływ skali i struktury finansowania sektora przedsiębiorstw na gospodarkę (w:) Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. Anita Niemczyk-Wójcik, Tomasz Talar, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Paweł Sitek, Wybrane aspekty kryzysów finansowych (w:) Prawo bezpieczeństwa finansowego. Wybrana problematyka, red. Mirosław Karpiuk, Martyna Sawicka, Paweł Sitek, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016;
 • Paweł Sitek, Ewolucja zarządzania systemem bankowym w Hiszpanii (w:) Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji, red. Magdalena Sitek, Tadeusz Gracy, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Paweł Sitek, Prawo złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w:) Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej, red. Justyna Karaźniewicz, Tomasz Kuczur, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015;
 • Paweł Sitek, The evolution of the inflation target strategy on the example of Poland, Turkey and South Korea (w:) Opportunities for cooperation between Europe and Asia, red. Magdalena Sitek, Michał Łęski, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Paweł Sitek, The human right to the safe deposit-credit institutions (w:) Collective human rights in the first half of the 21st century, red. Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Paweł Sitek, Trzy filary unii bankowej jako odpowiedź na kryzys finansowy (w:) Polska a unia bankowa. Wybrane zagadnienia prawne, red. Paweł Sitek, Warszawa: WD Klaudia-Druk Jarosław Złotowski, 2015;
 • Paweł Sitek, W Polsce obowiązywał denar, grosz, dukat, złoty a teraz czas na polskie euro (w:) Problematyka polskiego pieniądza, red. Paweł Sitek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2015;
 • Paweł Sitek, Legal and financial determinants of the economic war in the twenty first century (w:) Human rights. Between war and peace. T. 2, red. Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Marta Wójcicka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014;
 • Paweł Sitek, Security of information in the Polish bank trading (w:) Consumer Protection - selected issues of the information safety, red. Magdalena Sitek, Iwona Niedziółka, Aleksandra Ukleja, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2014;
 • Paweł Sitek, The human and civil rights in Ukraine (w:) Europe of Founding Fathers: Investment in the common future. Supplement, red. Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014;
 • Paweł Sitek, The legal aspects of the European financial stabilisation mechanism (w:) Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, red. Magdalena Sitek, Michał Łęski, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2014;
 • Paweł Sitek, Oczekiwania obywateli i zagrożenia perspektywy stabilnego kierowania krajem w dobie kryzysu (w:) Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, red. Małgorzata Such-Pyrgiel, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2013;
 • Paweł Sitek, Aspekty prawno-administracyjne mapy drogowej przyjęcia waluty euro, określonej przez rząd RP w dniu 28 października 2008 r. (w:) Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2010;
 • Paweł Sitek, Niezależność Narodowego Banku Polskiego a 5 letnia obecnośc Polski w Unii Europejskiej (w:) Problemy prawa i administracji, red. Andrzej Kojder, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2010;

Redakcje prac zbiorowych

 • Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, red. Paweł Sitek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Prawo bezpieczeństwa finansowego. Wybrana problematyka, red. Mirosław Karpiuk, Martyna Sawicka, Paweł Sitek, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016;
 • Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, red. Paweł Sitek, Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Polska a unia bankowa. Wybrane zagadnienia prawne, red. Paweł Sitek, Warszawa: WD Klaudia-Druk Jarosław Złotowski, 2015;
 • Problematyka polskiego pieniądza, red. Paweł Sitek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2015;