prof. AEH dr hab. Piotr Solarz

ORCID: 0000-0002-2846-6297
prowadzone przedmioty: Administracja publiczna, Introduction to International Relations, Praca dyplomowa, Proseminarium, Seminarium dyplomowe, Teoria stosunków międzynarodowych

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2013-01-18 Doktor habilitowany Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo europeistyka
2002-09-26 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce nauki o polityce

Artykuły

 • Piotr Solarz, Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane przykłady – Polska, "Studia Bobolanum" 2019, vol. 3, 105-116;
 • Piotr Solarz, Political and social determinants of citizens subjectivity in cibil society in contemporary poland, "Colloquium" 2019, nr. 2, 67-94;
 • Piotr Solarz, Uwarunkowania polityczne i społeczne podmiotowości obywatela w społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce, "Colloquium" 2019, nr. 2, 67-94;
 • Piotr Solarz, Aksjologiczne uwarunkowania konstytucji z 1997 roku, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2018, vol. 26, nr. 1, 93-103;
 • Piotr Solarz, Polityczne i społeczne uwarunkowania Euro w Polsce - spór między patriotyzmem a antypatriotyzmem, "Karpacki Przegląd Naukowy" 2018, vol. 28, nr. 4, 101-116;
 • Piotr Solarz, Europejskie podstawy praw człowieka w XXI wieku – między godnością a władzą?, "Studia Bobolanum" 2017, nr. 1, 195-218;
 • Piotr Solarz, Governance, good governance, „biurokracja”, „administracja publiczna” i „e-administracja” – jako podstawowe pojęcia w dyskursie o społeczeństwie informacyjnym, "Studia Bobolanum" 2017, nr. 3, 179-198;
 • Piotr Solarz, Sylwia Jabłońska-Kempny, Nieprawidłowości w relacjach z obywatelami w zakresie sporządzania czynności notarialnych w kontekście wymogów etycznych dotyczących notariusza, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2016, nr. 1, 71-79;
 • Piotr Solarz, Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe jako podstawowe pojęcia w dyskursie o współczesnym państwie, "Karpacki Przegląd Naukowy" 2015, nr. 4, 13-23;
 • Piotr Solarz, Społeczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2015, nr. 1, 165-175;
 • Piotr Solarz, Aksjologiczny wymiar Karty Praw Podstawowych UE, "Studia Bobolanum" 2013, nr. 3, 159-171;
 • Piotr Solarz, Ekonomiczne i kulturowo-polityczne przyczyny korupcji w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2013, nr. 4, 5-14;
 • Piotr Solarz, One or many? The problems of the official languages of the European Union, "Studia Bobolanum" 2013, nr. 4, 203-213;
 • Piotr Solarz, Reżim języka urzędowego Unii Europejskiej, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2013, nr. 1, 23-31;
 • Piotr Solarz, Uwarunkowania polityczne polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2010, "Karpacki Przegląd Naukowy" 2013, nr. 1, 31-57;
 • Piotr Solarz, Wpływ biurokracji na aparat administracyjny we współczesnej Polsce, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2013, nr. 1, 121-129;
 • Piotr Solarz, Poland in the European Union’s innovation policy - the case of the Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, "Prosopon" 2012, nr. 1, 279-285;
 • Piotr Solarz, Глобалнзация - регионализм - региональная политика евросоюза и польши, "Сборник Научных Трудов" 2010, nr. 4, 52-65;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Piotr Solarz, Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego w Polsce po 1989 roku, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2013;
 • Piotr Solarz, Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Piotr Solarz, Euroregiony pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego w procesie integracji europejskiej, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Solarz, Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Solarz, Państwo - samorząd regionalny i lokalny, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Piotr Solarz, Problems of the official languages of the European Union (w:) European Union as a Global Actor, red. Joanna Dyduch, Małgorzata Michalewska-Pawlak, Ryan Murphy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014;
 • Piotr Solarz, Rozwój idei i badań nad współpracą transgraniczną w Europie po II wojnie światowej (w:) Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. Wojciech Tomasz Modzelewski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014;
 • Piotr Solarz, Ewaluacja środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej a dualizm administracji publicznej w Polsce (w:) W stronę marzeń, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2013;
 • Piotr Solarz, Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej w Polsce (w:) Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, red. Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013;
 • Piotr Solarz, Euroregiony w Polsce jako czynnik procesu integracji europejskiej. Geneza i rozwój (w:) Ars est philosophia vitae. Księga pamiątkowa z okazji nadania honorowego tytułu Ehrentitel Doktor Profesorowi Wojciechowi Słomskiemu, red. Michał Gołoś, Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Chełm: Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2011;
 • Piotr Solarz, Geneza i rozwój polityki regionalnej w Polsce (w:) Człowiek - Społeczeństwo - Cywilizacja. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Michał Gołoś, Marek Storoška, Chełm: Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2011;
 • Piotr Solarz, Instytucje i organy realizacji polityki regionalnej w Polsce po 1989 (w:) Człowiek - Kultura - Edukacja, red. Zdzisław Sirojć, Marek Żukowski, Marek Storoška, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2011;
 • Piotr Solarz, Polityczne uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce, w latach 2004-2009 (w:) Nauka w służbie cywilizacji, red. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Remigiusz Ryziński, Jozef Polačko, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Piotr Solarz, Przewidywane efekty strategii zarządzania i polityki regionalnej w Polsce oraz ich wpływ na rozwój integracji europejskiej (w:) Społeczne problemy zarządzania, red. Zdzisław Nowakowski, Zdzisław Sirojć, Renáta Madzinová, Jozef Polačko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 2011;
 • Piotr Solarz, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju obwodu kaliningradzkiego (w:) W kierunku społeczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia, red. Zdzisław Nowakowski, Jozef Polačko, Zdzisław Sirojć, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 2011;
 • Piotr Solarz, Contemporary problems of international environment (w:) Ministrare. Prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko. T. 2, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2010;
 • Piotr Solarz, Uwarunkowania polityki rozwoju regionalnego w Polsce i w UE (w:) Facere veritatem in caritate. Księga pamiątkowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji nadania honorowego tytułu Licencjusz Teologii Adwentystycznej przez Senat WST-H im. Michała Beliny Czechowskiego, red. Dariusz Pater, Remigiusz Król, Podkowa Leśna: Signa Temporis, 2009;
 • Piotr Solarz, Korupcja, klientelizm i kapitalizm polityczny jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego w Polsce (w:) Jawność życia publicznego w Polsce, red. Piotr Solarz, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Jawność życia publicznego w Polsce, red. Piotr Solarz, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;