prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski

ORCID: 0000-0001-6889-8433
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Analiza wartości przedsiębiorstwa, Budżetowanie i planowanie finansowe, Controlling, Finanse przedsiębiorstwa, Matematyka finansowa, Ocena projektów inwestycyjnych, Plan finansowy i biznesplan, Seminarium magisterskie, Współczesne koncepcje finansów, Wycena przedsiębiorstw

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2014-03-05 Doktor habilitowany Uniwersytet Szczeciński Dziedzina nauk ekonomicznych Finanse finanse
1995-03-08 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2007-12-01 - 2009-06-01
Kierownik: Piotr Szczepankowski
Wykonawcy: Piotr Szczepankowski
Analiza, wyodrębnienie i ocena czynników determinujących efektywność oraz wpływających na proces kreowania wartości spółek (przedsiębiorstw), jest współcześnie jednym z najważniejszych nurtów badawczych w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Pracą badawczą obejmowane są firmy różnego typu, charakteru, sektora działania, formy organizacyjno-prawnej, wielkości itp. W literaturze przedmiotu dominują wyniki oceny efektywności i sił napędowych wartości (ang. value drivers) spółek notowanych na zorganizowanym i regulowanym rynku kapitałowym, czyli na podstawowych rynkach giełd papierów wartościowych. Dotychczas kompleksowym analizom nie podlegały spółki notowane na tzw. rynkach alternatywnego systemu obrotu, które są w ostatnim czasie tworzone na lokalnych, regionalnych i międzynarodowych giełdach papierów wartościowych. W dniu 30 sierpnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiony został rynek alternatywnego systemu obrotu pod nazwą NewConnect. Aktualnie notowanych jest na nim kilkanaście przedsiębiorstw, ale docelowo mówi się o obrocie akcji setek spółek. Są to na ogół firmy młode, niewielkie, innowacyjne, w początkowej fazie swojego rozwoju, które z powodów formalnych nie mogłyby pozyskać kapitału na rynku regulowanym. Celem badawczym (naukowym) projektu było wyodrębnienie bezpośrednich i pośrednich, nad-rzędnych i podrzędnych, głównych i uzupełniających determinant tworzenia wartości dla akcjonariuszy spółek rynku alternatywnego systemu obrotu oraz wykazanie fundamentalnych sił napędowych efektywności ich wzrostu i rozwoju. Tak zdefiniowany cel wskazuje w konsekwencji na znaczenie projektu, szczególnie na potrzeby zarządów spółek, analityków finansowych i inwestorów. Dla potrzeb menedżerów i analityków finansowych wyodrębnione zostały główne wielkości ekonomiczne, na które należy zwracać uwagę w zakresie wdrażania, realizacji i oceny koncepcji zarządzania wartością. Natomiast z punktu widzenia inwestorów (angażujących w spółki kapitały), wyniki badań pozwalają wykazać czynniki, na które należy zwracać uwagę w podejmowaniu racjonalnych decyzji alokacji kapitału.
Proces badawczy i związana z nim metodyka badań realizowane były w trzech zasadniczych perspektywach:
1. Uwaga została zwrócona na gospodarczą (makroekonomiczną) rolę alternatywnych rynków akcji oraz na przesłanki ich pojawiania się w krajowych systemach finansowych. W tym zakresie zebrane zostały w literaturze przedmiotu, czasopiśmiennictwie oraz w Internecie informacje o światowych alternatywnych rynkach obrotu oraz wyniki badań ich dotyczących.
2. Badaniom opartym w głównej mierze na:
a) wynikach finansowych spółek z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej i skonstruowanego modelu ekonometrycznego,
b) badaniach ankietowych i wywiadach strukturalizowanych prowadzonych w zarządach spółek, podlegały determinanty efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstw notowanych na nowym i młodym polskim rynku NewConnect. Wyniki tych analiz empirycznych zostały następnie porównane z siłami napędowymi efektywności i wartości spółek notowanych na zagranicznych rynkach alternatywnego sytemu obrotu, aby wykazać podobieństwa i różnice między wyróżnionymi determinantami dotyczącymi spółek rynków dojrzałych i rozwijających się.
3. Analizując czynniki faktycznie oddziałujące na efektywność i wzrost wartości spółek, porównano je z motywami skłaniającymi właścicieli, menedżerów lub podmioty dotychczas niezwiązane ze spółką do wprowadzania firmy na rynek NewConnect. Pozwoli to zarządom spółek, myślącym o wejściu na ten rynek, wyodrębnić przesłanki podjęcia procesu pozyskania kapitału z rynku alternatywnego systemu obrotu.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały znaczenie rynku alternatywnego systemu obrotu w rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności gospodarki. Przyniosły jednoznaczne rozstrzygnięcia dotyczące głównych czynników oddziaływujących na efektywność spółek będących w początkowej fazie rozwoju i wzrost wartości zainwestowanych w nie kapitałów. I jakkolwiek źródło efektywności i wartości leży w wielu obszarach organizacji, to jednak, zgodnie z popularnym twierdzeniem, że „nie można czymś zarządzać, nie mierząc tego”, dużą rolę w zapewnieniu efektywności muszą budować systemy jej pomiaru na poziomie przedsiębiorstwa. Od oceny skali (badania ilościowe) oraz charakteru (badania jakościowe) tych systemów i ich składowych zależeć będzie, do jakich działań skłaniać się będą właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw. Stanowiło to praktyczny wymiar podejmowanych badań.
Data projektu: 2008-01-01 - 2020-07-15
Kierownik: Piotr Szczepankowski
Wykonawcy: Piotr Szczepankowski, Maria Sierpińska
Istota projektu: W dniu 30 sierpnia 2007 r. rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów War-tościowych w Warszawie nowy rynek o nazwie NewConnect, czyli rynek alternatywnego systemu obrotu. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla niezbyt dużych spółek młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale potrzebujących kapitału na pokrywanie potrzeb finansowych swojego wzrostu i inwestycji. Ze względu na specyfikę ekonomiczną tych przedsiębiorstw oraz cele pozyskiwania kapitału, koniecznym stało się śledzenie efektywności ich rozwoju oraz osiąganych wyników, szczególnie po wejściu na giełdę. Analiza koniunktury spółek rynku NewConnect miała stać się alternatywą dla oceny zmiany ich wartości rynkowej, opisywanej przez odrębnie skonstruowany indeks giełdowy. Koniunkturalny miernik wzrostu i rozwoju ma zwrócić uwagę na fundamentalne wielkości ekonomiczne kształtujące efektywność działania spółek rynku NewConnect, a poprzez porównanie ich poziomu z wielkością indeksu giełdowego pozwoli na wyodrębnienie głównych sił napędowych ich wartości rynkowej. Zadaniem opracowanego i wdrożonego wskaźnika syntetycznego jest możliwość pomiaru tempa rozwoju spółek notowanych na rynku NewConnect, a zmiana jego wielkości jest pozytywnie skorelowana ze zmianami wewnętrznej wartości spółek, powstającej jako skutek zmiany ich fundamentalnych wyników działalności gospodarczej.
Efektem opracowania, a potem wdrożenia do praktyki analiz giełdowych wskaźnika koniunktury (wzrostu i rozwoju) spółek notowanych na rynku NewConnect, o akronimie NCGI jest:
• stały i poprawny ekonomicznie pomiar rozwoju spółek notowanych na tym rynku giełdowym,
• ukazywanie stopnia korelacji zmiany wskaźnika koniunktury spółek ze zmianami ich wartości na rynku NewConnect, co pełni funkcje doradcze dla wielu grup inwestorów giełdowych,
• ułatwienie pomiaru wzrostu wartości spółek ze względu na etap ich rozwoju,
• odzwierciedlenie dynamiki rozwoju spółek opartej na „fundamentach” – wielkościach pokazujących bazę materialną oraz potencjał rozwojowy przedsiębiorstw i wyniki wykorzy-stania tego potencjału na ich aktualnym oraz nowym rynku produktów i usług, co pełni funkcje informacyjne dla zarządów i właścicieli poszczególnych spółek.
Obliczenia wskaźnika NCGI dokonywane są dwa razy do roku, po zakończeniu każdego półrocza, w miarę napływu informacji finansowych ze spółek notowanych na rynku NewConnect. W tym celu wykorzystywany jest specjalnie skonstruowany arkusz kalkulacyjny, który został wraz z instrukcją obliczeń wskaźnika przesłany zleceniodawcy, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Po obliczeniu miernika sporządzany jest rozszerzony i skrócony raport o wielkości miernika koniunktury oraz czynnikach wpływających na jego bieżący poziom. Raporty takie liczą ok. 20 stron. Dotychczas przygotowano trzy raporty – za okres II poł. 2007 r., I poł. 2008 r. i II poł. 2008 r. W sierpniu 2009 r. zostanie napisany raport IV za okres I poł. 2009 r. Każdy raport skrócony jest pu-blikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na stronach rynku NewConnect (www.newconnect.pl) i jest dostępny każdemu zainteresowanemu funkcjonowaniem tego rynku oraz efektywnością jego spółek. Raport publikowany jest także w języku angielskim na potrzeby inwestorów zagranicznych. Pełni zatem funkcję doradczą, informacyjną, a także społeczną, ponieważ zwiększa stopień zainteresowania rynkiem finansowym w Polsce. Często cytowany bywa w licznych artykułach naukowych na temat rynku NewConnect.

Artykuły

 • Michał Falkowski, Agata Sierpińska-Sawicz, Piotr Szczepankowski, The Effectiveness of Hedge Fund Investment Strategies under Various Market Conditions, "Contemporary Economics" 2020, vol. 14, nr. 2, 127-143;
 • Piotr Szczepankowski, Agata Sierpińska-Sawicz, Kowenanty w warunkach emisji długu przez przedsiębiorstwa a ochrona obligatariuszy, "Studia BAS" 2019, vol. 58, nr. 2, 127-152;
 • Piotr Szczepankowski, Znaczenie unii rynków kapitałowych dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2018, nr. 1, 45-75;
 • Piotr Szczepankowski, Financialisation of the non-financial corporations and enterprise value migration. Evidence from the polish stock market: 2000–2015, "Studia i Prace WNEiZ " 2017, nr. 50 T. 3, 155-172;
 • Piotr Szczepankowski, Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, nr. 86, 287-302;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Dorota Wiśniewska, Financialization and Income Inequality in Selected European Countries, 2004-2013, "e-Finanse" 2016, vol. 12, nr. 4, 20-32;
 • Piotr Szczepankowski, Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2016, nr. 1, 31-47;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, vol. 77, nr. 4, 197-215;
 • Piotr Szczepankowski, Migracja wartości dla właścicieli spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu giełdowego w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr. 238, 132-143;
 • Piotr Szczepankowski, Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr. 73, 497-510;
 • Viktorija Bobinaite, Aldona Juozapaviciene, Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Comparative Analysis of Features of Polish And Lithuanian Day-Ahead Electricity Market Prices, "Energy Policy" 2013, vol. 63, 181-196;
 • Piotr Szczepankowski, Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, vol. 64, nr. 1, 437-450;
 • Piotr Szczepankowski, Audit Committee Practice in the Polish Listed Stock Companies. Present Situation and Development Perspectives, "Business, Management and Education" 2012, vol. 10, nr. 1, 50-65;
 • Viktorija Bobinaite, Aldona Juozapaviciene, Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis, "Rynek Energii" 2012, nr. 5, 101-111;
 • Piotr Szczepankowski, Marcin Staniewski, Pomiar kapitału intelektualnego w spółkach energetycznych, "Rynek Energii" 2012, nr. 4, 52-60;
 • Piotr Szczepankowski, Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 79-96;
 • Piotr Szczepankowski, Kluczowe determinanty wartości przedsiębiorstw a korzyści dla akcjonariuszy spółek rynku NewConnect, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2010, vol. 4, nr. 2, 459-473;
 • Piotr Szczepankowski, Maria Sierpińska, Badanie koniunktury spółek rynku New Connect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Operations Research and Decisions (Badania Operacyjne i Decyzje)" 2008, nr. 3, 89-105;
 • Piotr Szczepankowski, Ewolucja funkcjonowania oraz efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect - alternatywnego systemu obrotu giełdowego w Polsce, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2008, vol. 2, nr. 4, 45-59;
 • Piotr Szczepankowski, Problematyka oceny wzrostu, rozwoju i wartości spółek giełdowego alternatywnego systemu obrotu NewConnect, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr. 6, 425-441;
 • Piotr Szczepankowski, Dlaczego warto dokonywać fuzji i przejęć, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 11, 88-91;
 • Piotr Szczepankowski, Jak badać zmiany wartości przedsiębiorstwa - gotówkowa stopa zwrotu, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 6, 66-69;
 • Piotr Szczepankowski, Jak oceniać efektywność fuzji i przejęć, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 12, 79-84;
 • Piotr Szczepankowski, Jak oceniać wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 18, 76-81;
 • Piotr Szczepankowski, Jak poprawić rentowność kapitałów własnych - dźwignia finansowa, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 3, 74-78;
 • Piotr Szczepankowski, Jak ustalać wymagany poziom kapitału obrotowego netto - cz. 1, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 20, 65-71;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wykorzystać dźwignię całkowitą w zarządzaniu finansami, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 5, 69-72;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wykorzystać gotówkową stopę zwrotu do szacowania wartości firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 7, 75-79;
 • Piotr Szczepankowski, Jaki wpływ na wynik firmy ma wielkość kosztów stałych - dźwignia operacyjna, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 4, 67-70;
 • Piotr Szczepankowski, Jakimi kapitałami powinna firma sfinansować inwestycje, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 1, 71-73;
 • Piotr Szczepankowski, Krańcowy koszt kapitału, czyli jak uniknąć nierentownych projektów, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr. 13, 63-67;
 • Jarosław Kowalczyk, Lidia Makowiecka, Piotr Szczepankowski, Motywy ekonomiczne wycofywania spółek z obrotu giełdowego, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 1, 71-85;
 • Piotr Szczepankowski, Problematyka uwzględniania wartości gotówki i innych aktywów pozaoperacyjnych w dochodowej wycenie spółki, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 4, 149-176;
 • Piotr Szczepankowski, Fuzje i przejęcia w tworzeniu wartości przedsiębiorstw, "Nauki Ekonomiczne" 2006, nr. 5, 97-112;
 • Piotr Szczepankowski, Gotówkowa stopa zwrotu w wycenie wartości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2006, nr. 48/434, 183-192;
 • Piotr Szczepankowski, Jak miary EBITDA i EVA informują o korzystnej sytuacji firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 24, 88-91;
 • Piotr Szczepankowski, Jak ocenić efektywność działania spółki, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 22, 83-86;
 • Piotr Szczepankowski, Jak ocenić inwestycję za pomocą różnych wariantów wartości obecnej netto (NPV), "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 8, 69-74;
 • Piotr Szczepankowski, Jak ustalić wartość małej firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 3, 85-88;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wycenić efekty przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorstwem, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 3, 102-104;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wycenić kapitał własny wykorzystując opcje realne, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 15, 76-81;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wycenić przedsiębiorstwo wykorzystując opcje realne, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 18, 80-83;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wycenić wartość mikro- i małych przedsiębiorstw, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 1, 86-87;
 • Piotr Szczepankowski, Ustalanie stopy wzrostu przedsiębiorstwa na potrzeby wyceny jego wartości. Teoria a praktyka polska, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2006, vol. 7, nr. 1b, 193-211;
 • Piotr Szczepankowski, W jaki sposób można wyliczyć wartość dodaną dla właścicieli, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr. 23, 76-77;
 • Piotr Szczepankowski, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej (VAIC) w ocenie efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2006, nr. 1109, 599-617;
 • Piotr Szczepankowski, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, "Nauki Ekonomiczne" 2005, nr. 4, 59-80;
 • Piotr Szczepankowski, Jak aktywa niematerialne wpływają na efektywność przedsiębiorstwa, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 19, 23-34;
 • Piotr Szczepankowski, Jak fuzje i przejęcia wpływają na wartość firmy, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 50, 23-32;
 • Piotr Szczepankowski, Jak mierzyć efektywność i wartość kapitału intelektualnego firmy, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 28-29, 52-56;
 • Piotr Szczepankowski, Jak określić wartość przedsiębiorstwa - mnożnikowa metoda porównań rynkowych, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 5, 25-38;
 • Piotr Szczepankowski, Jak wycenić markę firmy, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 43, 27-38;
 • Piotr Szczepankowski, Ocena efektywności kapitału intelektualnego jako źródła kształtowania wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2005, nr. 43/406, 675-691;
 • Piotr Szczepankowski, Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, "Nauki Ekonomiczne" 2005, nr. 4, 121-129;
 • Piotr Szczepankowski, Wycena firmy metodą transakcji porównywalnych, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr. 7, 34-37;
 • Piotr Szczepankowski, Wykupy menedżerskie w kształtowaniu efektywności polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2005, nr. 1061, 408-425;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Piotr Szczepankowski, Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2013;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007;
 • Piotr Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007;
 • Janusz Filipczuk, Piotr Szczepankowski, Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania, Sochaczew: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Dariusz Mikołajewski, Piotr Szczepankowski, Zastosowanie analizy efektywności inwestycji do wyboru sposobu komercjalizacji wyników projektu badawczo-rozwojowego (w:) Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Piotr Szczepankowski, Finansjalizacja a zmiany w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (w:) Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Piotr Szczepankowski, Zarządzanie finansami (w:) Podstawy zarządzania procesami, red. Marek Bugdol, Katarzyna Szczepańska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2016;
 • Piotr Szczepankowski, Efekty potencjału wartości księgowej i wielkości spółek w kształtowaniu stóp zwrotu na rynku New Connect (w:) Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Piotr Szczepankowski, Innovation determinants of polish family-owned businesses (w:) Innovation as a Source of the Competitiveness. Looking for Management Advantages, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Piotr Szczepankowski, Koszt kapitału (w:) Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz, Warszawa: CeDeWu, 2012;
 • Piotr Szczepankowski, Ocena efektywności inwestycji (w:) Vademecum dyrektora finansowego, red. Waldemar Gos, Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Planowanie finansowe (w:) Vademecum dyrektora finansowego, red. Waldemar Gos, Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Problematyka wyceny nowopowstałych przedsiębiorstw (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Restructuring strategies and process of enterprise value creation (w:) Contemporary Trends in Management and Finance. Theory and Practice, red. Maria Sierpińska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Spółki innowacyjne na rynku giełdowym NewConnect (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Zasoby innowacji w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza części finansowej biznesplanu (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza efektywności fuzji i przejęć (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza opłacalności leasingu (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Case study (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza rachunku zysków i strat - case study (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza radarowa Nagashimy (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Biznesplan - analiza części finansowej (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Biznesplan - metody sporządzania (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Budżetowanie dla przedsiębiorstw usługowych i handlowych (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Budżetowanie w firmach usługowych i handlowych (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Waldemar Gos, Budżetowanie w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Finansowe determinanty wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect (w:) Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom 1 Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw – analiza efektywności (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Impact of corporate governance factors on company and shareholder value (w:) Company in Process of Integration with European Union, red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Jak skutecznie planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto? (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Waldemar Gos, Jak skutecznie przeprowadzić proces budżetowania operacyjnego? (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Jak w praktyce obliczać i poprawnie interpretować wartość EVA i MVA. Analiza wartości ekonomicznej Grupy TVN (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Julita Zdończyk, Jak zarządzanie kapitałem obrotowym wpływa na wyniki finansowe Twojej firmy? (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Kapitał wiedzy jako źródło kreowania wartości przedsiębiorstw (w:) Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Koordynacyjna i kontrolna rola budżetowania (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Paweł Gierałtowski, Metody analizy ryzyka projektu inwestycyjnego (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Metody wyceny marki (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Metodyka sporządzania biznesplanu (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Izabela Kula, Mnożniki rynkowe w wycenie spółki (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Nośniki wartości firmy - ocena (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Grzegorz Gołębiowski, Opcje realne w ocenie projektów inwestycyjnych (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Planowanie ZKO - metoda kosztowa oraz cyklu obrotowego - case study (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Planowanie ZKO - metoda udziałowa oraz AFN - case study (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Waldemar Gos, Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Rachunek kosztów działań – wprowadzenie (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Restrukturyzacja firmy a proces budżetowania (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Waldemar Gos, Sposoby oceny ryzyka projektu inwestycyjnego (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Wycena kapitału klientów firmy i wartości relacji z nimi (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Wycena marki (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Wyznaczanie optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Waldemar Gos, Zastosowanie rachunku kosztów działań (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Zmiany w gospodarce finansowej polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego (w:) Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Zrównoważony wzrost firmy (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Zrównoważony wzrost firmy - planowanie strategii finansowej (w:) Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, red. Adam Filutowski, Warszawa: "Wiedza i Praktyka", 2009;
 • Piotr Szczepankowski, Maria Sierpińska, Badanie koniunktury spółek rynku NewConnect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli (w:) Efektywność źródłem bogactwa narodów. Streszczenia referatów i komunikaty. Piechowice 21-23 stycznia 2008, red. Tadeusz Dudycz, Łucja Tomaszewicz, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008;
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski, Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski (w:) Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Warszawa: CeDeWu, 2008;
 • Piotr Szczepankowski, Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w:) Innowacje finansowe, red. Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski, Gdańsk: CeDeWu, 2008;
 • Piotr Szczepankowski, Wyznaczanie mnożników rynku kapitałowego na podstawie fundamentalnych wyników finansowych spółki na potrzeby wyceny jej wartości (w:) Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. T. 4 cz. 2, red. Jan Duraj, Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2008;
 • Piotr Szczepankowski, Zarządzanie przez wartość (w:) Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Piotr Szczepankowski, Zintegrowany model zarządzania wartością przedsiębiorstwa (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Piotr Szczepankowski, Controlling polityki kredytowania odbiorców (w:) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Maria Sierpińska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Piotr Szczepankowski, Problematyka wyceny instytucji finansowych (w:) Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Piotr Szczepankowski, Systemy motywacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (w:) Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, red. Henryk Król, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
 • Piotr Szczepankowski, Rola doradztwa finansowego w wykupach menedżerskich polskich przedsiębiorstw (w:) Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych, red. Maria Dębniewska, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Innovation as a Source of the Competitiveness. Looking for Management Advantages, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Contemporary Trends in Management and Finance. Theory and Practice, red. Maria Sierpińska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Management in the New Economy. Classic and modernity, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2009;
 • Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom 2 Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, red. Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;