Rozmowa z dr Elżbietą Mreńcą - Organizatorką konferencji pn. Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa

Konferencja naukowa: GŁUSI JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA, która odbyła się w gmachu Sejmu RP w dniu 22 września 2015 r., została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności oraz Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie  Prof. dr hab. Marian Kallas oraz Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Pan Poseł Tomasz Makowski.

 

z organiatorką konferencji DR ELŻBIETĄ MREŃCĄ rozmawia EDYTA JAŚKIEWICZ

 

Wydawać by się mogło, że tematyka konfrencji nie pokrywa się z obszarem zainteresowań Wydziału Prawa i Administracji. Jaki był cel konferencji? 

Celem konferencji było poparcie dążeń Głuchych do objęcia ich społeczności zakresem ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Potrzeby osób z dysfunkcją słuchu są bowiem odmienne od potrzeb osób z innymi niepełnosprawnościami. Sytuacja Głuchych powinna być traktowana przez polskiego ustawodawcę dwutorowo. Na pewno muszą oni mieć zagwarantowane prawa jako osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie ta społeczność, która wykształciła swoją tożsamość, kulturę, język powinna zostać uznana za mniejszość językowo-kulturową.

Czy zaproponowane przez Państwa zmiany w prawie mogą mieć wpływ na życie codzienne osób z dysfunkcją słuchu?

Tak, owszem. Głusi jako mniejszość zyskaliby szereg uprawnień, m.in.: język migowy zostałby uznany jako oficjalny język mniejszości Głuchych, szkoły i placówki publiczne miałyby obowiązek umożliwiania uczniom mniejszości podtrzymywania ich tożsamości językowej i kulturowej, mniejszość Głuchych miałaby prawo do przyznawania dotacji celowych i podmiotowych, Głusi mieliby swoich przedstawicieli w organach opiniodawczo - doradczych Prezesa Rady Ministrów, zyskaliby także ułatwienia w uzyskaniu swojej reprezentacji w parlamencie, programy publicznej radiofonii i telewizji miałyby ustawowy obowiązek uwzględniać potrzeby mniejszości Głuchych. Jednym słowem Głusi - w majestacie prawa - mogliby uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich własnej tożsamości.

Zapewne jest to sparwa, która jednoczy przedstawicieli różnych środowisk. Czyją opinię mogli Poznać uczestnicy konferencji?

Konferencja była okazją do zaprezentowania stanowisk w przedmiotowej sprawie przez przedstawicieli nauki, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Głuchych i Głuchoniewidomych. Referaty wygłosili: Pan Tomasz Świderski - Prezes Instytutu Historii Głuchych, Pani dr Małgorzata Czajkowska - Kisil -  surdopedagog z Instytutu Głuchoniemych, Prezes Stowarzyszenia „CODA Polska, Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice”, Pani Joanna Łacheta z Instytutu Głuchoniemych, Wiceprezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych, Pani dr Barbara Kowalczyk z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani dr Elżbieta Mreńca z Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Pan Grzegorz Kozłowski - Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Pani Małgorzata Książek – członek zarządu, dyrektor biura i ekspert TPG, Pan dr Paweł Rutkowski - Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Ewa Wojdyr - tłumacz języka migowego. Referaty przeplatane były bardzo ciekawą i ożywioną dyskusją. Podsumowania konferencji dokonał Pan Prof. dr hab. Jan Jeżewski Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ w Warszawie.

Czy osoby z dysfunkcją słuchu mogły aktywnie uczestncznyć w konferencji?

Tak, organizatorzy konferencji zapewnili tłumaczy języka migowego. Sala konferencyjna była również przystosowana do udziału osób Głuchoniewidomych.

Jakie wnioski płyną z przeprowadzonej dyskusji?

Wnioski z konferencji są zbieżne z postulatami wysuwanymi od lat przez środowisko osób niesłyszących. Efektem konferencji jest deklaracja jej uczestników dotycząca potrzeby wspólnego wypracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przy współudziale Studenckiego Koła naukowego „LEGISLACJA” działającego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Dziekuję serdeczie za rozmowę. Mamy nadzięję, że podjęte działania znajdą swoją kontynuację w konkretnych rozwiązaniach prawnych. 

 

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ Z KONFERENCJI

GALERIA ZDJĘĆ

PROGRAM KONFERENCJI

 

Osoby, które chciałaby podjąć współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym "LEGISLACJA" zapraszamy do kontaktu z Panem Piotrem Kiszką, Przewodniczacym Zarządu (piotr.kiszka@imid.med.pl).