Zbiory PTP liczą ponad 130 narzędzi badawczych i są na bieżąco wzbogacane o najnowsze metody diagnostyczne. Uzupełnienie zasobów stanowią liczne publikacje książkowe oraz artykuły naukowe z zakresu psychometrii oraz diagnozy psychologicznej.

Wszystkie testy zgromadzone w Pracowni zostały oficjalnie wydane w Polsce lub mają aktualne polskie adaptacje. Do każdego z testów posiadamy pełne zestawy niezbędnych elementów (podręczniki, arkusze testowe, arkusze odpowiedzi, klucze oraz materiały pomocnicze). Zasady pracy Pracowni są zgodne z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

W naszych zbiorach znajdują się :

  • testy inteligencji i zdolności
  • testy przydatne w psychologii zdrowia
  • testy neuropsychologiczne
  • kwestionariusze służące do pomiaru osobowości i temperamentu
  • testy przydatne w psychologii rozwojowej
  • testy projekcyjne

Katalog  zasobów dostępny jest pod TYM adresem.

Do korzystania z Pracowni zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki.

 

UWAGA !!!

• Podręczniki i materiały pomocnicze do testów wypożyczane są wyłącznie studentom IV i V roku przygotowującym pracę magisterską. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia podpisanego przez promotora (dostępne w załączniku). Pozostali zainteresowani mogą korzystać z materiałów tylko na miejscu.

• Klucze do testów udostępniane są wyłącznie na miejscu w Pracowni.

• Arkusze testowe wykorzystywane w ramach pracy dyplomowej studenci zobowiązani są zakupić na własny koszt w Księgarni Pracowni Testów Psychologicznych mieszczącej się w Warszawie przy ul. Belwederskiej 6A. Do zakupu niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia od prowadzącego zajęcia (dostępne w załączniku ).

• Psychologowie oraz studenci spoza AEH mogą korzystać z zasobów PTP na miejscu po przedstawieniu dyplomu psychologa lub indeksu.