Zarządzanie w logistyce międzynarodowej

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie
Zarządzanie w logistyce międzynarodowej

Zarządzanie w logistyce międzynarodowej

Program specjalności jest interdyscyplinarny a jego treści kształcenia koncentrują się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw, których działalność jest ścisłe związana z biznesem międzynarodowym a logistyka jest głównym czynnikiem sukcesu. Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach menadżerskich związanych z logistyką w różnych sektorach gospodarczych i na różnych szczeblach zarządzania, zarówno w dużych koncernach międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie organizacji procesów logistycznych, podsystemów przewozowych w systemach dystrybucji oraz zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Studia na tej specjalności będą przygotowywały również do zarządzania materiałami i zapasami w sieciach logistycznych oraz prowadzenia analiz w działach zakupu i zaopatrzenia.  

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • racjonalizacji pro­ce­sów i systemów obsługi logistycznej oraz obsługi transportowej przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych,
 • projektowania podstawowych komponentów procesów logistycznych, realizowanych w skali międzynarodowej,
 • rozwiązywania problemów związanych z logistyką w koncernach międzynarodowych i przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym.

Analizując zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce można stwierdzić, że Transport, Spedycja, Logistyka (TSL) jest znaczącym sektorem pod względem rozwoju i możliwości zatrudnienia pracowników. Portal monsterpolska.pl, w pierwszym kwartale 2014 roku, odnotował największy, bo aż 6-krotny wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów branży logistyka / zakupy/ transport. Obserwacje innego (być może największego) portalu Pracuj.pl, na którym w III kwartale 2015 r. opublikowano 111 469 ofert pracy, potwierdzają ten trend. Analiza tych ofert wskazuje (m.in.) na 16,1% wzrost dla branży transport i logistyka w porównaniu rok do roku oraz 25,7% wzrost liczby ofert pracy skierowanych do specjalistów ds. logistyki w porównaniu rok do roku. Dane Pracuj.pl pokazują, że pracodawcy z branży transport i logistyka już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie. W większości opracowań prognostycznych, m.in. autorstwa J. Burnewicza, S. Dorosiewicza, W. Gisa, E. Menesa i J. Waśkiewicza, S. Ślubowskiego, J. Waśkiewicza, zakłada się dalszy wzrost przewozów samochodowych. Według analiz zawartych w Białej Księdze, w najbliższych latach będziemy świadkami znacznej zwyżki przewozów drogowych ładunków w krajach UE. Unijni eksperci przewidują, iż wartość tych przewozów, która w 1990 r. wyniosła 118 mld tkm, w 2020 r. osiągnie poziom 320 mld tkm. Na terenie 25 państw członkowskich w ciągu tych 30 lat udział przewozów samochodowych wzrośnie z 60 % w 1990 r. do 75 % w 2020 r.

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnych trendów występujących na rynku pracy w obszarze logistyki oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom otoczenia zewnętrznego. Zakres treści kształcenia oraz zdobyta wiedza i umiejętności stwarzają szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej absolwentów zarówno w dużych koncernach międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • specjalista ds. logistyki i transportu w koncernach międzynarodowych,
 • spedytor międzynarodowy w firmach transportowych,
 • pracownik międzynarodowego centrum usług logistycznych,
 • konsultant ds. procesów logistycznych i transportowo-spedycyjnych w firmach doradczych.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Ekologistyka,
 • Infrastruktura logistyczna,
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Transport i zarządzanie międzynarodową dystrybucją,
 • Zarzadzanie materiałami i zapasami,
 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych,
 • Podstawy prawne w TLS.

 

ZAKRESY MERYTORYCZNE PRZEDMIOTÓW

 

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Treści programowe:

Istota i zakres współczesnej logistyki. Procesy logistyczne i ich charakterystyka. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego w logistyce. Podział funkcjonalny i fazowy logistyki. Łańcuch dostaw i jego charakterystyka. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Centra logistyczne i ich znaczenie w łańcuchach dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

 

Transport i zarządzanie międzynarodową dystrybucją

Treści programowe:

Istota systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. System dystrybucji w ujęciu marketingowo-logistycznym Strategie dystrybucji. Modele zarządzania dystrybucją. Projektowanie systemów dystrybucji. Organizacja transportu w systemie dystrybucji dóbr. Systemy przewozowe i ich specyfika w aspekcie systemu dystrybucji. Centra dystrybucji a system organizacji przewozów. Metodyka oceny efektywności dystrybucji. Charakterystyka narzędzi oceny efektywności systemu dystrybucji. Dobre praktyki polskiej i międzynarodowej dystrybucji.

 

Zarzadzanie materiałami i zapasami

Treści programowe:

Wprowadzenie do tematyki zarządzania materiałami w łańcuchach dostaw. Punkt rozdziału i jego wpływ na zarządzanie przepływem materiałów. Dobór właściwego systemu uzupełniania zapasu dopasowanego do warunków i specyfiki przedsiębiorstwa. Analiza kosztów magazynowania i utrzymania zapasu. Poziom obsługi klienta. Zarządzanie zapasem obrotowym. Planowanie potrzeb materiałowych. Planowanie w warunkach dynamicznych zmian. Planowanie potrzeb dystrybucji. Zarzadzanie zapasami w ramach łańcucha dostaw. Model rachunkowości a zarządzanie zapasami. Wybrane wskaźniki zapasów, jako narzędzie zarządzania.

 

Ekologistka

Treści programowe:

Zakres i zadania ekologistyki. Zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju ochrona środowiska naturalnego przed zagrożeniami powstającymi w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji towarów oraz podczas eksploatacji maszyn i urządzeń. System organizacyjno-prawny w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań. Zbiórka i segregacja odpadów opakowaniowych. Systemy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ograniczanie oraz eliminowanie zagrożeń ekologicznych w procesach logistycznych. Zarządzanie gospodarką odpadami w celu ich odzysku i recyklingu. Wybrane aspekty ekonomiczne w systemach odzysku i recyklingu odpadów.

 

Infrastruktura logistyczna

Treści programowe:

Istota i pojęcie infrastruktury i suprastruktury procesów logistycznych. Klasyfikacja infrastruktury i suprastruktury procesów logistycznych. Rola infrastruktury i suprastruktury w realizacji procesów logistycznych. Infrastruktura i suprastruktura transportowa. Infrastruktura i suprastruktura magazynowa i manipulacyjna. Infrastruktura informatyczna do przetwarzania informacji niezbędnych w sterowaniu procesami logistycznymi. Centra usług logistycznych, jako element infrastruktury procesów logistycznych. Terminale przeładunkowe i ich wpływ na efektywność przepływu ładunków w sieciach logistycznych. Aspekty ekonomiczne infrastruktury logistycznej.   

 

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Treści programowe:

Podstawy projektowania w logistyce. Charakterystyka systemu logistycznego pod kątem projektowania. Model systemu logistycznego – elementy modelu i powiązania miedzy nim. Metodologia projektowania systemów i procesów logistycznych. Formułowanie zadania logistycznego w kategoriach ilościowych i jakościowych. Kształtowanie funkcjonalno-przestrzenne systemu logistycznego ze względu na przepływ ładunków i informacji. Wymiarowanie systemu logistycznego ze względu na wydajność, nakłady i koszty eksploatacyjne. Układ wartości dla oceny wariantów projektowych systemów logistycznych.

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł